ZÁPIS Č. 11/2011 ZE DNE 25.8. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 11/2011 ZE DNE 25.8. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2011 ze dne 25.8. 2011

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 8. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Arendáš

 

1) Zahájení zasedání

 

    11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 8. 2011 do 25. 8. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

2) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 9 /2011 a 10/2011

3. Pronájem pozemků ppč. 3525 a 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2011

5. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 110/2011 bylo schváleno.

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 11. zasedání v r. 2011.

   Ověřovatelé zápisu č. 11/2011 - p. Koleňák, p. Coufal a zapisovatel Miroslav Mára.

 

4 a) Kontrola zápisu č. 9/2011 z 28. 7. 2011

 - bez připomínek

 

4 b) Kontrola zápisu č. 10/2011 z 11. 8. 2011

 - bez připomínek

 

5 a) Pronájem pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě

Pronájem pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2 byl vyvěšen

14. 7. 2011 na úřední desce a sejmut 1. 8. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Do dnešního dne byla doručena obci 1 žádost. 

Žadatel : Petra Hartmanová, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň

 

Starosta navrhl, aby pozemek ppč. 3525 o výměře 452 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl pronajat p. Hartmanové na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3525 o výměře 452 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Petře Hartmanové, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň

na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 111/2011 bylo schváleno.

 

5 b) Pronájem pozemku ppč. 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě

 

Starosta navrhl, aby byl zveřejněn návrh na pronájem pozemku ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemku ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

 

Návrh pronájmu pozemků bude vyvěšen na úřední desce. Současně bude zveřejněn

na „elektronické úřední desce“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 112/2011 bylo schváleno.

 

6) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2011

 Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 6/2011.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 6/2011.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 113/2011 bylo schváleno.

 

7) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Pořádání do sečné a country zábavy od 19.00 hodin dne 27. 8. 2011

 

b) Nabídka vydavatelství na prezentaci obce v knize „Encyklopedie Plzeňský kraj“.

 

c) Informace o protikorupční lince 199.

 

d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

      číslo IV-12-0006558/1

 

Starosta seznámil přítomné se smlouvou uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006558/1s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada činí 1.000,- Kč s DPH.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

 

Návrh usnesení :

 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006558/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada bude činit 1.000,- Kč s DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 114/2011 bylo schváleno.

 

e) Konání veřejná schůze v říjnu 2011.

 

f) V příštím roce zvýšit počet vývozů tříděného odpadu v letních měsících.

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 8. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

110) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 9 /2011 a 10/2011

3. Pronájem pozemků ppč. 3525 a 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2011

5. Diskuse, ostatní, připomínky

 

111) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3525 o výměře 452 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Petře Hartmanové, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň

na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

112) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemku

ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

 

113) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 6/2011.

 

114) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006558/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada bude činit 1.000,- Kč s DPH.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce