ZÁPIS Č. 1/2012 ZE DNE 26.1. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 1/2012 ZE DNE 26.1. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2012 ze dne 26.1. 2012

 

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 26. 1. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 1. 2012 do 26. 1. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 15/2011

4. Smlouva o výkonu veřejné služby

5. Stanovení sazby vodného

6. Dohoda o poskytování pedikúry

7. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

      sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na r. 2012

8. Podání žádosti z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

9. Stížnost

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 142/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 1. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 1/2012 - p. Mára, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

 

3 ) Kontrola zápisu č. 15/2011 z 15. 12. 2011

 - bez připomínek

 

V 19.05 hodin se dostavili pan Przygrodski a pan Arendáš.

 

4 ) Smlouva o výkonu veřejné služby

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o výkonu veřejné služby uzavřenou s Úřadem práce ČR o vzájemné spolupráci při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí uzavření Smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřenou s Úřadem práce ČR o vzájemné spolupráci při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 143/2012 bylo schváleno.

 

5) Dohoda o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry

Starosta seznámil přítomné s Dohodou o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dohody o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 144/2012 bylo schváleno.

 

6) Stanovení sazby vodného z vodojemu v předních Hamrech

Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním vodného za období 2006 – 2011, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2.627,- Kč. Z důvodu, že bude provedena oprava vodojemu v celkové výši 179.522,27 Kč starosta navrhuje zvýšit vodné z 12,- Kč/m3 bez DPH na 15,- Kč/m3

bez DPH od 1. 1. 2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zvýšením vodného z vodojemu v předních Hamrech na 15,- Kč/m3 bez DPH ( DPH činí 2,10 Kč celkem s DPH 17,10 Kč/m3)

od 1. 1. 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 145/2012 bylo schváleno.

 

7) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

     sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2012.

 

      Starosta navrhl, aby sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2012 zůstali ve stejné výši jako

byly v roce 2011.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

   ZO stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2012 takto :

               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH

  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH

 

              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2012 :

Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

Ubytování do 15 lůžek       - 1

                  do 30 lůžek      -   2

                  do 45 lůžek      -   3

                 nad 45 lůžek     -   4

Hostinská činnost :

restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    - 3

 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 146/2012 bylo schváleno.

 

8) Žádosti o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

Zastupitelstvo se seznámilo se zásadami Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2012.

a) Starosta navrhl, aby bylo zažádáno o dotaci na opravu místní komunikace ppč. 3393 v k. ú. Hamry na Šumavě o celkové výši nákladů cca 650.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výši nákladů 650.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 147/2012 bylo schváleno.

 

9) Stížnost na člena zastupitelstva

Starosta seznámil přítomné s došlou stížností paní Marcely Šnebergerové, bytem Hamry 24

na člena zastupitelstva pana Koleňáka za rozšiřování a podněcování urážky na cti a pomluvy vůči její rodině a žádá o sjednání nápravy.

 

Starosta konstatoval, že pan Koleňák jako člen zastupitelstva si plní své povinnosti a neshledal v jeho chování a vystupování poškozování obce.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Zastupitelstvo obce Hamry bylo seznámeno se stížností a vzalo stížnost na vědomí s tím, že pan Koleňák jako člen zastupitelstva si plní své povinnosti a jeho chování a vystupování nepoškozuje obec. Zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v občanskoprávních věcech. Stěžovatelka může řešit tuto záležitost občanskoprávní cestou.

 

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2011

Starosta seznámil přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2011

 

b) Jednání se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje ohledně bezpečnosti v průjezdnosti části komunikace tř. III/19023 v oblasti Hamry – Kollerův dvůr

 Starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje ohledně bezpečnosti v průjezdnosti části komunikace tř. III/19023 v oblasti Hamry – Kollerův dvůr, které se uskutečnilo 26. 1. 2012.

 

c) Jednání s p. Wiererem ohledně přípravy spolupráce v roce 2012.

 

d) Odkanalizování obce – položení základního kamene, dne 18. 1. 2012, jednání pracovní skupiny ohledně stanovení dalšího postupu při vlastní realizaci díla se uskuteční 9. 2. 2012 v 10.00 hodin.

 

e) Nákup zhutňovacího stroje

 

f) Bílení ve společných prostorách domu č.p. 30 a 23.

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.50 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 26. 1. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

142) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zápisu č. 15/2011

4. Smlouva o výkonu veřejné služby

5. Stanovení sazby vodného

6. Dohoda o poskytování pedikúry

7. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

      sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na r. 2012

8. Podání žádosti z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

9. Stížnost

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

143) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí uzavření Smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřenou s Úřadem práce ČR o vzájemné spolupráci při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

 

144) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dohody o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry.

 

145) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zvýšením vodného z vodojemu v předních Hamrech na 15,- Kč/m3 bez DPH (DPH činí 2,10 Kč celkem s DPH 17,10 Kč/m3)

od 1. 1. 2012.

 

146) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2012 takto :

               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH

  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok) bez DPH

 

              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2012 :

Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

Ubytování do 15 lůžek       - 1

                  do 30 lůžek      -   2

                  do 45 lůžek      -   3

                 nad 45 lůžek     -   4

Hostinská činnost :

restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    - 3

 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

 

147) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě o celkové výši nákladů 650.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 1. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce