ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16.2. 2004 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16.2. 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva ze dne 16.2. 2004

     Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 16.2. 2004 v 18.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

_____________________________________________________________________ 

1) Zahájení :

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 1.veřejné zasedání v roce 2004 .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování

      bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 6 pro

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 6 pro

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 1/2004: p. Václav Vopalecký , p. Jaroslav Wolf.

2) Kontrola zápisu č. 13/2003 ze zasedání ZO ze dne 18.12. 2003.

     bod 2 ) Projekt  na akci „ Cesta českých a německých světců ”

                 Tato akce bude přejmenována na akci „ Společná cesta P. Marie Bolestné

                 s Ježišem ”.

                 ZO rozhodlo přispět na tuto akci 20.000,- Kč.

                 Bude podána žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu aktivit kultury

                 a cestovního ruchu z prostředků Plzeňského kraje.

                 Hlasování : 6 pro

   - další body bez připomínek.

3) Rozpočet na rok 2004.

     ZO souhlasí s rozpočtem na rok 2004.

     Hlasování : 6 pro

4) Příspěvek na dětskou lékařskou službu první pomoci v Klatovech ve výši 1.357,- Kč.

    ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na dětskou lékařskou službu první pomoci

    v Klatovech ve výši 1.357,- Kč

    Hlasování : 6 pro

5) Příspěvek na pojízdnou prodejnu.

    ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na pojízdnou prodejnu na rok 2004 ve výši

    1.440,- Kč.

    Hlasování : 5 pro

                       1 zdržel hlasování

6) Plán akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy venkova do roku 2005 - Dodatek č. 6

    ZO souhlasí s Plánem akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice do roku 2005

    Dodatek č. 6

    Hlasování : 5 pro

                       1 zdržel hlasování

7) Různé :

a) Změna jednacího řádu.

     P. Purkar informoval, že není potřeba měnit jednací řád. 

b) Rozpočet Dobrovolného svazku „ Úhlava ” na rok 2004.

     ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí „ Úhlava ” na rok 2004.

     Hlasování : 6 pro

c) Vypracování projektu strategie rozvoje Obce Hamry Regionální rozvojovou agenturou

    Šumava Stachy v předběžné ceně cca 100.000,- Kč.

    ZO souhlasí s tím, aby Obec vstoupila do jednání s Regionální rozvojovou agenturou

    Šumava ohledně vypracování projektu strategie.

    Hlasování : 6 pro

d) Zakoupení softwerového programu v ceně cca 15.000,- Kč.

    ZO souhlasí se zakoupením softwerového programu v ceně cca 15.000,- Kč.

    Hlasování : 6 pro

e) Převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR na Obec Hamry a to pozemky

    st.p. č. 210/1,133 a 469, ppč. 598/3, 1609/5, , 1472/2, 2000/7, 2636, 2461, 1531, 1534,

    2293/4, 2483/3, 2289/1 a 1291/3, PK 1473, PK 1544/1, PK 1538, PK 1543, PK 1472/2,

    GP 1554 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    ZO souhlasí s převodem pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR na Obec Hamry.

    Hlasování : 6 pro

f) Geometrický plán - zaměření pozemku ppč. 2556/2 v k.ú. Hamry v ceně 2791,- Kč.

    ZO souhlasí s uhrazením 1/2 faktury za zaměření pozemku ppč. 2556/2 v ceně 2.791,- Kč.

    Hlasování : 6 pro

g) Uložení pokuty Českou inspekcí životního prostředí v Plzni obci Hamry za porušení

     povinností, konkrétně za neplnění podmínek stanovených kolaudačním rozhodnutí

     na ČOV u č.p. 30 ve výši 8.000,- Kč.

     Obec pokutu uhradí.

h) Zajištění svozu komunálního odpadu pro právnické a podnikající osoby na území obce

    Hamry. Sazba na rok 2004 činí  1.000,- Kč / 1 popelnici.

    ZO souhlasí se sazbou na rok 2004 za zajištění svozu komunálních odpadů pro právnické a

    podnikající osoby na území obce Hamry ve výši 1.000,- Kč/ 1 popelnici.

    Hlasování : 5 pro

                       1 zdržel hlasování

i) Dar k 95. narozeninám paní B. Šabatkové v hodnotě do 1.000,- Kč.

    ZO souhlasí s darem v hodnotě do 1.000,- Kč.

    Hlasování : 6 pro

j) Zrušení pohledávky za rok 1998 za pobytové poplatky v hodnotě 1.363,- Kč.

   ZO rozhodlo, zrušit pohledávky za rok 1998 v hodnotě 1.363,- Kč, z důvodu

   nevymahatelnosti pohledávky.

   Hlasování : 6 pro

k) Změna výše mzdy u pracovníka.

    Pan Purkar informoval, že došlo k navýšení platu u zaměstnance o 15 %.

l) Pan Purkar informoval, že od 1.3. 2004 bude uzavřena pracovní smlouva s paní Boženou

   Nečáskovou, která bude vykonávat funkci administrativní pracovnice  za p. Coufalovou,

   která nastupuje na mateřskou dovolenou od 23.2. 2004.      

8) Závěr zasedání ZO ukončeno starostou obce v 21.3o hodin.

 

 

   

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce