ZÁPIS Č. 10/2008 ZE DNE 23.10. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2008 ZE DNE 23.10. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2008 ze dne 23.10. 2008

 

                     Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 23.10. 2008 od 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Petr Przygrodski    

   Program jednání zastupitelstva obce

 

       1)  Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 9/2008

      3)   Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.3/2008

       4)   Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

       5)   Odkoupení sněhové radlice od p. Arendáše, bytem Hamry 46

       6)  Sdělení SFŽP ČR na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, 

             Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“

       7)   Stanovení cen za poskytování služeb

       8)   Diskuse, různé

       9)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.10/2008 : p. Coufal, p. Nečásečk

2) Kontrola zápisu č. 9/2008 z 18.9. 2008

    - bez připomínek.

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.3/2008

    ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.3/2008.

    Hlasování : 5 pro

4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemku ppč. 2401 v k.ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. se

    sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

    Hlasování : 5 pro

5) Odkoupení sněhové radlice od p. Arendáše, bytem Hamry 46

    ZO souhlasí s odkoupením sněhové radlice od pana Štefana Arendáše, bytem Hamry 46

    za cenu 35.000,- Kč bez DPH.

    Hlasování : 5 pro

6) Sdělení SFŽP ČR na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, 

    Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“

     Starosta seznámil přítomné se sdělením SFŽP ČR k odkanalizování obcí, s tím, že dojde

     k přepočtu výše podpory od SFŽP.

     ZO bere na vědomí sdělení SFŽP ČR.

7) Stanovení cen za poskytování služeb

     ZO stanovilo ceny za poskytování služeb :

     Traktor + sněhová radlice - zimní údržba            550,- Kč/1Mth

     Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp    600,- Kč/1Mth

     Traktor + návěs                                                        500,- Kč/1Mth

     Traktor ( poskytnutí služby )                                  450,- Kč/1Mth

     Zaměstnanec                                                             150,- Kč/1 hod

     Hlasování : 5 pro

8) Informace a různé

a)      Vánoční koncert

ZO souhlasí s pořádáním vánočního koncertu v kostele Panny Marie Bolestné dne 27.12. 2008 od 17.00 hodin s vystoupením Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov v ceně 5.000,- Kč.

Hlasování : 5 pro

b)      Obnova kulturního a historického centra obce – informace o zpracování a podání žádosti na SZIF v Českých Budějovicích paní Fedákovou.

c)      Informace o realizaci prací na projektu Zadní Chalupy – zaniklá obec a na stavebních úpravách poutního místa Křížkov – Kreutzwinkel.

d)     Zadání projektu p. Matějkovi na rekonstrukci opěrných zdí na ppč. 1244/2, 2454/13 a 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě

ZO souhlasí se zadáním projektu na rekonstrukci opěrných zdí na ppč. 1244/2 ( u telefonní budky) a 2454/13, 2454/20 ( nad nádražím) v k.ú. Hamry na Šumavě

p. Matějkovi, Žižkova 481, Nýrsko za cenu 6.000,- Kč

 Hlasování : 5 pro

e)      Svolání nájemců bytů z domu č.p. 23 dne 8.11. 2008 v 13.00 hodin. Zajistí starosta.

f)       Seznámení s výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje.

g)      Zdroje vody pro hlášení požárů v obci

h)      Kalendář sportovních a kulturních akcí na r. 2009 do 15.11. 2008.

Jiří Arendáš se dostavil v 19.55 hodin

ch) Ocenění v krajské soutěži „My už třídit umíme“ v kategorii obcí do 1 000 obyvatel

      za 4. místo.

9) Zasedání ukončeno ve 20.00 hod.

                                                                 Usnesení

     z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 23.10. 2008

                       od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1) ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.3/2008.

2) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

    na pozemku ppč. 2401 v k.ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. se

    sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

3) ZO souhlasí s odkoupením sněhové radlice od pana Štefana Arendáše, bytem Hamry 46

    za cenu 35.000,- Kč bez DPH.

4) ZO stanovilo ceny za poskytování služeb :

     Traktor + sněhová radlice - zimní údržba            550,- Kč/1Mth

     Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp    600,- Kč/1Mth

     Traktor + návěs                                                        500,- Kč/1Mth

     Traktor ( poskytnutí služby )                                  450,- Kč/1Mth

     Zaměstnanec                                                             150,- Kč/1 hod

5) ZO souhlasí s pořádáním vánočního koncertu v kostele Panny Marie Bolestné dne

    27.12. 2008 od 17.00 hodin s vystoupením Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov v ceně

    5.000,- Kč.

6) ZO souhlasí se zadáním projektu na rekonstrukci opěrných zdí na ppč. 1244/2 ( u telefonní

     budky) a 2454/13, 2454/20 ( nad nádražím) v k.ú. Hamry na Šumavě p. Matějkovi,

     Žižkova 481, Nýrsko za cenu 6.000,- Kč

Zapsal : Miroslav Mára         

Ověřovatelé zápisu č.10/2008 : p. Coufal a p. Nečásek

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce