ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 12.11.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Z 11.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 12.11.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 12.11.2003

          Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 12.11. 2003 v 14.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Omluveni : p. Coufal, p. Wolf

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Jednání na Obci Modrava.

     3) Vstup do Mikroregionu Šumava - Západ..

     4) Fakturace za asfaltový povrch na místní komunikaci ppč. 2400/1.

     5) Závěr zasedání.

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10.veřejné zasedání .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 5ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny.

      Hlasování : 5 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 5 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 11/2003: p. Miroslav Kroupa , p. Jan Koryťák.

 

2) Jednání na Obci Modrava se zúčastnil p. Purkar, p. Kroupa a p. Koryťák.

    Pan Purkar podal  informovaci  z tohoto jednání.

 

3) Vstup do Mikroregionu Šumava - Západ.

     ZO souhlasí se vstupem do Mikroregionu Šumava - Západ.

     Hlasování : 5 pro

 

4) Fakturace za asfaltový povrch na místní komunikaci ppč. 2400/1 ( směr ke kapličce

     u Kropáčků ) ve výši cca 20.000,- Kč, který provedla f. Lesní stavby Nýrsko.

    ZO souhlasí s úhradou fakturace za asfaltový povrch.

    Hlasování : 5 pro

     

5) Závěr zasedání ZO ukončeno starostou obce v 15.30 hodin.

 

                                                   Usnesení

             z 11. veřejného zasedání zastupitelstvo obce Hamry konaného dne 12.11. 2003

                                  od 14.oo hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

__________________________________________________________________________

 

1) ZO rozhodlo vstoupit do Mikroregionu Šumava - Západ.

 

2) ZO rozhodlo uhradit fakturu za asfaltový povrch na místní komunikaci ppč. 2400/1 ve výši     

    cca 20.000,- Kč.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce