ZÁPIS Č. 4/2011 ZE DNE 24.3. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 4/2011 ZE DNE 24.3. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2011 ze dne 24.3. 2011

 

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 3. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Przygrodski, Coufal

 

1) Zahájení zasedání

 

    4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 3. 2011 do 24. 3. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 4. zasedání v r. 2011.

      Ověřovatelé zápisu č. 4/2011 - p. Arendáš, p. Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

  

3) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zápisu

4.      Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS

5.   Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry

        na Šumavě

6. Šetření provedené Finančním úřadem v Klatovech

7. Diskuse, ostatní, připomínky

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 63/2011 bylo schváleno.

 

4) Kontrola zápisu č. 3/2011 z 24. 2. 2011

     - bez připomínek

 

5) Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS

      Starosta navrhl, aby byl podepsán Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS. Tento systém je využíván na spisovou službu obce.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

   ZO souhlasí s podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o využívání informačního systému VIRTUOS s  podílem obce ve výši 696,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 64/2011 bylo schváleno.

 

6) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry

     na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    

Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí.

7) Šetření provedené Finančním úřadem v Klatovech

Starosta seznámil přítomné se zprávou Finančního úřadu v Hamrech o provedeném šetření odvodu DPH za IV. čtvrtletí 2010. S vyjádřením bez připomínek.

 

Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí.

 

8) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Přidělené dotace od Plzeňského kraje

Starosta seznámil přítomné s přidělenými dotacemi od Plzeňského kraje. Z Programu stabilizace a obnovy venkova byla přidělena dotace na opravu místní komunikace ve výši 150.000,- Kč a na pořízení územního plánu 210.000,- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí.

 

b) Žádost o povolení kácení dřevin na pozemku ppč. 3105 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

Žádost pana Kroupy jako nájemce pozemku ppč. 3105 v k.ú. Hamry na Šumavě o povolení kácení dřevin – 3 ks stromů na tomto pozemku.

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

Předsedající p. Kroupa se zdržel hlasování.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo souhlasí s pokácením 3 kusů stromů na ppč. 3105 v k.ú. Hamry na Šumavě

    

Výsledek hlasování:   Pro : 4    Proti : 0     Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 65/2011 bylo schváleno.

 

d) Strojní pojištění traktoru a přídavných zařízení 

Nabídka na uzavření strojního pojištění traktoru a přídavných zařízení od České pojišťovny.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

e) Výroba odznáčku se znakem obce

Starosta navrhl, aby byly objednány odznáčky za výrobní cenu 22,- Kč v počtu 50 ks na špendlík a 50 ks na uchycení „pin“ ( hřebík s vrtulkou).

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

   ZO souhlasí se zakoupením odznáčků se znakem obce za výrobní cenu 22,- Kč v počtu 50 ks na špendlík a 50 ks na uchycení „pin“ ( hřebík s vrtulkou).

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 66/2011 bylo schváleno.

 

f) Zakoupení pozemku pod studnou ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

Starosta navrhl, aby byl zakoupen pozemek pod studnou k vodojemu ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha od Lesů ČR

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 Návrh usnesení :

    ZO souhlasí s odkoupení pozemku pod studnou k vodojemu ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, od Lesů ČR a souhlasí s podáním žádosti o odkoupení pozemku.

 Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 67/2011 bylo schváleno.

 

f) Pořádání velikonočního koncertu dne 23. 4. 2011.

 

g) Stání pod kontejnery, oplocení studny

 

h) Odkanalizování obce – elektrické přípojky ke kanalizaci u č. p. 47, 49 a 58, platba poplatku 8.000,- Kč za příkon na 1 přípojku

 

i) Interaktivní panel – umístění u telefonní budky

 

j) Rozhovor do televize ZVAK.

 

k) Volně pobíhající psi na Špirku – písemné vyrozumět

 

l) ZO odsouhlasilo, že OÚ nebude provádět daňovou evidenci pro SK Hamry.

 

m) Starosta informoval o způsobené škodě na traktoru, která vznikla při vyhýbání se překážce na vozovce. Škoda byla nahlášena na Českou pojišťovnu, škodná částka činí cca 65.000,- Kč. Oprava je již zajištěna u CSK AGRO Přeštice.

ZO vzalo na vědomí.

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 3. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

 63) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:

 

1.    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Kontrola zápisu

4.    Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS

5.    Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry

        na Šumavě

6.   Šetření provedené Finančním úřadem v Klatovech

7.   Diskuse, ostatní, připomínky

64) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o využívání informačního systému VIRTUOS s  podílem obce ve výši 696,- Kč.

 

65) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pokácením 3 kusů stromů na ppč. 3105 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

66) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením odznáčků se znakem obce za výrobní cenu 22,- Kč v počtu 50 ks na špendlík a 50 ks na uchycení „pin“ ( hřebík s vrtulkou).

 

67) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s odkoupení pozemku pod studnou k vodojemu 

p. p. č. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha,

od Lesů České republiky.

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne : 28. 3. 2011

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce