ZÁPIS Č. 3/2010 ZE DNE 25. 3. 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 3/2010 ZE DNE 25. 3. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2010 ze dne 25. 3. 2010

 

                   Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 25. 3. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Nečásek, Arendáš

 

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.                                      

3)      Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

4)      Dotace z Programu rozvoje venkova

5)      Odkanalizování obcí na ČOV do Nýrska

6)      Informace a různé

7)       Závěr

     

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 3. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné

a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2010 : p. Coufal, p. Przygrodski

 

2) Kontrola zápisu č. 2/2010 z 25. 2. 2010 

 

   -   bez připomínek.

 

3)  Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

    ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní

     pojištění provedenou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Klatovech dne 12.3. 2010. 

     Kontrolou bylo zjištěno, že nebyl zjištěn žádný přeplatek ani nedoplatek na pojistném.

   Hlasování : 5 pro    

 

4) Dotace z Programu rozvoje venkova

    Dle oznámení SZIF v Českých Budějovicích byla zamítnuta žádost o dotaci na obnovu

     kulturního a historického centra obce Hamry.

    Dle oznámení SZIF v Českých Budějovicích byla přidělena dotace na „Obnovu veřejného   

    prostranství v Hamrech – rekonstrukce opěrné zdi na pozemku pp. 3224 „ ve výši

    244.758,- Kč.

 

5) Odkanalizování obcí na ČOV do Nýrska

   Starosta informoval o průběhu jednání ohledně odkanalizování obcí a průběhu výběrového

   řízení na úvěr na odkanalizování obce

  

6) Informace a různé

 

a) Vyjádření manželů Mádrových k prodeji domu č.p.2 v k.ú. Hamry na Šumavě, kteří potvrzují zájem o odkoupení domu č. p. 2 na st. p. č. 18 a pozemku ppč. 69/3 v k.ú. Suchý Kámen za nabízenou cenu 700.000,- Kč plus náklady spojené s prodejem. Kupní cena bude hrazena ze stavebního spoření a z hypotéky bez zástavy.

 

b) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

 

c) Zprávy o hospodaření občanských sdružení v obci.

 

d) Připomínka k volnému pobíhání psů

 

 

7) Zasedání ukončeno ve 20.50 hod.

 

 

 

                                                                 Usnesení

     z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 25.3. 2010

                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní

     pojištění provedenou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Klatovech dne 12.3. 2010. 

     Kontrolou bylo zjištěno, že nebyl zjištěn žádný přeplatek ani nedoplatek na pojistném.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce