ZÁPIS Č. 7/2008 ZE DNE 17.7. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 7/2008 ZE DNE 17.7. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2008 ze dne 17.7. 2008

 

                     Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 17.7. 2008 od 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Petr Przygrodski, Jiří Arendáš       

   Program jednání zastupitelstva obce

 

 

1) Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 6/2008

       3)   Žádost p. Prokopové o poskytnutí půjčky.

       4)   Zvýšení nájemného pro období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 v domech č.p. 23 a 33

       5)   Zřízení věcného břemena pro Římskokatolickou farnost Nýrsko a pro Biskupství 

              plzeňské.

       6)   Prodej domu Hamry č.p. 33.

       7)   Komplexní pozemkové úpravy – návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví

              obce

       8)   Diskuse, různé

       9)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.7/2008 : p. Nečásek, p. Koleňák

2) Kontrola zápisu č. 6/2008 z 19.6. 2008

    - bod 3 Občanské sdružení Hamry na Šumavě nepředložilo plán činnosti na rok 2008

                  a příspěvek nebyl poskytnut .

    -   další bez připomínek.

3) Žádost p. Prokopové o poskytnutí půjčky

    ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na pokrytí nákladů tíživé

    finanční situace ve výši 5.000,- Kč paní Marii Prokopové, bytem Hamry 23. Splátky budou

    ve výši 1.000,- Kč měsíčně, splatné od srpna 2008.

    Hlasování : 5 pro

4) Zvýšení nájemného pro období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 v domech č.p. 23 a 33

    ZO rozhodlo o zvýšení nájemného pro období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 v domech

    Hamry č.p. 23 a 33 na výši 17,09 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy.

    Hlasování : 5 pro

5) Zřízení věcného břemena pro Římskokatolickou farnost Nýrsko a pro Biskupství

     plzeňské

    ZO souhlasí se zřízením věcného břemena pro Římskokatolickou farnost Nýrsko a

    pro Biskupství plzeňské pro právo bezplatného konání církevních obřadů na hřbitově

    na pozemcích ppč. 1478 a st.p.č. 372 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    Hlasování : 5 pro

6) Prodej domu Hamry č.p. 33

     ZO rozhodlo prodat dům Hamry č.p. 33 Karin Bálkové  ( současný nájemce domu )

    za odhadní cenu ve výši 1.318.950,- Kč do 31.12. 2008. Po tomto datu bude prodej

    domu uskutečněn veřejnou nabídkou.

     Hlasování : 5 pro

7) Komplexní pozemkové úpravy – návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví

     obce

     ZO souhlasí s novým uspořádáním pozemků ve vlastnictví obce dle předloženého

      mapového podkladu zpracovaným firmou Georeal Plzeň.

     Hlasování : 5 pro

8) Informace a různé

a)      Opravy v domě č.p. 23 v celkové výši 197.722,- Kč

b)      Návrh jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období od 14.12. 2008

          do 12.12. 2009.

c)      Obnova historického centra obce - projekt

d)      Pořízení komunální techniky – nabídka firmy ARBO Klatovy a CSK AGRO s.r.o. Přeštice.

e)      Užívání obecních pozemků

9) Zasedání ukončeno ve 22.15 hod.

                                                                 Usnesení

          z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 17.7. 2008

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1)      ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na pokrytí nákladů

tíživé finanční situace ve výši 5.000,- Kč paní Marii Prokopové, bytem Hamry 23. Splátky budou ve výši 1.000,- Kč měsíčně, splatné od srpna 2008.

2) ZO rozhodlo o zvýšení nájemného pro období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 v domech

    Hamry č.p. 23 a 33 na výši 17,09 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy.

3) ZO souhlasí se zřízením věcného břemena pro Římskokatolickou farnost Nýrsko a

    pro Biskupství plzeňské pro právo bezplatného konání církevních obřadů na hřbitově

    na pozemcích ppč. 1478 a st.p.č. 372 v k.ú. Hamry na Šumavě.

4) ZO rozhodlo prodat dům Hamry č.p. 33 Karin Bálkové ( současný nájemce domu )

    za odhadní cenu ve výši 1.318.950,- Kč do 31.12. 2008. Po tomto datu bude prodej

    domu uskutečněn veřejnou nabídkou.

5) ZO souhlasí s novým uspořádáním pozemků ve vlastnictví obce dle předloženého

      mapového podkladu zpracovaným firmou Georeal Plzeň.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce