ZÁPIS Č. 8/2009 ZE DNE 20.8. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 8/2009 ZE DNE 20.8. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2009 ze dne 20.8. 2009

 

                   Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 20. 8. 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Miroslav Mára, Pavel Koleňák, Jiří Arendáš

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.                                      

3)      Památník „Společná cesta“

4)      Memorandum o společné spolupráci a pomoci mezi Správou NP a CHKO Šumava a

 obcí

5)      Kupní smlouva na prodej domu č.p. 33 v Hamrech

6)      Informace, diskuse, různé

7)       Závěr

 

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 4 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 8/2009 : p. Coufal, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 7/2009 z 23. 7. 2009  

    - bez připomínek.

 

3) Památník „Společná cesta“

    Zabetonování základů a vlastní osazení bude v září tak, aby 6.9.2009 bylo slavnostní

    odhalení památníku.

 

4) Memorandum o společné spolupráci a pomoci mezi Správou NP a CHKO Šumava a

      obcí

     ZO souhlasí s uzavřením Memorandem o společné spolupráci a pomoci mezi Správou NP

     a CHKO Šumava a obcí Hamry.

      Hlasování : 4 pro

 

5) Kupní smlouva na prodej domu č.p. 33 v Hamrech

    ZO souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej domu č.p. 33 v Hamrech. Kupní smlouva

    bude uzavřena s kupujícími až po sdělení České spořitelny o přidělení hypotečního úvěru.

    Hlasování : 4 pro

 

6) Informace a různé

a)      Předávání hranic pozemků v rámci ukončení komplexních pozemkových úprav.

 

b)      Dne 28.8. 2009 se uskuteční informační schůzka o odkanalizování obcí v hostinci

U Jakuba v Zelené Lhotě.

 

c)      Starosta seznámil s výsledky Vesnice roku 2009.

 

      h) Připomínka p. Przygrodského ohledně přípravy zimní sezóny a úpravy nástupu

          na lyžařskou stopu.

 

7) Zasedání ukončeno ve 21.35 hod.

 

                                                                 Usnesení

     z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 20.8. 2009

                   od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO souhlasí s uzavřením Memorandem o společné spolupráci a pomoci mezi Správou NP

     a CHKO Šumava a obcí Hamry.

 

 

2) ZO souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej domu č.p. 33 v Hamrech. Kupní smlouva

    bude uzavřena s kupujícími až po sdělení České spořitelny o přidělení hypotečního úvěru.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce