ZÁPIS Č.1/2009 ZE DNE 22.1. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.1/2009 ZE DNE 22.1. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.1/2009 ze dne 22.1. 2009

 

                    Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22.1. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : 

 

   Program jednání zastupitelstva obce

 

      1)   Zahájení veřejného zasedání.

      2)      Kontrola zápisu č. 12/2008

      3)      Návrh rozpočtu na rok 2009

4)      Přidělení bytu č. 1 v domě č.p. 30

5)      Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009

6)      Poskytování prostředků na ekologické projekty

7)      Nabídka projektových prací na rekonstrukce mostů – Mužík, Konečný

8)      Diskuse, různé

      9)  Závěr

1) Zahájení

 a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 7 pro

 c)      Určení ověřovatelé zápisu č.1/2009 : p. Arendáš , p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 12/2008 z 18.12. 2008

    - bez připomínek.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2009

    Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2009. Návrh bude vyvěšen na úřední desce .

 

4) Přidělení bytu č. 1 v domě č.p. 30

   a) žádost p. Jaroslava Háše, bytem Praha

       ZO rozhodlo, že byt č.1 v domě č.p. 30 nebude přidělen panu Hášovi, bytem Praha.

       Hlasování : 2 pro 3 proti 2 zdrželi hlasování

 

b)      Žádost p. Jiřího Kučery, bytem Hýskov

           ZO rozhodlo nepřidělit byt č.1 v č.p. 30 panu Kučerovi, bytem Hýskov.

Hlasování : 7 proti

 

c)      Žádost p. Jana Arendaše, bytem Hamry 46

ZO rozhodlo přidělit byt č.1 v domě č.p. 30 panu Janu Arendašovi, bytem Hamry 46.

Hlasování : 4 pro 2 proti 1 zdržel hlasování

  

5) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009

   ZO souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč z Programu 

 stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2009 na rekonstrukci opěrných zídek

 v k.ú. Hamry na Šumavě. Celkové náklady na rekonstrukci budou činit 833.000,- Kč.

  Hlasování : 7 pro

 

6) Poskytování prostředků na ekologické projekty

    ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci

    Plzeňského kraje na Změnu trasy naučné stezky Přírodní rezervací Úhlavský luh ve výši

   72.900,- Kč. Předpokládané náklady na akci 81.000,- Kč.

   Hlasování : 7 pro

 

7) Nabídka projektových prací na rekonstrukce mostů – Mužík, Konečný

 ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce mostů –

 Mužík, Konečný panu Ing. Josefu Šlechtovi, Klatovy dle cenové nabídky.

 Hlasování : 7 pro

 

8) Informace a různé

a)      Masopustní veselice dne 21.2. 2009

ZO souhlasí s pořádáním Masopustní veselice dne 21.2. 2009 od 19.00 hodin na hotelu Kollerhof s výdaji do 2.500,- Kč.

Hlasování : 7 pro

 

b)      Přeshraniční spolupráce

- pracovní jednání k památníku v Arnbruckenu

- 7.1. 2009 proběhlo v rámci Akčního sdružení Královského Hvozdu výběrové řízení na zpracovatele Integrovaného programu rozvoje Akčního sdružení Královského Hvozdu, vyhrála agentura Cpkp Plzeň

- 14.1. 2009 příprava na jednání starostů obcí Akčního sdružení Královského Hvozdu

- 20.1. 2009 jednání v Neukirchenu Akčního sdružení Královského Hvozdu – seznámení s projekty

- 22.1. 2009 jednání s Lesy ČR a Lesostavby Nýrsko – cesta na Lomničky, projekt mostů Mužík

c)      Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald ve dnech 29.5. – 31.5. 2009 v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech

d)      Žádost o pronájem sportoviště ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě Sportovnímu klubu SK Hamry – o.s. – záměr bude vyvěšen na úřední desce

e)      Pronájem pozemků – vyvěšení záměru na pronájem pozemků na úřední desku.

 

9)      Zasedání ukončeno ve 21.20 hod.

 

 

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 22.1. 2009

                       od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO rozhodlo, že byt č.1 v domě č.p. 30 nebude přidělen panu Hášovi, bytem Praha.

 

2) ZO rozhodlo nepřidělit byt č.1 v č.p. 30 panu Kučerovi, bytem Hýskov.

 

3) ZO rozhodlo přidělit byt č.1 v domě č.p. 30 panu Janu Arendašovi, bytem Hamry 46.

 

4) ZO souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč z Programu 

 stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2009 na rekonstrukci opěrných zídek

 v k.ú. Hamry na Šumavě. Celkové náklady na rekonstrukci budou činit 833.000,- Kč.

 

5) ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci

    Plzeňského kraje na Změnu trasy naučné stezky Přírodní rezervací Úhlavský luh ve výši

   72.900,- Kč. Předpokládané náklady na akci 81.000,- Kč.

 

6)  ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce mostů –

    Mužík, Konečný panu Ing. Josefu Šlechtovi, Klatovy dle cenové nabídky.

 

7) ZO souhlasí s pořádáním Masopustní veselice dne 21.2. 2009 od 19.00 hodin na hotelu

    Kollerhof s výdaji do 2.500,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce