ZÁPIS Č.1/2007 ZO ZE DNE 18.1. 2007 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.1/2007 ZO ZE DNE 18.1. 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.1/2007 ZO ze dne 18.1. 2007

          Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

           dne 18.1. 2007 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Omluveni : p. Coufal

                       

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola usnesení z 14. zasedání ZO.

3)      Návrh rozpočtu na rok 2007.

4)    Návrh výhledového rozpočtu na rok 2007 – 2008.

5)    Dodatek č.1 k programu stabilizace a obnovy venkova.

6)    Žádost p. Hostka o odkup pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě.

      7)  Informace a různé

8)  Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1.veřejné zasedání

      v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.1/2007: p. Nečásek, p. Przygrodski

 

 

2)  Kontrola zápisu a usnesení č. 14/2006 ze zasedání ZO dne 14.12. 2006

       - bez připomínek.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2007

    ZO se seznámilo s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2007, po zveřejnění bude

    rozpočet na rok 2007  projednáván na dalším zasedání ZO.

    

 

4) Návrh výhledového rozpočtu na rok 2007 - 2008

    ZO se seznámilo s předloženým návrhem výhledového rozpočtu na rok 2007 - 2008,

   po zveřejnění bude výhledový rozpočet na rok 2007 - 2008  projednáván na dalším zasedání

   ZO.

 

5)  Dodatek č.1 k Programu stabilizace a obnovy venkova    

ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 k programu stabilizace a obnovy venkova.

      Hlasování : 6 pro

 

 

6) Žádost p. Hostka, bytem Nýrsko o odkup pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě

     Z důvodu, že na pozemcích uvedených v žádosti by měla vést veřejná kanalizace, bude 

     žádost projednána na příštím zasedání ZO.

    

7) Informace a různé

 

a)      Hamerské oslavy – informace o průběhu příprav

b)      Cenová nabídka F. Mondena na výrobu a výměnu oken v budově č.p. 30

c)      Zadání vypracování cenové nabídky na opravu komunikace a odvodnění před č.p. 24

d)      Zadání vypracování cenové nabídky na rekonstrukci kamenného opěrného tarasu pod kostelem PMB a budovy OÚ

e)      Návrh na nákup smetáku se sběračem k pohonné jednotce – zamítnuto

f)        Podání žádosti o pronájem ppč. 2641/2 v k.ú. Hamry na Šumavě  pro přístup k poutnímu místu Kreutzwinkel

g)      Zadání výroby dvou kusů zasklených vývěsek pro úřední desky

h)      Požadavek na osazení kontejnerů pro komunální a tříděný odpad v oblasti nádraží,

v předních Hamrech odstranění popelnic a sazení kontejnerů na komunál. odpad

i)        Setkání starostů s představiteli kraje dne 18.1. 2007

j)        ZO ukládá finančnímu výboru uskutečnit kontrolu odvodu místních poplatků, kontrolnímu výboru ukládá uskutečnit kontrolu plnění usnesení za rok 2006 a výsledky kontrol  předložit na další jednání ZO.

 

 

8)  Zasedání ukončeno ve 21.10 hod.

 

 

      

                                                        Usnesení

        z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 18.1. 2007

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

1) ZO projednalo a schválilo Dodatek č.1 k programu stabilizace a obnovy venkova.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce