ZÁPIS Č. 2/2012 ZE DNE 23.2. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 2/2012 ZE DNE 23.2. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2012 ze dne 23.2. 2012

 

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 2. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 2. 2012 do 23. 2. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zápisu č. 1/2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2012

5.      Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012

6.      Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP

7.      Podání žádosti z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu

v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012

8.      Neinvestiční příspěvky občanským sdružením

9.      Příprava „ 20. výročí samostatnosti obce Hamry“

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 148/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 2/2012 - p. Coufal, p. Mára a zapisovatel Zdeňka Coufalová

V 19.08 hodin se dostavil p. Przygrodski a p. Arendáš.

 

3 ) Kontrola zápisu č. 1/2012 z 26. 1. 2012

 - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2012

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 1/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 149/2012 bylo schváleno.

 

5) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012

 

Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012 s příspěvkem obce ve výši 2.160,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012 s příspěvkem obce ve výši 2.160,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 150/2012 bylo schváleno.

 

6) Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP

 

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 151/2012 bylo schváleno.

 

7) Podání žádosti z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu

 v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012

 

      Starosta navrhl, aby byla podána žádost z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012 na úpravu žulového kříže na hřbitově.

Podpora činí 80 % z uznatelných nákladů, maximálně 50.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

   Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012 na úpravu žulového kříže na hřbitově.

Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 152/2012 bylo schváleno.

 

8) Neinvestiční příspěvky občanským sdružením

 

     Starosta navrhl, aby byly poskytnuty neinvestiční příspěvky občanským sdružením v obci.

Občanskému sdružení Hamry na Šumavě, aby byl poskytnut na akci „Hamerský Bivoj“ ve výši 3.000,- Kč.

Sportovnímu klubu SK Hamry – o.s. příspěvek na zajištění turnaje v malé kopané, Hamerské sekyry a spoluúčast na oslavách obce v celkové  výši 7.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na akci „Hamerský Bivoj“ ve výši 3.000,- Kč,

Sportovnímu klubu SK Hamry – o. s. neinvestiční příspěvek na zajištění turnaje v malé kopané, Hamerské sekyry a spoluúčast na oslavách obce v celkové výši 7.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 153/2012 bylo schváleno.

9) Příprava „20. výročí samostatnosti obce Hamry“

 

Starosta seznámil přítomné s přípravou na „20. výročí samostatnosti obce Hamry“ a vyzval přítomné k podání dalších návrhů a nápadů.

 

Návrh oslav:

1. Propagace : aktualizace propagačních letáků

                     : prezentace obce

                     : pohledy s kostelem PMB

2. Setkání rodáků dne 30. 6. 2012 : vysvěcení památníku „Pamětní kameny“ na hřbitově

                                                       : mše

                                                       : prezentace obce

                                                       : občerstvení ( zajistí O.S.), hudba Kolovanka Trefanec

3. Veselice u příležitosti 20. výročí samostatnosti obce dne 7. 7. 2012

           : občerstvení – sele, hudba – p. Šlechta, country zábava

           : prezentace obce

           : turnaj v nohejbalu

           : zábavný program pro děti

 

4. Zakoupení stanu a 6 setů stoly s dvěma lavicemi.

 

5. Podání žádosti z DI na projekt „ Oslavy 20. výročí samostatnosti obce Hamry“, podpora činí 85 % , max. 3.000,- € ( cca 75.000,- Kč), celkové náklady cca 89.000,- Kč.

 

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Podání žádosti o podporu na výměnu mostku v havarijním stavu přes řeku Úhlavu

na kancelář hejtmana Plzeňského kraje

 

Starosta seznámil přítomné s obsahem žádosti o finanční podporu na výměnu mostku

( Konečný) v havarijním stavu na kancelář hejtmana Plzeňského kraje.

 

b) Posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 obce Hamry

 Starosta seznámil přítomné s posouzením zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 obce Hamry Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly veřejné správy Plzeň.

 

c) Nabídka na prezentaci, obce v multimediálním informačním panelu informačního a orientačního systému v Klatovech.

 

d) Odkanalizování obce – jednání z pracovní skupiny ohledně stanovení dalšího postupu při vlastní realizaci díla ze dne 9. 2. 2012.

 

e) Těžba dřeva dle lesní hospodářské osnovy v r. 2012 : 100 m3 – slunoseč.

 

f) Vibrační deska – na příštím zasedání předložit cenové nabídky

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.20 hod.

 

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 2. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

148) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zápisu č. 1/2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2012

5. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012

6. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP

7. Podání žádosti z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu

v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012

8. Neinvestiční příspěvky občanským sdružením

9. Příprava „ 20. výročí samostatnosti obce Hamry“

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

149) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2012.

 

150) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012 s příspěvkem obce ve výši 2.160,- Kč.

 

151) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.

 

152) Zastupitelstvo obce Hamry s podáním žádosti z Programu Plzeňského kraje „ Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na r. 2012 na úpravu žulového kříže na hřbitově.

153) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na akci „Hamerský Bivoj“ ve výši 3.000,- Kč,

Sportovnímu klubu SK Hamry – o. s. neinvestiční příspěvek na zajištění turnaje v malé kopané, Hamerské sekyry a spoluúčast na oslavách obce v celkové výši 7.000,- Kč.

 

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2012

 

 Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce