ZÁPIS Č. 5/2011 ZE DNE 7.4. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 5/2011 ZE DNE 7.4. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2011 ze dne 7.4. 2011

 

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 7. 4. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Przygrodski, Arendáš

 

1) Zahájení zasedání

 

    5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28. 3. 2011 do 7. 4. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 5. zasedání v r. 2011.

      Ověřovatelé zápisu č. 5/2011 - p. Coufal, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

  

3) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zápisu

4.      Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamry

5.   Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011

6.   Pamětní desky na hřbitově – podání žádosti o dotaci z DF

7. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 68/2011 bylo schváleno.

 

4) Kontrola zápisu č. 4/2011 z 24. 3. 2011

     - bez připomínek

 

 

5) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamry

 

Starosta navrhl, aby byla schválena Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamry

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamry.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 69/2011 bylo schváleno.

 

6) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011

 Starosta navrhl, aby byla schválena změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 70/2011 bylo schváleno.

   

7) Pamětní desky na hřbitově – podání žádosti o dotaci z DF

 

Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“ o celkových výdajích 21.400,00 EUR, s podílem obce 3.210,00 EUR.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Pan Mára navrhl, aby nebyla podána žádost o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“. Důvodem návrhu je nedostatečné finanční zajištění.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s nepodáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 4     Proti : 1     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 71/2011 bylo schváleno.

   

8) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Nabídka partnerství v projektu DMVS PK ( Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje)

 

Starosta seznámil přítomné s nabídkou partnerství v projektu DMVS PK.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO uvažuje o  partnerství v projektu DMVS PK (Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje).

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5    Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 72/2011 bylo schváleno.

   

b) Nabídka o rozšíření mobilního informačního systému do obcí Mikroregionu Šumava

– západ na umístění „tagglistů“.

 

c) Uzavření Smlouvy o dílo na vyžínání trávy a opravy mostů a poválků v Přírodní rezervaci Úhlavský luh

 

 Starosta navrhl, aby byla uzavřena Smlouva o dílo na poskytnutí služby obcí Hamry

na vyžínání trávy a opravy mostů a poválků v Přírodní rezervaci Úhlavský luh pro Správou NP a CHKO Šumava se sídlem ul. 1.máje 260, 385 01 Vimperk v ceně 20.473,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

Návrh usnesení :

 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na poskytnutí služby obcí Hamry

na vyžínání trávy a opravy mostů a poválků v Přírodní rezervaci Úhlavský luh pro Správu NP a CHKO Šumava se sídlem ul 1. máje 260, 385 01 Vimperk v ceně 20.473,- Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5    Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 73/2011 bylo schváleno.

 

d) Příspěvky narozeným dětem

 

 Starosta navrhl, aby byl poskytován příspěvek narozenému dítěti s trvalým pobytem v obci ve výši 1.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s poskytováním příspěvku narozenému dítěti s trvalým pobytem v obci ve výši 1.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5    Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 74/2011 bylo schváleno.

 

e) Dne 12. 4. 2011 setkání členů eko- značky Úhlava v Hotelu Královský dvůr.

 

f) V rámci Mikroregionu Šumava – západ bylo vytvořeno nové logo.

 

g) P. Coufal podal návrh na zakoupení štěpkovače.

  

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.45 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 7. 4. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

68) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:

 

1.    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.     Kontrola zápisu

4.    Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

         na veřejném prostranství v obci Hamry

5.   Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011

6.   Pamětní desky na hřbitově – podání žádosti o dotaci z DF

7. Diskuse, ostatní, připomínky

 

69) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hamry ( příloha zápisu).

 

70) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2011.

 

71) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s nepodáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“. 

 

72)  Zastupitelstvo obce Hamry uvažuje o  partnerství v projektu DMVS PK (Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje).    

 

73)  Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí uzavřením Smlouvy o dílo na poskytnutí služby obcí Hamry na vyžínání trávy a opravy mostů a poválků v Přírodní rezervaci Úhlavský luh pro Správu NP a CHKO Šumava se sídlem ul. 1. máje 260, 385 01 Vimperk v ceně 20.473,- Kč.

 

74) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytováním příspěvku narozenému dítěti s trvalým pobytem v obci ve výši 1.000,- Kč.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce