ZÁPIS Č. 10/2011 ZE DNE 11.8. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2011 ZE DNE 11.8. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2011 ze dne 11.8. 2011

 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 11. 8. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

1) Zahájení zasedání

 

    10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 8. 2011 do 11. 8. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

2) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Nákup příkopové sekačky

4. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 108/2011 bylo schváleno.

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 10. zasedání v r. 2011.

   Ověřovatelé zápisu č. 10/2011 - p. Mára, p. Przygrodski a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

 

4) Nákup příkopové sekačky

 Starosta seznámil přítomné s průběhem výběru příkopové sekačky. Byly osloveny tři firmy k podání nabídky a všechny podaly nabídku.

1. nabídka :

firma SOME Nečtiny, Nečtiny 216, 331 62 Manětín,

- podala 2 nabídky na příkopovou sekačku a to na sekačku typ RIVER Compact 450 v ceně včetně DPH 257.365,- Kč, tato nabídka vyhověla všem požadovaným parametrům,

dále podala nabídku na příkopovou sekačku AGRIMASTER GREEN SHARK B 400 v ceně včetně DPH 257.586,- Kč, tato nabídka nevyhověla ve výkonu hydraulického čerpadla

(78 l/min) a dalším požadovaným parametrům vyhověla.

 

2. nabídka :

Firma ARBO, spol. s.r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy,

- podala 2 nabídky na příkopovou sekačku typ McConnel PA 50 v ceně včetně DPH

418.800,- Kč a na sekačku typ McConnel PA 50 ECO v ceně včetně DPH 382.800,- Kč,

obě nabídky vyhovují požadovaným parametrům.

 

3. nabídka :

Firma CSK Agro s.r.o., Průmyslová 1333, 334 01 Přeštice

- podala 2 nabídky na příkopovou sekačku MC CONNEL Power Arm PA 47 v ceně včetně DPH 358.680,- Kč, tato nabídka nenaplňuje parametry výkonu hydraulického čerpadla ( 78 l/ min.) a dalším požadovaným parametrům vyhověla,

druhá nabídka na sekačku typ MC CONNEL PA 41 v ceně včetně DPH s bovdenovým ovládáním za 299.400,- Kč a s elektrickým jednotkovým ovládáním za 352.200,- Kč, u této nabídky nebyl uveden, zda stroj má reverzační chod motoru, hydropneumatický olejový akumulátor a připojení na zadní závěs kat. II.

 

Zastupitelé se seznámili se všemi nabídkami a prodiskutovali plusy a mínusy každé nabídky, z toho vzešel návrh starosty, aby byla zakoupena příkopová sekačka MC CONNEL Power Arm PA 47 v ceně včetně DPH 358.680,- Kč od firmy CSK Agro s.r.o., Průmyslová 1333, 334 01 Přeštice.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí se zakoupením příkopové sekačky MC CONNEL Power Arm PA 47 v ceně včetně DPH 358.680,- Kč od firmy CSK Agro s.r.o., Průmyslová 1333, 334 01 Přeštice

 

Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 109/2011 bylo schváleno.

   

 

 5) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Pořádání do sečné a country zábavy od 19.00 hodin dne 27. 8. 2011

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.15 hod.

 

 

 

 

Usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 11. 8. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

108) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Nákup příkopové sekačky

 

109) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením příkopové sekačky MC CONNEL Power Arm PA 47 v ceně včetně DPH 358.680,- Kč od firmy CSK Agro s.r.o., Průmyslová 1333, 334 01 Přeštice

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce