UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU NA ZÁNIK PLATNOSTI POVOLENÍ | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU NA ZÁNIK PLATNOSTI POVOLENÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Upozornění vodoprávního úřadu na zánik platnosti povolení

Upozornění vodoprávního úřadu na zánik platnosti povolení :

 

 Vodoprávní úřad upozorňuje na závěrečná a přechodná ustanovení zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Čl. II, odst. 2), kde je uvedeno :

 

„Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula před dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. 12. 2004. Ustanovení § 9 odst. 4 citovaného vodního zákona tímto bodem není dotčeno.“

 

 

 

Tiskopisy jednotlivých žádostí o povolení jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Klatovy - www.klatovynet.cz - INFORMACE dle standardu ISVS - bod 12. Formuláře odboru ŽP nebo přímo na Městském úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí - v kanceláři č. dveří 26, III. patro budovy na náměstí Míru 62, Klatovy 1, kde je možno získat i další informace.          

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ