ZÁPIS Č. 8/2010 ZE DNE 26.8. 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 8/2010 ZE DNE 26.8. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2010 ze dne 26.8. 2010

 

 

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

konaného dne 26. 8. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Hamrech

_________________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Arendáš, Koleňák

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.    

3)      Směna pozemků s Lesy ČR s.p.

4) Volby do zastupitelstva obce Hamry

     5) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 4/2010 a č. 5/2010

6) Smlouvy o zřízení věcného břemene

7)  Informace a různé

     8)  Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 8. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)     Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.8/2010 : p. Mára, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 7/2010 z 22. 7. 2010 

-   bez připomínek.

 

3)  Směna pozemků s Lesy ČR s.p.

ZO souhlasí se směnou pozemků s Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové.

Předmětem směny budou pozemky v majetku obce Hamry zapsané na LV 10001 a to ppč. 2812/1, 2372, 2378, 2379, 2414, 2408, 2363, 2352, 2347,2362, 2337/2, 2356, 3567, 897/3, 2345/1, 2425/1, 1245/2, 2339, 2337/3, 2341, 2340, 2326, 2327, 2328/1, 2332, 2333, 2336, 2358/1, 2358/2, 2278/2, 2425/3, 2811/1 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výměře 73188 m2 s výslednou cenou obvyklou ve výši 887.725,- Kč a

pozemky v majetku Lesů ČR, s.p. zapsané na LV 4 a to ppč. 1311, 2841, 3177, 3205, 3229, 3230, 3525, 3540, 3551, 3553 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výměře 44344 m2 s výslednou cenou obvyklou ve výši 845.395,- Kč. Rozdíl ceny bude doplacen Lesy ČR, s.p.

Hlasování: 5 pro

ZO souhlasí s úhradou faktury za znalecký posudek pro směnu pozemků s Lesy ČR, s.p.

ve výši 35710,- Kč.

Hlasování 5 pro

4) Volby do zastupitelstva obce Hamry

Starosta informoval, že byly zaregistrovány dvě kandidátní listiny :

SNK – Hamry, zmocněnec p. Coufalová a

SNK Za lepší Hamry, zmocněnec p. Przygrodská.

Úkoly starosty obce a OÚ dle harmonogramu úkolů a lhůt.

Veřejná předvolební schůze s programem : zhodnocení uplynulého volebního období, představení kandidátů, výhledový záměr činností. Schůze se bude konat dne 24. 9. 2010

od 19.00 hodin v Hotelu Královský Dvůr.

 5) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 4/2010 a č. 5/2010

ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2010 a č. 5/2010.

Hlasování: 5 pro

6) Smlouvy o zřízení věcného břemene

 6.1) Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12–0001878/1 s ČEZ Distribuce a.s.             

       Děčín

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0001878/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku ppč. 3254 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu

ve výši 500,- Kč.

Hlasování : 5 pro

 6.2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002815/1 a IV-12-0003507/1 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002815/1 a

IV-12-0003507/1  s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku st.p.č. 335, ppč. 3011 a ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.400,- Kč.

Hlasování: 5 pro

7) Informace a různé

a) TV Public – Projekt Cyklotoulky - upoutávka v časopisu, vysílání v září

b) Návrat povolení kácení dřevin do působnosti obcí

c) Přerušení dodávky elektrického proudu

d) Vyjádření k opravě lesní cesty ( od soutoku Bílého a Ostrého potoka).

e) Zahájeno vodoprávní řízení k akumulaci povrchových vod - f. WIKEL, Hamry 29

f) Výzvy k úhradě dlužných částek a platební výměry k místním poplatkům.

g) Výstavba polní cesty HPC 1 – Hamerský dvůr – Špirk

h) Odkanalizování obce – schválená projektová dokumentace a ukončeno projednání zadání výběrového řízení

i) Provedení opravy odvodnění u domu č.p. 30 ve vlastní režii - provedení výkopu, položení

   drenáží a odvětrání stávajícího soklu.

   ZO souhlasí s provedením opravy odvodnění domu č.p. 30 ve vlastní režii a s nákupem   

   potřebného materiálu ( drenážní hadice, odvětrávací mřížky, gaiger, okapní svod ).

   Hlasování : 5 pro

 

8Zasedání ukončeno ve 22.35 hod.

 

 

Usnesení

z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 26. 8. 2010

od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

1) ZO souhlasí se směnou pozemků s Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové.

Předmětem směny budou pozemky v majetku obce Hamry zapsané na LV 10001 a to ppč. 2812/1, 2372, 2378, 2379, 2414, 2408, 2363, 2352, 2347,2362, 2337/2, 2356, 3567, 897/3, 2345/1, 2425/1, 1245/2, 2339, 2337/3, 2341, 2340, 2326, 2327, 2328/1, 2332, 2333, 2336, 2358/1, 2358/2, 2278/2, 2425/3, 2811/1 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výměře 73188 m2 s výslednou cenou obvyklou ve výši 887.725,- Kč a

pozemky v majetku Lesů ČR, s.p. zapsané na LV 4 a to ppč. 1311, 2841, 3177, 3205, 3229, 3230, 3525, 3540, 3551, 3553 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výměře 44344 m2 s výslednou cenou obvyklou ve výši 845.395,- Kč. Rozdíl ceny bude doplacen Lesy ČR, s.p.

 

2) ZO souhlasí s úhradou faktury za znalecký posudek pro směnu pozemků s Lesy ČR, s.p.

 ve výši 35710,- Kč.

 

3) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2010 a č. 5/2010.

  

4) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0001878/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku ppč. 3254 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu

ve výši 500,- Kč.

 

5) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002815/1 a

IV-12-0003507/1  s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku st.p.č. 335, ppč. 3011 a ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.400,- Kč.

 

6) ZO souhlasí s provedením opravy odvodnění domu č.p. 30 ve vlastní režii a s nákupem   

   potřebného materiálu ( drenážní hadice, odvětrávací mřížky, gaiger, okapní svod ).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce