ZÁPIS Č.11/2008 ZE DNE 20.11. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.11/2008 ZE DNE 20.11. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.11/2008 ze dne 20.11. 2008

 

               Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 20.11. 2008 od 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Petr Przygrodski, Jiří Arendáš , Miroslav Mára  

   Program jednání zastupitelstva obce

 

      1)  Zahájení veřejného zasedání.

      2)      Kontrola zápisu č. 10/2008

      3)    Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2008

4)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1 / 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5)      Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2009

6)      Žádost o zrušení předkupního práva Obce Hamry na pozemky st.p.č. 442, st.p.č. 443,

   st.p.č. 444 a ppč. 1563/3 v k.ú. Hamry na Šumavě

7)      Diskuse, různé

       8)  Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 4 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.11/2008 : p. Coufal, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 10/2008 z 23.10. 2008

    - bez připomínek.

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č.4/2008

    ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.4/2008.

    Hlasování : 4 pro

4) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1 / 2008 o místním poplatku za provoz

     systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních odpadů

      ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1 / 2008 o místním poplatku

      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

      komunálních odpadůa stanovuje sazbu poplatku ve výši 350,-Kč /1 poplatníka

     Hlasování : 4 pro

5) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob

    pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2009

   ZO stanovilo sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob

  pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2009 takto :

  Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

            1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

            5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok )

     Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

            300,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

            500,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování                  

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2009 :

 Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

 Ubytování do 15 lůžek       - 1

                    do 30 lůžek      -   2

                    do 45 lůžek      -   3

                   nad 45 lůžek     -   4

 Hostinská činnost :

 restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                    do 40 míst k sezení    -  2

                                   nad 40 míst k sezení  - 3

U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

 kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

Hlasování : 4 pro

6) Žádost o zrušení předkupního práva Obce Hamry na pozemky st.p.č. 442, st.p.č. 443,

   st.p.č. 444 a ppč. 1563/3 v k.ú. Hamry na Šumavě

 ZO rozhodloodstoupit od předkupního práva zřízeného v kupní smlouvě notářského zápisu

  ze dne 9.1. 2001 na pozemky st.p.č. 442, st.p.č. 443, st.p.č. 444 a ppč. 1563/3 v k.ú. Hamry  

 na Šumavě. ( Žádost a notářský zápis tvoří přílohu zápisu)

 Hlasování : 4 pro

7) Informace a různé

a)      ZO bere na vědomí rozpočet DSO Úhlava na rok 2009 

b)       Zadání zpracování projektové dokumentace mostní konstrukce pro mosty Mužík a Konečný projektantu p. Šlechtovi.                

c)      Využití garáží v areálu Policie

d)     Místní šetření ohledně vzrostlých stromů před č.p. 40  na pozemku p. Kvíze

e)      Úpravy veřejných prostranství, příprava na zimní údržbu

f)       Povolení odběru vody vodojemu a ČOV u č.p. 30

g)      Výjimka na úpravu značení Přírodní rezervace Úhlavský luh.

8) Zasedání ukončeno ve 20.20 hod.

                                                                 Usnesení

     z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 20.11. 2008

                       od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1) ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č.4/2008.

2) ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1 / 2008 o místním poplatku

    za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

   komunálních odpadůa stanovuje sazbu poplatku ve výši 350,-Kč /1 poplatníka.

3)ZO stanovilo sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob

   pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2009 takto :

   Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

            1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok )

            5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok )

     Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

            300,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

            500,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování                 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2009 :

 Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

 Ubytování do 15 lůžek       - 1

                    do 30 lůžek      -   2

                    do 45 lůžek      -   3

                   nad 45 lůžek     -   4

 Hostinská činnost :

 restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                    do 40 míst k sezení    - 2

                                   nad 40 míst k sezení   - 3

U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

 kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

4) ZO rozhodlo odstoupit od předkupního práva zřízeného v kupní smlouvě notářského zápisu

  ze dne 9.1. 2001 na pozemky st.p.č. 442, st.p.č. 443, st.p.č. 444 a ppč. 1563/3 v k.ú. Hamry  

 na Šumavě. ( Žádost a notářský zápis tvoří přílohu zápisu).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce