ZÁPIS Č. 6/2008 ZE DNE 19.6. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 6/2008 ZE DNE 19.6. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2008 ze dne 19.6. 2008

 

                  Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 19.6. 2008 od 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Miroslav Mára, Pavel Koleňák        

   Program jednání zastupitelstva obce : 

        1) Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola zápisu č. 5/2008

       3)   Žádost o příspěvek Občanského sdružení Hamry na Šumavě o.s.

       4)   Žádost o příspěvek sportovního klubu SK Hamry – o.s. na zakoupení dresů

       5)   Dohoda o provádění slavnostních obřadů k vítání občánků obce Hamry  

              prostřednictvím Města Nýrska

       6)   Smlouva o využívání informačního systému VIRTUOS

       7)   Převod zpevněných ploch a rampy v majetku ČD, SŽDC Plzeň

       8)  Poskytování služeb zaměstnancem obce

       9)   Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku

             obcí Údolí pod Ostrým a Dobrovolného svazku obcí Úhlava

     10)   Diskuse, různé

     11)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 6. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.6/2008 : p. Coufal, p. Arendáš

2) Kontrola zápisu č. 5/2008 z 22.5. 2008

    -   bez připomínek.

3) Žádost o příspěvek Občanského sdružení Hamry na Šumavě o.s.

    ZO rozhodlo poskytnout Občanskému sdružení Hamry na Šumavě o.s.

    na pořádání soutěže Hamerský Bivoj dne 12.7. 2008 příspěvek ve výši 6.000,- Kč

    po předložení plánu činnosti o.s. na rok 2008 schválený Valnou hromadou.

    Hlasování : 5 pro

4) Žádost o příspěvek sportovního klubu SK Hamry – o.s. na zakoupení dresů

    ZO rozhodlo poskytnout sportovnímu klubu SK Hamry – o.s. na zakoupení dresů

    příspěvek ve výši 6.000,- Kč.

    Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel hlasování

5) Dohoda o provádění slavnostních obřadů k vítání občánků obce Hamry  

    prostřednictvím Města Nýrska

    ZO souhlasí s prováděním slavnostních obřadů k vítání občánků obce Hamry

    prostřednictvím Města Nýrska.

    Hlasování : 5 pro

6) Smlouva o využívání informačního systému VIRTUOS

     ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem na využívání informačního systému

     VIRTUOS.

     Hlasování : 5 pro

7) Převod zpevněných ploch a rampy v majetku ČD, SŽDC Plzeň

     ZO souhlasí s podáním žádosti o převod zpevněných ploch a rampy v majetku ČD, SŽDC

     Plzeň, které se nacházejí na nádraží Hamry – Hojsova Stráž. Dále ZO rozhodlo, že 

     po oznámení ceny bude převod znovu projednán.

     Hlasování : 5 pro

8) Poskytování služeb zaměstnancem obce

     ZO rozhodlo, že cena za poskytování služeb prostřednictvím zaměstnance obce bude

    účtována jiným subjektům ( fyzické a právnické osoby, občané ) takto :

    zaměstnanec 150,- Kč/hod, nářadí : motorová pila           70,- Kč/hod.

                                                               křovinořez                70,- Kč/hod.

                                                               pojezdová sekačka   70,- Kč/hod.

                                                              terra + vozík              90,- Kč/hod.

     Hlasování : 5 pro

9) Závětečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku

    obcí Údolí pod Ostrým a Dobrovolného svazku obcí Úhlava

    ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření    

    Dobrovolného svazku obcí Údolí  pod Ostrým a Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok

    2007 s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

    Hlasování : 5 pro

10) Informace a různé

a)      Projekt obnova centra obce

Památník bude řešen samostatně.

          Nabídka na vyhotovení památníku v urnovém háji ve výši 18.000,-  €.

          O dotaci na památník bude žádáno z Dispozičního fondu.    

b)      Prodej suvenýru dřevěné turistické známky

ZO rozhodlo, že dřevěné turistické známky se budou prodávat za 30,- Kč/ks.

Hlasování : 5 pro

c)      Podpora projektu „VLOČKA“

          ZO souhlasí se zakoupením vánočních ozdob ve výši 1952,- Kč na podporu projektu

      „VLOČKA“.

 Hlasování : 5 pro

d)      Pedikérské služby

ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na výkon pedikérství - sociálních služeb Města Nýrska na dopravné a náklady na hodinovou mzdu pracovnice v případě nejméně 3 zájemců důchodového věku nebo ZTP a ZTP s průvodcem.

Hlasování : 5 pro

e)      Výše odměny Petru Przygrodskému jako členu zastupitelstva

ZO stanovuje výši odměny p. Petru Przygrodskému za člena zastupitelstva obce Hamry od 1.6. 2008 ve výši 380,- Kč měsíčně.

Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel hlasování

f)        Zastřešení tribuny na sportovišti v předních Hamrech práce

      ZO souhlasí s provedením zastřešení tribuny a nákupem materiálu v ceně 16.000,- Kč.

      Práce bude provedena svépomocí členy SK Hamry – o.s. Zodpovídá Jiří Arendáš ,

      termín provedení do 31.8. 2008.

      Hlasování : 5 pro

g)      Okapy a svody na č.p. 23 a 30

h)      Znalecký posudek na nemovitost č.p. 33.

i)        Komplexní pozemkové úpravy

11) Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

                                                                 Usnesení

          z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 19.6. 2008

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1)  ZO rozhodlo poskytnout Občanskému sdružení Hamry na Šumavě o.s.

    na pořádání soutěže Hamerský Bivoj dne 12.7. 2008 příspěvek ve výši 6.000,- Kč.

    po předložení plánu činnosti o.s. na rok 2008 schválený Valnou hromadou.

2) ZO rozhodlo poskytnout sportovnímu klubu SK Hamry – o.s. na zakoupení dresů

    příspěvek ve výši 6.000,- Kč

3) ZO souhlasí s prováděním slavnostních obřadů k vítání občánků obce Hamry

    prostřednictvím Města Nýrska.

4) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem na využívání informačního systému

     VIRTUOS.

5) ZO souhlasí s podáním žádosti o převod zpevněných ploch a rampy v majetku ČD, SŽDC

     Plzeň, které se nacházejí na nádraží Hamry – Hojsova Stráž. Dále ZO rozhodlo, že 

     po oznámení ceny bude převod znovu projednán.

6) ZO rozhodlo, že cena za poskytování služeb prostřednictvím zaměstnance obce bude

    účtována jiným subjektům ( fyzické a právnické osoby, občané ) takto :

    zaměstnanec 150,- Kč/hod, nářadí : motorová pila            70,- Kč/hod.

                                                               křovinořez                 70,- Kč/hod.

                                                               pojezdová sekačka    70,- Kč/hod.

                                                              terra + vozík               90,- Kč/hod.

7)      ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

     Dobrovolného svazku obcí Údolí  pod Ostrým a Dobrovolného svazku obcí Úhlava

     za rok 2007 s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8) ZO rozhodlo, že dřevěné turistické známky se budou prodávat za 30,- Kč/ks.

9) ZO souhlasí se zakoupením vánočních ozdob ve výši 1952,- Kč na podporu projektu

 „VLOČKA“.

10) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na výkon pedikérství - sociálních služeb Města

      Nýrska na dopravné a náklady na hodinovou mzdu pracovnice v případě nejméně 3

      zájemců důchodového věku nebo ZTP a ZTP s průvodcem.

11) ZO stanovuje výši odměny p. Petru Przygrodskému za člena zastupitelstva obce Hamry

      od 1.6. 2008 ve výši 380,- Kč měsíčně.

12) ZO souhlasí s provedením zastřešení tribuny na sportovišti a nákupem materiálu v ceně

      16.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce