ZÁPIS Č. 8/2008 ZE DNE 21.8. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 8/2008 ZE DNE 21.8. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2008 ze dne 21.8. 2008

 

        Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 21.8. 2008 od 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Pavel Koleňák, Jiří Arendáš       

   Program jednání zastupitelstva obce

 

 

1) Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 7/2008

      3)   Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2008

       4)   Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,           

             a.s. se sídlem Děčín

       5)   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva

             Plzeňského kraje

       6)  Příspěvek občanskému sdružení Hamry na Šumavě

       7)   Nákup komunální techniky

       8)   Diskuse, různé

       9)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.8/2008 : p. Nečásek, p. Przygrodski

2) Kontrola zápisu č. 7/2008 z 17.7. 2008

    - bez připomínek.

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2008

    ZO schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 2/2008

    Hlasování : 5 pro

4) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,

     a.s. se sídlem Děčín

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2310/3, 2307/1 a 2309/3 v k.ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s.

    se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 27232425.

    Hlasování : 5 pro

5) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva

    Plzeňského kraje

    ZO jmenuje zapisovatele okrskové volební komise v Hamrech pro volby do zastupitelstva

    Plzeňského kraje p. Zdeňku Coufalovou.

    Hlasování : 5 pro

6) Příspěvek občanskému sdružení Hamry na Šumavě

     ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč občanskému sdružení Hamry

     na Šumavě na pořádanou zábavnou akci Hamerský Bivoj dne 12.7. 2008. O.S. předložilo

     plán činnosti občanského sdružení na rok 2008 a zápis z valné hromady konaný den

     25.3. 2008

     Hlasování : 5 pro

7) Nákup komunální techniky

    Zastupitelstvu byly předloženy 3 nabídky na nákup komunální techniky

    - Przygrodski : nákup techniky až po vybudování kanalizace

    - Coufal : z důvodu pracovní vytíženosti ano

    - Mára : vyčkat do vybudování kanalizace nebo její části

    ZO rozhodlo vyčkat s nákupem komunální techniky na výsledek finanční situace ohledně

    kanalizace.

     Hlasování : 3 pro, 2 proti

8) Informace a různé

a)      Komplexní pozemkové úpravy

b)      Odkanalizování obce

c)      Lentikulární pohlednice – k projednání na příští zasedání

d)      Upozornění LČR na uzavírky komunikací

e)      Areál Policie ČR v Hamrech

9) Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

                                                                 Usnesení

          z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 21.8. 2008

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1) ZO schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 2/2008

2) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemky ppč. 2310/3, 2307/1 a 2309/3 v k.ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s.

    se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 27232425.

3) ZO jmenuje zapisovatele okrskové volební komise v Hamrech pro volby do zastupitelstva

    Plzeňského kraje p. Zdeňku Coufalovou.

4) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč občanskému sdružení Hamry

     na Šumavě na pořádanou zábavnou akci Hamerský Bivoj dne 12.7. 2008. O.S. předložilo

     plán činnosti občanského sdružení na rok 2008 a zápis z valné hromady konaný den

     25.3. 2008.

5) ZO rozhodlo vyčkat s nákupem komunální techniky na výsledek finanční situace ohledně

    kanalizace.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce