ZÁPIS Č. 10/2010 ZE DNE 7.10. 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2010 ZE DNE 7.10. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2010 ze dne 7.10. 2010

 

Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

konaného dne 7. 10. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Hamrech

_________________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Arendáš

   Program jednání zastupitelstva obce

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého zasedání.    

3)      Oprava svodu v oblasti hotelu Bílá Strž

     4) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 6/2010.

5) Informace a různé

     6) Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 9. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.10/2010 : p. Przygrodski, p. Koleňák

2) Kontrola zápisu č. 9/2010 z 23. 9. 2010 

-   bez připomínek.

 

3)  Akce „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“

 Dne 6. 10. 2010 hodnotící komise provedla vyhodnocení došlých nabídek podle stanovených kritérií veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na dodavatele akce „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“. Byly přijaty 3 nabídky :

1. BM zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko

2. Silnice Klatovy,Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

3. LS, Lesní stavby, Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění výše uvedené zakázky

s uchazeče č. 1 BM zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko

 Uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem.

Nabídková cena uchazeče je 1.916.823,77 Kč bez DPH.

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“ s firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko

s nabídkovou cenou 1.916.823,77 Kč bez DPH.

Hlasování: 6 proHa

rozhodovat aýž do doby určení podmínek 4) Informace a různé

a) Zakoupení volebního paravanu.

b) Umístění bezpečnostního zrcadla pod č.p. 45 v nepřehledné zátočině.

c) Starosta navrh odměnu ve výši 5.000,- Kč zaměstnanci p. Zdeňce Coufalové za dobré

    pracovní výsledky.

    ZO souhlasí s vyplacením odměny p. Zdeňce Coufalové ve výši 5.000,- Kč.

    Hlasování : 5 pro 1 zdržel hlasování

 

d) Připomínka p. Przygrodského k lyžařské stopě.

 

6Zasedání ukončeno ve 21.15 hod.

Usnesení

z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 7. 10. 2010

od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

1) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“ s firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 1.916.823,77 Kč bez DPH.

 

2) ZO souhlasí s vyplacením odměny p. Zdeňce Coufalové ve výši 5.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce