ZÁPIS Č. 5/2006 ZO ZE DNE 13.4. 2006 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 5/2006 ZO ZE DNE 13.4. 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2006 ZO ze dne 13.4. 2006

   Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 13.4. 2006 v 18.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté : Jaroslav Benda – vedoucí lesní správy Klatovy, Lesy ČR,

            Václav Veselý – starosta obce Srní,

            Červinka Fr., Červinková V., Tauer B.,  Koryťáková E.

 

  Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Seznámení s připomínkami obce k Plánu péče o přírodní památku Královský hvozd

     3) Příspěvek p. Bendy.

     4) Příspěvek p. Veselého.

     5) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.5/2006: p. Koryťák, p. Coufal.

 

2) Seznámení s připomínkami obce k Plánu péče o přírodní památku Královský hvozd.

     Informaci podal starosta .   

 

3) Příspěvek p. Bendy.

     Zástupce Lesů ČR se vyjádřil stanovisko k těmto problémům : lyžařská trasa, honitby

     na  území obce, přístřešek na Statečku, sjezdovka v katastru Hamry, Plán péče o přírodní

    památku Královský hvozd. Vyjádřil též ochotu jednat o směně pozemků  mezi Lesy ČR a

    obcí.  

  

4) Příspěvek p. Veselého – starosty obce Srní.

    P. Veselý vystoupil s kritikou Správy NP a CHKO Šumava. Podal informaci z pracovního 

    setkání s ministrem životního prostředí ČR RNDr. Ambrozkem  a vzájemném vztahu

    bavorských obcí a NP Bavorský les.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce