ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 18.12.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 18.12.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva dne 18.12.2003

        Zápis z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 18.12. 2003 v 19.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté :  1 občan

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu.

     2) Kontrola zápisu  ze zasedání  ze dne 20.11. 2003.

     3) Návrh veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy.

     4) Rozpočtové provizorium na rok 2004.

     5) Různé :

         a) Dopis Obce Chanovice se žádostí o podporu k pozastavení realizace hlubinného

             úložiště radioaktivního odpadu.

         b) Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva obce Hamry.

         c) Oslovení podnikatelů podnikajících v Obci Hamry.

     6) Závěr zasedání.

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomného hosta a zahájil 13.veřejné zasedání .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování bylo

      veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 6 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 6 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 10/2003: p. Miroslav Kroupa , p. Roman Coufal.

 

 

2) Kontrola zápisu č. 12/2003 ze zasedání ZO ze dne 20.11. 2003

 

     bod 7 ) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu aktivit kultury a cestovního

                 ruchu z prostředků Plzeňského kraje.

                 ZO rozhodlo, že tento bod bude přesunut na jednání do 1. poloviny roku 2004.

                 Do této doby bude připraven projekt na akci „ Cesta českých a německých světců.

                 Hlasování : 6 pro

 

   - další body bez připomínek.

 

 

 

 

3) Návrh veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy.  

     ZO souhlasím s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Nýrskem pro výkon státní  

     správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu § 53, odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb.,

     o přestupcích v platném znění.

     Hlasování : 7 pro

 

4) Rozpočtové provizorium na rok 2004.

    ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2004 rozpočtové provizorium. Obec smí

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

    Hlasování : 7 pro

 

5) Různé  :

a) Dopis Obce Chanovice se žádostí o podporu pozastavení realizace Koncepce vlády

    pro nakládání s radioaktivním odpadem.

    Obec Hamry podpoří Obec Chanovice ohledně pozastavení realizace Koncepce vlády

    pro nakládání s radioaktivním odpadem.

    Hlasování : 6 pro

                       1 zdržel hlasování

 

b) Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva obce Hamry.

    Pan Purkar navrh, aby v roce 2004 zastupitelstvo zasedalo jednou za dva měsíce.

    Tento bod bude projednáván na dalším zasedání.

  

 

c) Oslovení podnikatelů podnikajících v Obci Hamry.

 

     

6) Závěr zasedání ZO ukončeno starostou obce v 21.oo hodin.

   

 

                                                   Usnesení

z 13. veřejného zasedání zastupitelstvo obce Hamry konaného dne 18.12. 2003

                       od 19.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

__________________________________________________________________________

 

1) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm., t), zákona č. 128/2000 Sb.,

   o obcích ( obecních zřízeních ) o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Nýrskem

   pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53, odst. 1,   

   zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

 

2) ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2004 rozpočtové provizorium. Obec smí

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a dotace.

 

3) ZO souhlasí s tím, aby byla podpořena Obec Chanovice k pozastavení realizace současné

    Koncepce vlády pro nakládání s radioaktivním odpadem

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce