ZÁPIS Č.4/2008 ZO ZE DNE 24.4. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.4/2008 ZO ZE DNE 24.4. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.4/2008 ZO ze dne 24.4. 2008

 

                  Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 24.4. 2008 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Ing. Petr Przygrodski              

   Program jednání zastupitelstva obce 

1) Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 3/2008.

       3)   Úprava komunikace před č.p. 34.

       4)   Čištění příkopů při místních komunikacích.

       5)   Dodatek č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji  

              na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní

              linkovou dopravou.

       6)   Převod pozemků z Římskokatolické farnosti Nýrsko na obec.

       7)   Turistické známky.

8)      Smlouva o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany a činnosti jednotky

             SDH Nýrsko dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,    ve znění pozdějších

             Předpisů.

       9)   Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

              na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

     10)   Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova  

             Plzeňského kraje 2008.

     11)   Příspěvek na zajištění provozování lékařské služby první pomoci v Nýrsku.

     12)   Diskuse, různé

     13)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.4/2008 : p. Coufal, p. Nečásek

V 19.25 hodin přišel Jiří Arendáš.

2) Kontrola zápisu č. 3/2008 z 20.3. 2008

   Bod č.1 usnesení - zadání studie vlivu turistické stezky Stateček – Juránkova chata,

                                    Lomničky  na ochranu životního prostředí

   ZO souhlasí se zadáním naturového hodnocení „Obec Hamry – cesta u Juránkovy chaty a

   cesta Lomničky – Zadní Chalupy“ v ceně 30.000,- Kč.

   Hlasování : 6 pro

  Další bez připomínek.

3) Úprava komunikace před č.p. 34

    ZO souhlasí s uhrazením faktury za úpravu komunikace před č.p. 34 ve výši 78.995,68 Kč.

    Hlasování : 6 pro

4) Čištění příkopů při místních komunikacích

    ZO souhlasí s uhrazením faktury za čištění příkopů při místních komunikacích

    ve výši 30816,30 Kč.

    Hlasování : 6 pro

 

5) Dodatek č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na

     zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou

    dopravou

    ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

    Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou

    vnitrostátní linkovou dopravou a s poskytnutím příspěvku ve výši 4.520,- Kč.

    Hlasování : 6 pro

6) Převod pozemků z Římskokatolické farnosti Nýrsko na obec

     ZO souhlasí s převodem pozemků ppč. 1478 a st.p.č. 372 v k.ú. Hamry na Šumavě

     z majetku Římskokatolické farnosti Nýrsko na Obec Hamry.

     Hlasování : 6 pro

7) Turistické známky

     ZO souhlasí s předloženým návrhem na Turistický suvenýr obce Hamry s tím, že bude

     vypuštěna řádka s našimi www. stránkami. Dále ZO souhlasí s objednávkou 300 ks  

     známek za 24,- Kč/ks.

     Hlasování : 3 pro, 2 proti , 1 zdržel se

8) Smlouva o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany a činnosti jednotky SDH

    Nýrsko dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

     ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružení prostředků s Městem Nýrskem na zajištění

    požární ochrany podle § 29 odst.1 písm. a – g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

    ve znění pozdějších předpisů a sdružení prostředků na činnost jednotky SDH Nýrsko dle

    § 69a výše uvedeného zákona. Dále souhlasí s poskytováním paušálního ročního poplatku

    k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu ve výši

    48.000,- Kč.

     Hlasování : 6 pro

9) Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

   na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

    ZO souhlasí s uzavřenímSmlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši

    50.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního

    ruchu v Plzeňském kraji na projekt „ Turistický cíl – zaniklá obec Zadní Chalupy“.

    Hlasování : 6 pro

10) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova

      Plzeňského kraje 2008

      ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a

      obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 ve výši 250.000,- Kč na akci „Stavební úpravy

      v domě č.p. 23 v Hamrech“.

      Hlasování : 6 pro

11) Příspěvek na zajištění provozování lékařské služby první pomoci v Nýrsku

      ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč na provozování LSPP

      pro výjezdové místo Nýrsko v podílu dle počtu obyvatel.

      Hlasování : 6 pro

12) Informace a různé

a)      Návrh úpravy jízdního řádu sezónní autobusové mezinárodní linky Hamry – Arnbruck

b)      Přihláška do soutěže Vesnice roku 2008

ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2008.

Hlasování : 6 pro

c)      Umístění E-boxu na sběr drobných elektrozařízení do budovy obecního úřadu

d)      Umístění odpadkových košů – autobusová zastávka přední Hamry

e)      Konání veřejné schůze 25.4. 2008 v hotelu Královský Dvůr od 19.00 hodin.

f)        Sběr nebezpečného odpadu dne 11.5.v areálu Policie ČR , dále sběr velkoobjemového odpadu a sběr železného šrotu – zveřejnění na úředních deskách a roznesení letáků prostřednictvím pošty.

g)      Komplexní pozemkové úpravy – jednání sboru zástupců dne 30.4. 2008.

h)      ČEZ - trafo Knížecí dvůr, elektrické vedení Gübrův dvorec.

i)        Kanalizace

j)        Lesní hospodářská osnova do r. 2015

k)      Obrazová publikace Šumava

ZO nesouhlasí s propagací obce v připravované publikaci „Šumava“.

Hlasování : 6 proti

    l) Zpráva kontrolního výboru – ZO vzalo na vědomí

13) Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

                                                                 Usnesení

              z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 24.4. 2008

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1)  ZO souhlasí se zadáním naturového hodnocení „Obec Hamry – cesta u Juránkovy chaty a

   cesta Lomničky – Zadní Chalupy“ v ceně 30.000,- Kč.

2) ZO souhlasí s uhrazením faktury za úpravu komunikace před č.p. 34 ve výši 78.995,68 Kč.

3) ZO souhlasí s uhrazením faktury za čištění příkopů při místních komunikacích

    ve výši 30816,30 Kč.

4) ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

    Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou

    vnitrostátní linkovou dopravou a s poskytnutím příspěvku ve výši 4.520,- Kč.

5) ZO souhlasí s převodem pozemků ppč. 1478 a st.p.č. 372 v k.ú. Hamry na Šumavě

     z majetku Římskokatolické farnosti Nýrsko na Obec Hamry.

6) ZO souhlasí s předloženým návrhem na Turistický suvenýr obce Hamry s tím, že bude

     vypuštěna řádka s našimi www. stránkami. Dále ZO souhlasí s objednávkou 300 ks  

     známek za 24,- Kč/ks.

7) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružení prostředků s Městem Nýrskem na zajištění

    požární ochrany podle § 29 odst.1 písm. a – g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

    ve znění pozdějších předpisů a sdružení prostředků na činnost jednotky SDH Nýrsko dle

    § 69a výše uvedeného zákona. Dále souhlasí s poskytováním paušálního ročního poplatku

    k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu ve výši

    48.000,- Kč.

8) ZO souhlasí s uzavřenímSmlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši

    50.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního

    ruchu v Plzeňském kraji na projekt „ Turistický cíl – zaniklá obec Zadní Chalupy“.

9) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu stabilizace a

      obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 ve výši 250.000,- Kč na akci „Stavební úpravy

      v domě č.p. 23 v Hamrech“.

10) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč na provozování LSPP

      pro výjezdové místo Nýrsko v podílu dle počtu obyvatel.

11) ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2008.

12) ZO nesouhlasí s propagací obce v připravované publikaci „Šumava“.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce