ZÁPIS Č. 15/2011 ZE DNE 15.12. 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 15/2011 ZE DNE 15.12. 2011

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 15/2011 ze dne 15.12. 2011

 

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 15. 12. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára

 

Zahájení zasedání

 

    15. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 18. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 15. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 12. 2011 do 15. 12. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 14/2011

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

5. Rozpočet na rok 2012

6. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 137/2011 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 15. zasedání v r. 2011.

   Ověřovatelé zápisu č. 15/2011 - p. Coufal, p. Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

3 ) Kontrola zápisu č. 14/2011 z 24. 11. 2011

 - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 9/2011

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 9/2011.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 138/2011 bylo schváleno.

 

5) Rozpočet na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl vyvěšen 28. 11. 2011 na úřední desce a sejmut 12. 12. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta navrhl, aby byl schválen rozpočet na rok 2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 139/2011 bylo schváleno.

 

6) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Plán obnovy a stabilizace obce na rok 2012

Starosta seznámil přítomné s Plánem obnovy a stabilizace obce na rok 2012 a navrhl, aby byl schválen.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán obnovy a stabilizace obce na rok 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 140/2011 bylo schváleno.

 

V 19.00 hodin se dostavil p. Petr Przygrodski.

 

b)Vodojem v předních Hamrech

 Starosta seznámil přítomné se stavem poruchy ve vodojemu v předních Hamrech. Z tohoto důvodu byla pozvána firma AQUAŠUMAVA s.r.o., aby provedla posouzení a podala nabídku k provedení prací k odstranění závad. Nabídka firmy je ve výši 179.522,27 Kč včetně DPH, dle rozpisu prací.

 

Starosta navrhl, aby byly provedeny práce k odstranění závad a dalších prací dle rozpisu

ve výši 179.522,27 Kč firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Nýrsko.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením prací na vodojemu firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Nýrsko ve výši 179.522,27 Kč včetně DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro:    6   Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 141/2011 bylo schváleno.

 

c) Jednání s farářem p. Ryszardem Potegou za účasti p. Wierera a p. Richtera ze Zelené Lhoty

 

d) Adventní zpívání dne 17. 12. 2011 od 17.00 hodin.

 

e) Možnost pořízení meteostanice napojené na kameru.

 

f) Setkání Sdružení Královský Hvozd dne 15. 12. 2011 na Městském úřadu v Nýrsku.

 

g) Vytvoření Euroregionu Dunaj – Vltava.

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.00 hod.

 

 

Usnesení

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 15. 12. 2011 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

137) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 14/2011

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

5. Rozpočet na rok 2012

6. Diskuse, ostatní, připomínky

 

138) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 9/2011.

 

139) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2012.

 

140) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán obnovy a stabilizace obce na rok 2012.

 

141) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením prací na vodojemu firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Nýrsko ve výši 179.522,27 Kč včetně DPH.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2011

4)      Rozpočet na rok 2012

5)      Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2012

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2011

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce