ZÁPIS Č. 9/2010 ZE DNE 23. 9. 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 9/2010 ZE DNE 23. 9. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2010 ze dne 23. 9. 2010

 

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

konaného dne 23. 9. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Hamrech

_________________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.    

3)      Oprava svodu v oblasti hotelu Bílá Strž

     4) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 6/2010.

5) Informace a různé

     6) Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 9. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)     Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.9/2010 : p. Mára, p. Nečásek

2) Kontrola zápisu č. 8/2010 z 26. 8. 2010 

-   bez připomínek.

 

3)  Oprava svodu v oblasti hotelu Bílá Strž

ZO nesouhlasí s provedením opravy svodu v oblasti hotelu Bílá Strž firmou Silnice Klatovy v ceně 32.904,65 Kč.

Hlasování: 7 pro

 

4) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 6/2010

ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2010.

Hlasování: 7 pro 

Ha

rozhodovat aýž do doby určení podmínek 5) Informace a různé

a) Dohoda o provedení „Odvodnění komunikace na ppč. 3254 v k.ú. Hamry na Šumavě“

    ZO souhlasí s podpisem Dohody o provedení „Odvodnění komunikace na ppč. 3254 v k.ú.

    Hamry na Šumavě“. Stavba bude provedena bezúplatně majiteli sousedních pozemků p.

  Konečným a p. Szábo dle projektové dokumentace.

   Hlasování : 7 pro

 

 

b) TV Public – Projekt Cyklotoulky - časový harmonogram vysílání od 26.9. 2010.

c) Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách formou jednoduchých pozemkových

    úprav v oblasti Hamerská dvůr – Špirk.

d) Podzimní toulka dne 3.10. 2010.

e) Volby do zastupitelstev obcí – 1. zasedání okrskové volební komise v Hamrech dne

    20.9. 2010, předsedou byla zvolena p. Arendášová.

f) Nákup sněhových řetězů a gumového břitu na radlici.

g) Tržní ocenění pozemků na prodej.

h) Odkanalizování obce – zveřejnění výběrového řízení dne 14.9. 2010.

i) Svod vody u Horské chaty Hamry.

j) Další veřejné zasedání zastupitelstva obce – 7.10. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti

   OÚ.

 

6Zasedání ukončeno ve 21.15 hod.

 

                                                                                                          Usnesení

z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 23. 9. 2010

od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

1) ZO nesouhlasí s provedením opravy svodu v oblasti hotelu Bílá Strž firmou Silnice

    Klatovy v ceně 32.904,65 Kč.

 

2) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2010.

 

3) ZO souhlasí s podpisem Dohody o provedení „Odvodnění komunikace na ppč. 3254 v k.ú.

    Hamry na Šumavě“. Stavba bude provedena bezúplatně majiteli sousedních pozemků p.

    Konečným a p. Szábo dle projektové dokumentace.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce