ZÁPIS Č. 12/2008 ZE DNE 18.12. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 12/2008 ZE DNE 18.12. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2008 ze dne 18.12. 2008

 

                 Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 18.12. 2008 od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Jiří Arendáš , Pavel Koleňák 

   Program jednání zastupitelstva obce

      1)  Zahájení veřejného zasedání.

      2)      Kontrola zápisu č. 11/2008

      3)    Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2008

4)      Rozpočtové provizorium na rok 2009

5)      Prodej domu č.p. 33 v Hamrech

6)      Příspěvek SDH Zelená Lhota

7)      Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hamry

8)      Změna katastrálních hranic mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Hojsova Stráž a

 mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Zelená Lhota

9)      Dohoda obcí o změně obecní hranice s Městem Železná Ruda

10) Dohoda obcí o změně obecní hranice s Městem Nýrsko

11) Žádost p. Marie Prokopové o odložení splátek úvěru

12) Diskuse, různé

      13) Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.12/2008 : p. Przygrodski, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 11/2008 z 20.11. 2008

    - bez připomínek.

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.5/2008

    ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2008.

    Hlasování : 5 pro

4) Rozpočtové provizorium na rok 2009

    ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2009 rozpočtové provizorium. Obec smí  

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

     Hlasování : 5 pro

5) Prodej domu č.p. 33 v Hamrech

   ZO rozhodlo prodloužit termín odprodeje domu č.p. 33 v Hamrech současným nájemcům

 do 30.6. 2009

  Hlasování : 5 pro

6) Příspěvek SDH Zelená Lhota

 ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku SDH Zelená Lhota na vzduchový

 kompresor PUMA MB 1000G ve výši 3.000,- Kč.

 Hlasování : 5 pro

7) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hamry

     ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hamry zpracovaný

     firmou AQUAŠUMAVA Chudenín.

     Hlasování: 5 pro

 

8) Změna katastrálních hranic mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Hojsova Stráž a

     mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Zelená Lhota

    ZO souhlasí se změnou katastrálních hranic v rámci pozemkových úprav mezi k.ú. Hamry

    na Šumavě a k.ú. Hojsova Stráž a mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Zelená Lhota dle

    předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu.

    Hlasování : 5 pro

9) Dohoda obcí o změně obecní hranice s Městem Železná Ruda

     ZO souhlasí s uzavřením dohody o změně obecní hranice s Městem Železná Ruda s tím, že

     z katastrálního území Hojsova Stráž přejdou do katastrálního území Hamry na Šumavě

     následující pozemky : ppč. 1390/5, 1677/3 a 1836/5.

     Hlasování : 5 pro

10) Dohoda obcí o změně obecní hranice s Městem Nýrsko

      ZO souhlasí s uzavřením dohody o změně obecní hranice s Městem Nýrsko s tím, že

      z katastrálního území Zelená Lhota přejde do katastrálního území Hamry na Šumavě

      pozemek ppč. 1160.

      Hlasování : 5 pro

11) Žádost p. Marie Prokopové o odložení splátek úvěru

      ZO souhlasí s odložením splátek úvěru za listopad a prosinec 2008 ( poskytnutý dne

     21.7. 2008 a splatný k 20.12. 2008) o 2 měsíce s tím, že se splatnost úvěru posune

     do 20.2. 2009.

     Hlasování : 5 pro

 

12) Informace a různé

a)      ZO vzalo na vědomí Dodatek č. 4 k příloze č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.3. 2002 mezi obcí Hamry a Západočeskými komunálními služby a.s. Plzeň o zvýšení cen svozu komunálního a tříděného odpadu na rok 2009.

b)       Úprava rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2008

c)      Finanční příspěvek obce na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2009 bude činit 4400,- Kč

d)      Registrace na internetových stránkách HZSPK v aplikaci PÁLENÍ.

e)      Zápis z jednání Rady SMS ČR.

13) Zasedání ukončeno ve 21.20 hod.

      

                                                           Usnesení

     z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 18.12. 2008

                       od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1) ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2008.

2) ZOschvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2009 rozpočtové provizorium. Obec smí  

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

3)ZO rozhodlo prodloužit termín odprodeje domu č.p. 33 v Hamrech současným nájemcům

 do 30.6. 2009

4) ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku SDH Zelená Lhota na vzduchový

 kompresor PUMA MB 1000G ve výši 3.000,- Kč.

5) ZOschvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hamry zpracovaný

    firmou AQUAŠUMAVA Chudenín.

6) ZO souhlasí se změnou katastrálních hranic v rámci pozemkových úprav mezi k.ú. Hamry

    na Šumavě a k.ú. Hojsova Stráž a mezi k.ú. Hamry na Šumavě a k.ú. Zelená Lhota dle

    předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu.

7) ZO souhlasí s uzavřením dohody o změně obecní hranice s Městem Železná Ruda s tím, že

     z katastrálního území Hojsova Stráž přejdou do katastrálního území Hamry na Šumavě

     pozemky ppč. 1390/5, 1677/3 a 1836/5.

8) ZO souhlasí s uzavřením dohody o změně obecní hranice s Městem Nýrsko s tím, že

    z katastrálního území Zelená Lhota přejde do katastrálního území Hamry na Šumavě

    pozemek ppč. 1160.

9) ZO souhlasí s odložením splátek úvěru za listopad a prosinec 2008 ( poskytnutý dne

    21.7. 2008 a splatný  20.12. 2008) o 2 měsíce s tím, že se splatnost úvěru posune

    do 20.2. 2009.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce