ZÁPIS Č. 11/2009 ZE DNE 22.10.2009 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 11/2009 ZE DNE 22.10.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2009 ze dne 22.10.2009

 

              Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 22. 10. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára, Nečásek, Arendáš

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.                                      

3)      Příprava změny vyhlášky o místních poplatcích.

4)      Příprava rozpočtu na rok 2010.

5)      Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010.

6)      Pronájem pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě.

7)       Závěr

     

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. veřejné zasedání v roce 2009. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 4 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č. 11/2009 : p. Coufal, p. Koleňák

 

2) Kontrola zápisu č. 10/2009 z 6. 10. 2009 

 

    - bez připomínek.

3)  Příprava změny vyhlášky o místních poplatcích

      ZO projednalo návrh změny vyhlášky o místních poplatcích.

 

4) Příprava rozpočtu na rok 2010

    ZO projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2010 a souhlasí se zveřejněním   

    předloženého návrhu rozpočtu na rok 2010.

 

5) Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010

    ZO projednalo předložený návrh plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2010.

6) Pronájem pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě

     ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře

    1820 m2 paní Janě Wolfové, bytem Hamry 86 za cenu ročního nájemného ve výši

    182,- Kč.

     Hlasování : 4 pro

 

7) Zasedání ukončeno ve 20.40 hod.

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 22.10. 2009

                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 1820 m2

    paní Janě Wolfové, bytem Hamry 86 za cenu ročního nájemného ve výši 182,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce