ZÁPIS Č. 7/2009 ZE DNE 23.7. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 7/2009 ZE DNE 23.7. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2009 ze dne 23.7. 2009

 

               Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 23. 7. 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Petr Przygrodski, Pavel Koleňák, Jiří Arendáš

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.                                     

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2009

4)      Památník „Společná cesta“

5)      Návrh pozemků na prodej a způsob prodeje pozemků

6)      Informace, diskuse, různé

7)       Závěr

 

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 4 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 7/2009 : p. Coufal, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 6/2009 z 25. 6. 2009  

    - bez připomínek.

 

3) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2009

     ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2009

    Hlasování : 4 pro

 

4) Památník „Společná cesta“

     Starosta předložil  návrhy na památník od p. Weinfurtnera a p. Vainara

     ZO souhlasí s realizací návrhu p. Weinfurtnera na památník „Společná cesta“ a

     s umístěním 2 m od hřbitovní zdi.

    Hlasování : 4 pro

 

5) Návrh pozemků na prodej a způsob prodeje pozemků

a) Návrh pozemků na prodej

    ZO navrhuje na prodej pozemky na Mottlovských dvorcích – 2 x stavební parcela

 

 

b) Způsob prodeje pozemků

   ZO rozhodlo, že  prodej pozemků bude probíhat ve dvou kolech :

   1. kolo pro zájemce s trvalým pobytem minimálně 3 roky v obci Hamry, cena dle

       znaleckého posudku, s dobou zahájení stavby k trvalému bydlení do 5 let, předkupní

       právo obce na 10 let. Za odhadní cenu lze zakoupit jen jeden pozemek.

       Při více zájemcích o jeden pozemek bude prodej proveden obálkovou metodou, kdy

       minimální nabídka bude cena odhadní.

    2. kolo pro ostatní zájemce – prodej bude proveden realitní kanceláří za tržní cenu.

     Hlasování : 4 pro

 

6) Informace a různé

a)      Postup prací na opěrné zdi na ppč. 2454/20 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

b)      Zadání oprav studánek v PR Úhlavksý luh a zhotovení turistického přístřešku.

 

c)      Zakoupení elektrocentrály

ZO souhlasí se zakoupením elektrocentrály do 5 kW.

 Hlasování : 4 pro

 

      d)   Zakoupení chladničky do kanceláře OÚ

            ZO souhlasí se zakoupením chladničky do kanceláře OÚ.

            Hlasování : 4 pro

 

      e) Sportoviště – osazení elektrického rozvaděče na kolně technického zázemí

          ZO souhlasí s osazením elektrického rozvaděče a provedením revize na kolně

          technického zázemí sportoviště v ceně do 12.000,- Kč.

          Hlasování : 4 pro

 

     f) Platba elektřiny na sportovišti

         Starosta zajistí dodatek nájemní smlouvy s SK Hamry . o.s. o hrazení odběru elektřiny

         na sportovišti sportovním klubem SK Hamry – o.s.

        

     g) Malá kopaná dne 1.8. 2009 – veřejná produkce

        ZO souhlasí s veřejnou produkcí v předních Hamrech na sportovišti v rámci konání

       sportovní akce Malé kopané dne 1.8.2009 v době od 20.00 hodin do 2.00 hodin.

       Hlasování : 4 pro 

 

    h) Osazení dopravní značky „Slepá ulice“ – přední Hamry směr Peklo, omezení rychlosti

         v prostoru kostela PMB retardéry, nepovolené vjezdy do lesa.

    i) Osazení infomapy na Statečku.

 

7) Zasedání ukončeno ve 21.15 hod.

 

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 23.7. 2009

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

1) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2009 ( tvoří přílohu zápisu ).

 

2) ZO souhlasí s realizací návrhu p. Weinfurtnera na památník „Společná cesta“ a

     s umístěním cca 2 m od hřbitovní zdi.

 

3) ZO rozhodlo, že  prodej pozemků bude probíhat ve dvou kolech :

   1. kolo pro zájemce s trvalým pobytem minimálně 3 roky v obci Hamry, cena dle

       znaleckého posudku, s dobou zahájení stavby k trvalému bydlení do 5 let, předkupní

       právo obce na 10 let. Za odhadní cenu lze zakoupit jen jeden pozemek.

       Při více zájemcích o jeden pozemek bude prodej proveden obálkovou metodou, kdy

       minimální nabídka bude cena odhadní.

    2. kolo pro ostatní zájemce – prodej bude proveden realitní kanceláří za tržní cenu.

 

4) ZO souhlasí se zakoupením elektrocentrály do 5 kW.

 

5) ZO souhlasí se zakoupením chladničky do kanceláře OÚ.

 

6) ZO souhlasí s osazením elektrického rozvaděče a provedením revize na kolně

      technického zázemí sportoviště v ceně do 12.000,- Kč.

 

7) ZO souhlasí s veřejnou produkcí v předních Hamrech na sportovišti v rámci konání

       sportovní akce Malé kopané dne 1.8.2009 v době od 20.00 hodin do 2.00 hodin.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce