ZÁPIS Č. 5/2008 ZE DNE 22.5. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 5/2008 ZE DNE 22.5. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2008 ze dne 22.5. 2008

 

                 Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22.5. 2008 od 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Roman Coufal, Pavel Koleňák , Jiří Arendáš         

   Program jednání zastupitelstva obce :

1) Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 4/2008.

       3)   Závěrečný účet obce za rok 2007

       4)   Žádost o příspěvek sportovního klubu SK Hamry – o.s.

       5)   Drobná oprava místní komunikace k Horníku a v předních Hamrech

       6)   Změna rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2008

       7)   Vnitropodnikové směrnice – změna

       8)   Nákup motorové sekačky a rychlostní redukce k pohonné jednotce

       9)   Vyřazení elektrické přípojky č. 0087 Špirk – Grubrův dvorec z majetku

     10)   Diskuse, různé

     11)  Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 4 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.5/2008 : p. Przygrodski, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 4/2008 z 24.4. 2008

    -   bez připomínek.

3) Závěrečný účet obce za rok 2007

    ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2007 bez výhrad.

    Hlasování : 4 pro

4) Žádost o příspěvek sportovního klubu SK Hamry – o.s.

    ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč sportovnímu klubu

    SK Hamry – o.s. na pořádání Dne dětí dne 31.5. 2008.

    Hlasování : 4 pro

5) Drobná oprava místní komunikace k Horníku a v předních Hamrech

    ZO souhlasí s provedením drobné opravy na komunikaci k Horníku a v předních Hamrech

   ( zástřik porušeného povrchu asfaltu ) v ceně do 30.000,- Kč.

    Hlasování : 4 pro

6) Změna rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2008

     ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2008.

     Hlasování : 4 pro

7) Vnitropodnikové směrnice - změna

     ZO schvaluje změnu vnitropodnikových směrnici – směrnici pro evidenci, účtování a

     odpisování majetku, operativní evidence.

     Hlasování : 4 pro

8) Nákup motorové sekačky a rychlostní redukce k pohonné jednotce

     ZO souhlasí s nákupem motorové sekačky a rychlostní redukce v hodnotě cca 27.000,- Kč

     Hlasování : 4 pro

9) Vyřazení elektrické přípojky č. 0087 Špirk – Grubrův dvorec z majetku

    ZO rozhodlo vyřadit z inventarizace elektrickou přípojku č. 0087 Špirk – Grubrův dvorec

    bez pozemku v hodnotě 12.000,- Kč ke dni 31.5. 2008.

    Hlasování : 4 pro

10) Informace a různé

a)      Projekt obnova centra obce

b)      Podání žádosti na odkanalizování obce

c)      Kontrolní den Vodárenské nádrže Nýrsko

d)      Setkání v Nýrsku o přeshraniční spolupráci

e)      Udělení vládní výjimky a souhlas Správy CHKO Šumava na vybudování turistického přístřešku na Zadních Chalupech

f)        Stavba přístřešku u č.p. 30, oprava schodů, udržování naučné stezky – objednávka

      od Správy NP a CHKO Šumava

g)      Dopis p. Konečného

h)      Soutěž ITC Železná Ruda

i)        Vlastivědné muzeum

j)        Vodoprávní řízení – firma Wikel, Hamry č.p. 29

k)      Komplexní pozemkové úpravy

11) Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.

                                                                 Usnesení

          z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 22.5. 2008

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1)  ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2007 bez výhrad.

    Přílohu tvoří návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů

    ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům za rok 2007, zpráva

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, protokol o provedené dohlídce

    FRB.

2) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč sportovnímu klubu

    SK Hamry – o.s. na pořádání Dne dětí dne 31.5. 2008.

3) ZO souhlasí s provedením drobné opravy na komunikaci k Horníku a v předních Hamrech

   ( zástřik porušeného povrchu asfaltu ) v ceně do 30.000,- Kč.

4) ZO schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2008. (Změna je přílohou zápisu)

5) ZO schvaluje změnu vnitropodnikových směrnici – směrnici pro evidenci, účtování a

     odpisování majetku, operativní evidence ( tvoří přílohu zápisu ).

6) ZO souhlasí s nákupem motorové sekačky a rychlostní redukce v hodnotě cca 27.000,- Kč.

7) ZO rozhodlo vyřadit z inventarizace elektrickou přípojku č. 0087 Špirk – Grubrův dvorec

     bez pozemku v hodnotě 12.000,- Kč ke dni 31.5. 2008.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce