ZÁPIS Č. 3/2012 ZE DNE 12.3. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 3/2012 ZE DNE 12.3. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2012 ze dne 12.3. 2012

 

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 12. 3. 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Mára, Arendáš

 

Zahájení zasedání

 

    3. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 17. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 3. 2012 do 12. 2. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Rekonstrukce vedení k vodojemu

4.      Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 154/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 3. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 3/2012 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

 

3 ) Rekonstrukce vedení k vodojemu

Na základě pracovního jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 7. 3. 2012, kde byla projednána havárie na přívodním potrubí do vodojemu a nutnost provést výměnu potrubí a zároveň opravu studny. Firma AQUA Šumava předložila rozpočet na výše uvedené práce

ve výši 242.770,- Kč bez DPH.

Starosta navrhl, aby byla podepsána Smlouva na dílo s firmou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 20 Nýrsko na výměnu přívodního potrubí do vodojemu včetně opravy studny ve výši 242.770,- Kč bez DPH.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy na dílo s firmou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 20 Nýrsko na výměnu přívodního potrubí do vodojemu včetně opravy studny ve výši 242.770,- Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 155/2012 bylo schváleno.

 

 

4) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Odkanalizování obce – návrh Smlouvy s Fondem SFŽP

b) Oslavy obce

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 18. 10 hod.

 

 

Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 12. 3. 2012 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

154) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Rekonstrukce vedení k vodojemu

4. Diskuse, ostatní, připomínky

 

155) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy na dílo s firmou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 20 Nýrsko na výměnu přívodního potrubí do vodojemu včetně opravy studny ve výši 242.770,- Kč bez DPH.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce