ZÁPIS Č. 12/2011 ZE DNE 22.9. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 12/2011 ZE DNE 22.9. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2011 ze dne 22.9. 2011

 

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 9. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára, Koleňák

 

1) Zahájení zasedání

 

    12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 9. 2011 do 22. 9. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

2) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 11/2011

4. Pronájem pozemků ppč. 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě

5. Stanovení ceny za poskytování služby příkopovou sekačkou

6. Strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky

7. Odkanalizování obce

8. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 115/2011 bylo schváleno.

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 12. zasedání v r. 2011.

   Ověřovatelé zápisu č. 12/2011 - p. Przygrodski, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

 

4 ) Kontrola zápisu č. 11/2011 z 25. 8. 2011

 - bez připomínek

 

 

5 ) Pronájem pozemku ppč. 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě

Pronájem pozemku ppč. 3522 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 796 m2 byl vyvěšen

26. 8. 2011 na úřední desce a sejmut 12. 9. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Do dnešního dne byly doručeny obci 2 žádosti. 

Žadatelé : Ing. Marie Heralová, bytem V Brance 1212, 334 01 Přeštice a

                 Michal Šneberger, Hamry 24, 340 22 Nýrsko

 

Starosta navrhl, aby pozemek ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl pronajat p. Heralové na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Ing. Marii Heralové, bytem V Brance 1212, 334 01 Přeštice

na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 116/2011 bylo schváleno.

 

6) Stanovení ceny za poskytování služby příkopovou sekačkou

 Starosta navrhl, aby byla stanovena cena za poskytování služby příkopovou sekačkou

na 580,- Kč/1Mth bez DPH ( + 116,- Kč DPH = 696,- Kč/Mth s DPH)

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO stanovuje cenu za poskytování služby příkopovou sekačkou ve výši 580,- Kč/1Mth bez DPH ( + 116,- Kč DPH = 696,- Kč/Mth s DPH)

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 117/2011 bylo schváleno.

 

7) Strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky

 Starosta seznámil přítomné s nabídkou České pojišťovny na strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky v ceně ročního pojistného ve výši 16.005,- Kč se spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč.

 

Starosta navrhl, aby byla uzavřena pojistná smlouva č. 40177518-11 s Českou pojišťovnou na strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky v ceně ročního pojistného ve výši 16.005,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 40177518-11 s Českou pojišťovnou na strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky v ceně ročního pojistného ve výši 16.005,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 118/2011 bylo schváleno.

 

8) Odkanalizování obce

 Starosta seznámil přítomné s body jednání svazku Údolí pod Ostrým ohledně odkanalizování obce, které se uskutečnilo 8. 9. 2011 na Městském úřadu v Nýrsku.

 

9) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Jmenování kronikářky obce Hamry

Starosta seznámil přítomné s tím, že paní Jitka Kohoutová, bytem Hamry 36 je ochotna psát a vést kroniku obce Hamry.

 

Starosta navrhl, aby byla jmenována paní Jitka Kohoutová, bytem Hamry 36, kronikářkou obce Hamry. Za tuto činnost jí bude vyplacena odměna 1.000,- Kč za každý napsaný rok v kronice.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO jmenuje paní Jitku Kohoutovou, bytem Hamry 36, kronikářkou obce Hamry. Za tuto činnost jí bude vyplacena odměna 1.000,- Kč za každý napsaný rok v kronice.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 119/2011 bylo schváleno.

 

b) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2011

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 7/2011

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 7/2011

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 120/2011 bylo schváleno.

 

c) Konání podzimního výšlapu dne 8. 10. 2011 spojený s prohlídkou elektrárny pod Černým jezerem.

 

d) Konání veřejná schůze dne 15. 10. 2011 od 19.00 hodin v hotelu Bílá strž.

 

e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120721753

Starosta seznámil přítomné se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120721753 pro připojení informačního kiosku na pozemku ppč. 3224 v k. ú. Hamry na Šumavě.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120721753 pro připojení informačního kiosku na pozemku ppč. 3224 v k. ú. Hamry na Šumavě.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 121/2011 bylo schváleno.

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.44 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 9. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

115) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 11/2011

4. Pronájem pozemků ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě

5. Stanovení ceny za poskytování služby příkopovou sekačkou

6. Strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky

7. Odkanalizování obce

8. Diskuse, ostatní, připomínky

 

116) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s  pronájmem pozemku ppč. 3522 o výměře 796 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Ing. Marii Heralové, bytem V Brance 1212, 334 01 Přeštice

na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.

 

117) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje cenu za poskytování služby příkopovou sekačkou ve výši 580,- Kč/1Mth bez DPH ( + 116,- Kč DPH = 696,- Kč/Mth s DPH)

 

118) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 40177518-11 s Českou pojišťovnou na strojní pojištění traktoru a příkopové sekačky v ceně ročního pojistného ve výši 16.005,- Kč.

 

119) Zastupitelstvo obce Hamry jmenovalo paní Jitku Kohoutovou, bytem Hamry 36, kronikářkou obce Hamry. Za tuto činnost jí bude vyplacena odměna 1.000,- Kč za každý napsaný rok v kronice.

 

120) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 7/2011.

 

121) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)

č. 4120721753 pro připojení informačního kiosku na pozemku ppč. 3224 v k. ú. Hamry

na Šumavě.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce