ZÁPIS Č. 6/2011 ZE DNE 21.4. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 6/2011 ZE DNE 21.4. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2011 ze dne 21.4. 2011

 

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 4. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Przygrodski,

 

1) Zahájení zasedání

 

    6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 4. 2011 do 21. 4. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 6. zasedání v r. 2011.

      Ověřovatelé zápisu č. 6/2011 - p. Mára, p. Koleńák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

  

3) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

    

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zápisu

4.      Památník „Pamětní kameny“

5.   Oprava místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě

6.   Smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí

7.   Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 75/2011 bylo schváleno.

 

4) Kontrola zápisu č. 5/2011 z 24. 3. 2011

 

Bod č.7 – „Památník Pamětní kameny“ – bude projednáván jako samostatný bod

     - další bez připomínek

 

 

5) Památník „Pamětní kameny“

 

Dne 14. 4. 2011 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce s panem Wiererem ohledně podání žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „ Památníku Pamětní kameny“.

Pan Wierer nabídl poskytnout obci výpůjčku na projekt ve výši 15000 EUR.

 

Na základě tohoto jednání starosta navrhl, aby bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“ o celkových výdajích 21.400,00 EUR, s podílem obce 3.210,00 EUR.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“ o celkových výdajích 21.400,00 EUR, s podílem obce 3.210,00 EUR.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 1    Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 76/2011 bylo schváleno.

 

6) Oprava místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě

 Starosta navrhl, aby byla odsouhlasena oprava místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě ( Důl pod Ostrým - od č. p. 48 ) v ceně ve výši 495.516,- Kč, na kterou byla přidělena dotace z Plzeňského kraje ve výši 150.000,- Kč .

     Současný stav povrchu komunikace je poškozen ztrátou asfaltového tmelu, mikrotrhlinami a výtluky. Bude provedeno odstranění nahromaděných nečistot z krajnic, výtluků a obrusné vrstvy a vyspravena asfaltobetonovou směsí v délce 550 m a šířce 3,5 m. Opravu komunikace provede Silnice Klatovy.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s provedením opravy místní komunikace na ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě v ceně 495.516,- Kč firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 77/2011 bylo schváleno.

   

7) Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí

 

Starosta seznámil přítomné se smlouvami o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí pro čerpací zařízení kanalizace a to:

s umístěním na ppč. 3183 v k. ú. Hamry na Šumavě  – před č.p. 46, Smlouva č. 4120669174 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč,

s umístěním na ppč. 3236 v k. ú. Hamry na Šumavě – naproti č.p. 49, Smlouva č. 4120669163 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč,

s umístěním na ppč. 3433 v k. ú. Hamry na Šumavě – nad Horníkem, Smlouva č. 4120669165 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669174 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3183 v k. ú. Hamry na Šumavě – před č. p. 46,

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669163 s podílem na nákladech ve výši 

4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3236 v k. ú. Hamry na Šumavě – naproti č. p. 49,

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669165 s podílem na nákladech ve výši 

4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3433 v k. ú. Hamry na Šumavě – nad Horníkem.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 78/2011 bylo schváleno.

   

8) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Sběr železného šrotu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu,

Sběr železného šrotu, nebezpečného a objemového odpadu proběhne dne 21. 5. 2011

od 9.00 do 12.00 hodin v areálu bývalých kasáren. Svoz odpadu obcí od 8.00 hodin -   provede p. Coufal.

 

b) Návrh rozpočtového provizória Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2011

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtového provizória Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2011. Návrh byl vyvěšen na úřední desce 18. 4. 2011.

 

c) Žádost p. Petry Hartmanové, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň o odkoupení pozemku ppč. 3525 o výměře 452 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.

ZO vzalo žádost na vědomí a bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva.

 

d) Výkon praxe studentky Romany Riedelové na obecním úřadu od 2. 5. do 13. 5. 2011.

 

 

e) Květnové akce :

 Starosta seznámil přítomné s květnovými akcemi. A to dne 30. 4. 2011 – stavění májky v předních Hamrech a dne 7. 5. 2011 pořádání „Jarní cyklotoulky“. Starosta navrhl, aby na pořádání „Jarní cyklotoulky“ byly zakoupeny poháry, diplomy a zajištěno občerstvení do 2.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s pořádáním „Jarní cyklotoulky“ dne 7. 5. 2011a se zakoupením pohárů, diplomů a zajištěním občerstvení pro účastníky ve výši do 2.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 79/2011 bylo schváleno.

 

 

f) Podklady pro podání žádosti na opravu komunikace s mostkem ( Konečný)

Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546,

150 00 Praha 5 na podání žádosti na opravu komunikace s mostkem ve výši 5.000.000,- Kč v podzimní výzvě z Programu rozvoje venkova na SZIF České Budějovice.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

 ZO souhlasí s podáním žádosti na opravu komunikace s mostkem ve výši 5.000.000,- Kč včetně DPH v podzimní výzvě z Programu rozvoje venkova na SZIF České Budějovice prostřednictvím firmy INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 80/2011 bylo schváleno.

 

 Předsedající ukončil zasedání v 21.00.

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 4. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

75) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:

    

1.   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.   Schválení programu

3.   Kontrola zápisu

4.   Památník „Pamětní kameny“

5.   Oprava místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě

6.   Smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí

7.   Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

76) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Dispozičního fondu na projekt „Památník Pamětní kameny“ o celkových výdajích 21.400,00 EUR, s podílem obce 3.210,00 EUR.

 

77) Zastupitelstvo obce Hamry s provedením opravy místní komunikace na ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě v ceně 500.000,- Kč firmou Silnice Klatovy.

 

78) Zastupitelstvo obce Hamry s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669174 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3183 v k. ú. Hamry na Šumavě – před č. p. 46,

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669163 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3236 v k. ú. Hamry na Šumavě – naproti č. p. 49,

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120669165 s podílem na nákladech ve výši 4.000,- Kč – odběrné místo na ppč. 3433 v k. ú. Hamry na Šumavě – nad Horníkem.

 

79) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pořádáním „Jarní cyklotoulky“ dne 7. 5. 2011 a se zakoupením pohárů, diplomů a zajištěním občerstvení pro účastníky ve výši do 2.000,- Kč.

 

80) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na opravu komunikace s mostkem ve výši 5.000.000,- Kč včetně DPH v podzimní výzvě z Programu rozvoje venkova na SZIF České Budějovice prostřednictvím firmy INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5.

   
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce