ZÁPIS Č. 3/2009 ZE DNE 26.3. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 3/2009 ZE DNE 26.3. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2009 ze dne 26.3. 2009

 

                      Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 26.3. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : 

  Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání .                                      

3)      Odkup veřejného osvětlení v obci od ČEZ.

4)      Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev.

5)      Podání žádosti o dotaci z Programu podpory rozvoje venkovského ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2009 na projekt „ Vstupní brána obce“.

6)      Podání žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na památník „Společná cesta“.

7)      Pronájem sportoviště na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě

8)      Pronájem ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě

9)      Diskuse, různé

10)  Závěr

 

 

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 7 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 3/2009 : p. Przygrodski , p. Arendáš

 

2) Kontrola zápisu č. 2/2009 z 26. 2. 2009  

    - bez připomínek.

 

3) Odkup veřejného osvětlení v obci od ČEZ Energetické služby, Vítkovice

    Starosta přednesl nabídku ČEZ Energetické služby na zpětný odkupu veřejného osvětlení

    v obci na Obec.

   ZO konstatovalo, že v případě zájmu ČEZ Energetické služby o odstoupení od smlouvy je

   nutné předložit návrh podmínek odstoupení.

   

 

 

 

4) Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 ,

      ve znění pozdějších předpisů

     ZO stanovuje výši odměn neuvolněným členům za výkon funkce se splatností od 1. 3. 2009 takto:

    starosta obce Miroslav Kroupa        10.300,- Kč

    místostarosta obce Miroslav Mára     1.250,- Kč

    ostatním členům zůstává odměna nezměněna

    Hlasování : 5 pro 2 zdrželi hlasování

 

5) Žádost o dotaci z Programu podpory rozvoje venkovského ruchu v Plzeňském kraji 

     pro rok 2009 na projekt „ Vstupní brána obce“.

     ZO souhlasí s  podáním žádosti o dotaci z Programu podpory rozvoje venkovského ruchu  

     v Plzeňském kraji pro rok 2009 na projekt „ Vstupní brána obce“ v celkové výši

     132.000,- Kč.

     Hlasování: 7pro

 

6) Podání žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na památník „Společná cesta“.

   Starosta přítomné informoval o jednání výběrové komise uskutečněné dne 5.3 2009 v hotelu 

   Kollerhof.

   ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na památník „Společná cesta“

   v celkové výši 22.222,- EUR.

   Hlasování : 7 pro

 

7) Nájemní smlouva na sportoviště na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě

   ZO souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem sportoviště na ppč. 600 

   v k.ú. Hamry na Šumavě doplněné o pravidla používání hydrantu.

   Hlasování : 7 pro

 

8) Nájemní smlouva na pozemek ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě

      ZO souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájmem pozemku ppč.

     2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 872 m2.

      Hlasování : 7 pro

 

9) Informace a různé

a)      Vesnice roku 2009

ZO souhlasí s podáním žádosti do Vesnice roku 2009

Hlasování : 7 pro

 

 

10) Zasedání ukončeno ve 21.10 hod.

 

 

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 26.3. 2009

                       od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

1) ZO stanovuje výši odměn neuvolněným členům za výkon funkce se splatností od 1. 3. 2009 takto:

    starosta obce Miroslav Kroupa        10.300,- Kč

    místostarosta obce Miroslav Mára     1.250,- Kč

    ostatním členům zůstává odměna nezměněna

 

2) ZO souhlasí s  podáním žádosti o dotaci z Programu podpory rozvoje venkovského ruchu  

     v Plzeňském kraji pro rok 2009 na projekt „ Vstupní brána obce“ v celkové výši

     132.000,- Kč.

 

3) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na památník „Společná

   cesta“ v celkové výši 22.222,- EUR.

 

4) ZO souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem sportoviště na ppč. 600 

   v k.ú. Hamry na Šumavě doplněné o pravidla používání hydrantu.

 

5) ZO souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájmem pozemku ppč.

     2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 872 m2.

 

6) ZO souhlasí s pronájmem sportoviště na ppč. 600 v k.ú. Hamry na Šumavě sportovnímu klubu SK

    Hamry – o.s., Hamry 24 za cenu 100,- Kč/rok. Návrh nájemní smlouvy bude předložen na jednání

     ZO dne 26. 3. 2009.

 

7) ZO souhlasí s podáním žádosti do Vesnice roku 2009

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce