ZÁPIS Č. 14/2011 ZE DNE 24.11. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 14/2011 ZE DNE 24.11. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 14/2011 ze dne 24.11. 2011

 

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 11. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    14. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 14. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 11. 2011 do 24. 11. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 13/2011

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

5. Návrh rozpočtu na rok 2012

6. Pronájem pozemku ppč. 3041 a 3051 v k. ú. Hamry na Šumavě

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci

„ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“.

9. Plán inventur na rok 2011, odpisový plán, směrnice k provádění inventarizace majetku, závazků

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 132/2011 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 14. zasedání v r. 2011.

   Ověřovatelé zápisu č. 14/2011 - p. Przygrodski, p. Arendáš a zapisovatel Miroslav Mára.

3 ) Kontrola zápisu č. 13/2011 z 27. 10. 2011

 - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 9/2011

Tato změna rozpočtu bude na programu na dalším zasedání ZO.

 

5) Návrh rozpočtu na rok 2012

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012 a požádal přítomné o návrhy k doplnění rozpočtu. Návrh rozpočtu bude vyvěšen 28. 11. 2011 a schválen na dalším zasedání.

 

6) Pronájem pozemku ppč. 3041, 3051 a st. p. č. 375 v k. ú. Hamry na Šumavě

Pronájem pozemků ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375

o výměře 17 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě byl vyvěšen 31. 10. 2011 na úřední desce a sejmut 16. 11. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Do dnešního dne byla doručena obci 1 žádost. 

Žadatel : Zdeňka Coufalová, Hamry 85, 340 22 Nýrsko

 

Starosta navrhl, aby pozemky ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a

st. p. č. 375 o výměře 17 v k. ú. Hamry na Šumavě byly pronajaty p. Coufalové na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375 o výměře 17 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Zdeňce Coufalové, bytem Hamry 85, 340 22 Nýrsko, na dobu 3 let, cena nájemného

0,10 Kč/m2/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 133/2011 bylo schváleno.

 

7) Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek na rok 2012 bude činit 400,- Kč/osobu.

 

Starosta navrhl, aby byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 134/2011 bylo schváleno.

 

8) Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci

„ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“.

 

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“ s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 28, 400 01 Ústí nad Labem.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 28, 400 01 Ústí nad Labem“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 135/2011 bylo schváleno.

 

9) Plán inventur na rok 2011, odpisový plán, směrnice k provádění inventarizace majetku, závazků

Starosta seznámil přítomné s Plánem inventur na rok 2011, odpisovým plánem a směrnicí k provádění inventarizace majetku, závazků.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Plán inventur na rok 2011, odpisový plán a směrnici k provádění inventarizace majetku, závazků.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 136/2011 bylo schváleno.

 

 

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Informace o průběhu zpracování Územního plánu obce

 

b) Informace o odkanalizování obcí

 

c) Informace o Marketingové studii - Mikroregionu Šumava -západ

 

d) Zimní údržba komunikace k  Hamry č. p. 17 ( Skřipský).

 

e) Vytyčení hranic pozemků v oblasti Důl pod Ostrým dne  28. 11. 2011

 

f) Úprava komunikace v oblasti Horské chaty Hamry

 

g) Návrh Plánu obnovy a stabilizace obce na rok 2012

 

h) Umístění v soutěži „My už třídit umíme“ – 2 . místo, odměna ve výši 25.000,- Kč

 

ch) Památník „Pamětní kameny“

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.30 hod.

 

 

 

Usnesení

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 11. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

132) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 13/2011

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

5. Návrh rozpočtu na rok 2012

6. Pronájem pozemku ppč. 3041 a 3051 v k. ú. Hamry na Šumavě

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci

„ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“.

9. Plán inventur na rok 2011, odpisový plán, směrnice k provádění inventarizace majetku, závazků

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

133) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375 o výměře 17 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě paní Zdeňce Coufalové, bytem Hamry 85, 340 22 Nýrsko, na dobu 3 let, cena nájemného

0,10 Kč/m2/rok.

 

134) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

135) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“ s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 28, 400 01 Ústí nad Labem.

 

136) Zastupitelstvo obce Hamry s bere na vědomí Plán inventur na rok 2011, odpisový plán a směrnici k provádění inventarizace majetku, závazků.

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zápis byl vyhotoven dne:  28. 11. 2011

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce