OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2010 O ZMĚNĚ OZV Č. 1/2009 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2010 O ZMĚNĚ OZV Č. 1/2009 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o změně OZV č. 1/2009 o místních poplatcích

 

                                                                                                   OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2010

 

o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích

 

     Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 25. 2. 2010 usneslo vydat dle ustanovení § 14 odst. (2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

     Touto vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009 v následujícím znění :

 

Článek 1

 

1.   V čl. 5 se vypouští poslední věta ve znění:

„Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů“.

 

2. V čl. 7 se ruší bod 2 v celém znění.

 

3. V čl. 29 se vypouští písmeno b) v celém znění.

 

                                                                  Článek 2

 

      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno dne:  2.3. 2010                                                    

Sňato dne: 18.3. 2010             

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ