ZÁPIS Č. 10/2009 ZE DNE 6.10. 2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2009 ZE DNE 6.10. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2009 ze dne 6.10. 2009

 

               Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 6. 10. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Koleňák

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.                                      

3)      Prodej domu č.p. 33

4)      Diskuse, různé

5)       Závěr

     

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 6 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 10/2009 : p. Coufal, p. Nečásek

 

2) Kontrola zápisu č. 9/2009 z 24. 9. 2009 

 

   Bod č. 6, 7 – záměry vyvěšeny 30.9. 2009

 

   Bod č. 9 – zadáno geometrické rozdělení pozemku ppč. 3050 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

   Bod č. 10 - Prodej domu č.p. 33

   ZO ruší bod č. 10) zápisu a Usnesení bod č. 8) ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009   

   o prodeji domu č.p. 33 z důvodu, že bylo naplněno Usnesení bod 2) zastupitelstva obce Hamry

   ze dne 25.6.2009  uhrazením kupní ceny za nemovitost č.p. 33 na účet obce do 30.9. 2009 ve výši

   1.000.000,- Kč.

   Hlasování : 6 pro

 

  

        Bod č. 14 zápisu a Usnesení bod č. 12) – Uzavření dodatku s KB o prodloužení splatnosti

         revolvingového úvěru do 30.12. 2009

         Z důvodu, že byl uskutečněn prodej domu č.p. 33 ZO rozhodlo, že nebude uzavřen dodatek

         s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru a souhlasím s úhradou ve výši 800.000,- Kč

         na revolvingový úvěr a tím jeho splacení a ukončení.

         Hlasování : 6 pro

      

    - ostatní bez připomínek.

3)  Prodej domu č.p. 33

     Na základě naplnění Usnesení bodu 2) zastupitelstva obce Hamry ze dne 25.6. 2009

     uhrazením kupní ceny za nemovitost č.p. 33 na účet obce dne 30.9. 2009 ve výši 1.000.000,- Kč a

     žádosti paní Karin Bálkové  ZO rozhodlo o změně Usnesení bodu 2) zastupitelstva obce Hamry

   ze dne 25.6. 2009 takto :

   ZO rozhodlo dle § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve znění pozdějších

   předpisů o prodeji domu č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě takto :

   dům č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě bude prodán paní Karin 

   Bálkové, narozené 8. 2. 1968, trvale bytem Hamry 33, za cenu 1.000.000,- Kč, kupní cena    

     byla uhrazena dne 30. 9. 2009 na účet obce, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní  

     právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti

     hradí kupující.

     Hlasování : 6 pro

 

    ZO bylo seznámeno s návrhem kupní smlouvy vypracované advokátem JUDr. Steidlem.

 

4) Informace a různé

 

 a)   Navýšení denního limitu u přímého bankovnictví Moje banka

       ZO souhlasí s navýšením denního limitu u přímého bankovnictví Moje banka

       na 45.000,- Kč pro p. Coufalovou.

       Hlasování : 6 pro

 

b) Německo – český projekt Dřevěná vyhlídková věž Čechy – Bavorsko v Královském

    hvozdu

    ZO se zavazuje, že zajistí spolufinancování projektu „Dřevěná vyhlídková věž

    Čechy – Bavorsko v Královském hvozdu“ ve výši 1,563% z celkových uznatelných nákladů

    projektu tj. 4000 EUR.

    Hlasovfání : 6 pro

 

 

5) Zasedání ukončeno ve 20.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6.10. 2009

                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO ruší bod č. 10) zápisu a Usnesení bod č. 8) ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009  

   o prodeji domu č.p. 33 z důvodu, že bylo naplněno Usnesení bod 2) zastupitelstva obce Hamry

   ze dne 25.6.2009 uhrazením kupní ceny za nemovitost č.p. 33 na účet obce do 30.9. 2009 ve výši

   1.000.000,- Kč.

 

2) ZO rozhodlo, že nebude uzavřen dodatek s KB o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru a

   souhlasím s úhradou ve výši 800.000,- Kč na revolvingový úvěr a tím jeho splacení a ukončení.

 

3) ZO rozhodlo o změně Usnesení bodu 2) zastupitelstva obce Hamry

    ze dne 25.6. 2009 takto :

   ZO rozhodlo dle § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve znění pozdějších

    předpisů o prodeji domu č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě takto :

   dům č.p. 33 na stavební parcele č. 172 v k.ú. Hamry na Šumavě bude prodán paní Karin 

   Bálkové, narozené 8. 2. 1968, trvale bytem Hamry 33, za cenu 1.000.000,- Kč, kupní cena    

    byla uhrazena dne 30. 9. 2009 na účet obce, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní  

    právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti

    hradí kupující.

 

4) ZO souhlasí s navýšením denního limitu u přímého bankovnictví Moje banka

     na 45.000,- Kč pro p. Coufalovou.

 

5) ZO se zavazuje, že zajistí spolufinancování projektu „Dřevěná vyhlídková věž

     Čechy – Bavorsko v Královském hvozdu“ ve výši 1,563% z celkových uznatelných nákladů

    projektu tj. 4000 EUR.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce