ZÁPIS Č.7/2010 ZE DNE 22.7. 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.7/2010 ZE DNE 22.7. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.7/2010 ze dne 22.7. 2010

 

Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

konaného dne 22. 7. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Hamrech

_________________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Arendáš

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.    

3)      Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014                                 

     4) Smlouvy o zřízení věcného břemene

     5) Pronájem pozemků

6) Předfinancování projektu Integrovaný příhraniční rozvoj Královského Hvozdu

      v programu Cíl 3 ČR – Bavorsko

7) Informace a různé

     8) Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 7. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.7/2010 : p. Coufal, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 6/2010 z 24. 6. 2010 

-   bez připomínek.

 

3)  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014

ZO stanovuje 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014.

Hlasování: 6 pro

4) Smlouvy o zřízení věcného břemene

 

4.1) Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12–0003644/2 s ČEZ Distribuce a.s.             

       Děčín

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0003644/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro uložení zemního kabele NN

na pozemku ppč. 3050 a 3052 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.800,- Kč.

Hlasování : 6 pro

 

4.2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002726/2 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IV-12-0002726/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro vedení vzdušného vedení NN

na pozemku ppč. 3133 v k.ú. Hamry na Šumavě a uložení zemního kabelu NN na pozemku ppč. 3139 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.200,- Kč.

Hlasování: 6 pro

 

5) Pronájem pozemků ppč. 2984, 2997, 3127, 3129, 3397 a st.p. č.335 v k.ú. Hamry

    na Šumavě

Záměr pronájmu pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 7. 7. 2010.

ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2984 ( sportoviště) , 3127 ( domu č.p. 33) , 3129 ( u domu č.p. 33) v k. ú. Hamry na Šumavě na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.  

ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3397 ( u Hotelu Bílá Strž) v k. ú. Hamry na Šumavě na dobu 3 let, cena nájemného 2,- Kč/m2/rok.  

ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2997 a st.p. č.335 v k. ú. Hamry na Šumavě nájemníkům domu č.p. 23 na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.  

Hlasování: 6 pro

Haham

rozhodovat aýž do doby určení podmínek prodeje

6) Předfinancování projektu Integrovaný příhraniční rozvoj Královského Hvozdu v programu Cíl 3 ČR – Bavorsko

ZO souhlasí s dofinancováním předfinancování projektu „ Integrovaný příhraniční rozvoj Královského hvozdu“ z Cíle 3 ČR - Bavorsko s podílem obce ve výši 1.485,-Kč.

Hlasování: 6 pro

7) Informace a různé

a) Úprava veřejného prostranství – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k. ú. Hamry na Šumavě - rozšíření stavebních prací  

ZO souhlasí s navýšením rozsahu prací na akci „Úprava veřejného prostranství – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k. ú. Hamry na Šumavě“ - rozšíření stavebních prací o částku 25.731,-Kč s DPH za zvýšení plochy dlažby o 16,5 m2 s obrubníkem.

Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel hlasování

 

b) Pouť na Ostrý dne 1. 8. 2010 -  organizační zajištění

ZO souhlasí se zabezpečením a úhradou dopravy při akci „ Pouť na Ostrý“ dne 1. 8. 2010  k setkání na Ostrém.

Hlasování: 6 pro

 

c) Uzavření smlouvy o dílo na opravu propustku MK ppč. 3299 s fi.BM zemní práce, Skelná Huť

d) Projekt Cyklotoulky TV Publik na Hamrech bude dne 28. 7. 2010.

e) Soutěž „My už třídit umíme“.

f) Uzavření dohody o provedení práce na měsíc červenec a srpen 2010 –

    ZO vzalo na vědomí.

g) Požadavek na SÚS Klatovy na prořezání komunikace III. třídy a opravu poškozené

      vozovky.

 

8Zasedání ukončeno ve 21.35 hod.

 

Usnesení

z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 22. 7. 2010

od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

  

 

1) ZO stanovuje 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014.

 

2) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0003644/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro uložení zemního kabele NN

na pozemku ppč. 3050 a 3052 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.800,- Kč.

 

3) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IV-12-0002726/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro vedení vzdušného vedení NN

na pozemku ppč. 3133 v k.ú. Hamry na Šumavě a uložení zemního kabelu NN na pozemku ppč. 3139 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.200,- Kč.

  

4) ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2984 ( sportoviště) , 3127 ( domu č.p. 33) , 3129

( u domu č.p. 33) v k. ú. Hamry na Šumavě na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.  

ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3397 ( u Hotelu Bílá Strž) v k. ú. Hamry na Šumavě na dobu 3 let, cena nájemného 2,- Kč/m2/rok.  

ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2997 a st.p. č.335 v k. ú. Hamry na Šumavě nájemníkům domu č.p. 23 na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.  

 

5) ZO souhlasí s dofinancováním předfinancování projektu „ Integrovaný příhraniční rozvoj Královského hvozdu“ z Cíle 3 ČR - Bavorsko s podílem obce ve výši 1485,-Kč.

 

6) ZO souhlasí s navýšením rozsahu prací na akci „Úprava veřejného prostranství – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k. ú. Hamry na Šumavě“ - rozšíření stavebních prací o částku 25.731,-Kč s DPH za zvýšení plochy dlažby o 16,5 m2 s obrubníkem.

 

7) ZO souhlasí se zabezpečením a úhradou dopravy při akci „ Pouť na Ostrý“ dne 1. 8. 2010  k setkání na Ostrém.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce