ZÁPIS Č. 4/2009 ZE DNE 23.4. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 4/2009 ZE DNE 23.4. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2009 ze dne 23.4. 2009

 

             Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 23.4. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára, p. Koleňák

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání .                                      

3)      Závěrečný účet obce

4)      Rekonstrukce opěrných zdí – výběr zadavatele stavby

5)      Sběr železného šrotu, nebezpečného a objemového odpadu

6)      Zapisovatel okrskové volební komise

7)      Informace, diskuse, různé

8)       Závěr

 

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 4/2009 : p. Coufal , p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 3/2009 z 26. 3. 2009  

    - bez připomínek.

 

3) Závěrečný účet obce

    ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2008 s výhradou nedostatků

    uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření :

    budou dodržovány postupy účtování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého

    hmotného majetku dle ČÚS 512.

    Hlasování : 5 pro

   

 

4) Rekonstrukce opěrných zdí – výběr zadavatele stavby

     Žádost o vypracování nabídky byla zaslána třem firmám: f. ZEMPRA ALFA s.r.o., 

     Nýrsko, f. Silnice Klatovy, SPIDER 96, Hamry 

    Firma ZEMPRA s.r.o. Nýrsko z kapacitních důvodů odstoupila. Dne 22.4. 2009 dodala

    nabídku firma Silnice Klatovy a firma SPIDER 96, Hamry.

    Dne 23.4. 2009 finanční výbor provedl otevření došlých obálek a zhodnotil nabídky na akci  

   „Rekonstrukce opěrných zídek v obci Hamry“ s tímto závěrem:

   - nabídka f. Silnice Klatovy splňuje veškeré požadované podmínky pro realizaci stavby

   - u nabídky f. SPIDER 96 Hamry byly shledány nedostatky v podání nabídky, chybí

    položková kalkulace, chybí doložení dokladů o technické a odborné způsobilosti a

    technickém a materiálním vybavení k plnění zakázky. Nabídka se jeví značně

    podhodnoceně, daná cena neodpovídá rozsahu stavby.

    Finanční výbor doporučuje realizaci stavby  firmou Silnice Klatovy, která doložila veškeré   

    požadované podklady. Zápis finančního výboru tvoří přílohu zápisu.

    ZO schvaluje dodavatele na akci „Rekonstrukce opěrných zídek v obci Hamry“ firmu

   Silnice Klatovy s tím, že doporučuje ještě jednat o ceně ve smyslu snížení a nechat

   zpracovat kontrolu položkové kalkulace dle projektové dokumentace nezávislým

   rozpočtářem.

   Hlasování : 5 pro

 

5) Sběr železného šrotu, nebezpečného a objemového odpadu

     Sběr železného šrotu, nebezpečného a objemového odpadu proběhne dne 16.5. 2009

     od 9.00 do 12.00 hodin v areálu bývalých kasáren. Svoz odpadu obcí od 8.00 hodin - 

     provede p. Coufal .

 

6) Zapisovatel okrskové volební komise

    Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu byla

    jmenována paní Zdeňka Coufalová.

   ZO bere na vědomí jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

   Hlasování : 5 pro

 

7) Informace a různé

a)      Převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z běžného účtu na revolvingový účet

b)      Veřejná schůze 24.4. 2009 – program

c)      Lentikulární pohlednice

ZO rozhodlo, že lentikulární pohlednice, které byly ZO odsouhlaseny k nákupu dne 18.9. 2008 nebudou zakoupeny.

Hlasování : 5 pro

      d) Pohlednice od grafika p. Lodra

      e) Odkanalizování obce – podání informace

      f) Přehled dlužníků

      g) Vyúčtování provozu traktoru a zimní údržby

      d) Dotační program „Zelená úsporám“.

 

 

8) Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

 

 

                                                                 Usnesení

     z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 23.4. 2009

                       od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

1) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2008 s výhradou nedostatků

    uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření :

    budou dodržovány postupy účtování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého

    hmotného majetku dle ČÚS 512.

 

2) ZO schvaluje dodavatele na akci „Rekonstrukce opěrných zídek v obci Hamry“ firmu

   Silnice Klatovy s tím, že doporučuje ještě jednat o ceně ve smyslu snížení a nechat

   zpracovat kontrolu položkové kalkulace dle projektové dokumentace nezávislým

   rozpočtářem.

 

3) ZO bere na vědomí jmenování zapisovatelem okrskové volební komise p. Zdeňku

   Coufalovou pro volby do Evropského Parlamentu ve dnech 5. – 6. 6. 2009.

 

4) ZO rozhodlo, že lentikulární pohlednice, které byly ZO odsouhlaseny k nákupu dne

   18.9. 2008 nebudou zakoupeny.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce