14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů

 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani znemovitosti
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ