ZÁPIS Č. 4/2012 ZE DNE 22.3. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 4/2012 ZE DNE 22.3. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2012 ze dne 22.3. 2012

 

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 3. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Arendáš

 

Zahájení zasedání

 

    4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 3. 2012 do 22. 3. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Kontrola zápisu č. 2/2012 z 23. 2. 2012 a 3/2012 z 12. 3. 2012

4.      Oslavy „ 20. výročí samostatnosti obce Hamry“

5.      Odkanalizování obce Hamry

6.      Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 156/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 4. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 4/2012 - p. Coufal, p. Przygrodski a zapisovatel Miroslav Mára

 

3 ) Kontrola zápisu č. 2/2012 z 23. 2. 2012 a zápisu č. 3/2012 z 12. 3. 2012

 - bez připomínek

 

4 ) Oslavy „ 20. výročí samostatnosti obce Hamry“

 

Starosta seznámil přítomné s přípravami oslav. Dále s podáním žádosti z Dispozičního fondu.

Starosta navrhl, aby byla podána žádost na projekt „ Oslavy 20. výročí samostatnosti obce Hamry“ z Dispozičního fondu na celkové náklady cca 92.500,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na projekt „ Oslavy 20. výročí samostatnosti obce Hamry“ z Dispozičního fondu na celkové náklady cca 92.500,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 157/2012 bylo schváleno.

 

5) Odkanalizování obce

- jednání s pozemkovým úřadem ohledně souběhu výstavby kanalizace a výstavby cesty přes Peklo na Špirk.

- zápis z jednání DSO Údolí pod Ostrým z 23. 2. 2012

 

6) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 2/2012

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 2/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 2/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 158/2012 bylo schváleno.

 

b) Projekt Naučná stezka po Královských rychtách

 Starosta seznámil přítomné s nabídkou města Hartmanice se zapojením se do projektu Naučná stezka po Královských rychtách. V rámci projektu by byla osazena informační tabule zpracována historikem, odpočívadlo a vydán letáček. Předběžný podíl by činil

5000 – 6000,- Kč. Nositelem projektu je město Hartmanice.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí se zapojením se do projektu „Naučná stezka

po Královských rychtách“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 159/2012 bylo schváleno.

 

c) Oprava místní komunikace ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě

Starosta přítomné seznámil s přidělením dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského krajev r. 2012 na opravu místní komunikace ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 200.000,- Kč. V nejbližší době budou osloveny tři firmy k podání cenové nabídky –

Silnice Klatovy, Silba Plzeň a Silnice Chmelíř Plzeň.

 

d) Přidělení pokuty za vypouštění odpadních vod z ČOV u č.p. 30

Starosta seznámil přítomné s uložením pokuty obci za vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV u č.p. 30 ve výši 4.000,- Kč.

 

e) Skleněný oltář v kostele.

Starosta obce seznámil přítomné s jednáním ohledně nabídky na vytvoření skleněného oltáře v kostele p. Tesařovou. Na tomto jednání se zúčastnili sochařka p. Tesařová, p. farář Potega, p. Wierer, Ing. arch. Paluš a zástupci firmy zpracovávající žádosti o dotace.

 

f) Vibrační deska

Starosta navrhl, aby byla zakoupena vibrační deska v ceně do 15.400,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením vibrační desky v ceně do 15.400,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 160/2012 bylo schváleno.

 

g) Zahradní traktor

Starosta navrhl, aby byl zakoupen zahradní traktor v ceně do 100.000,- Kč

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí se zakoupením zahradního traktoru.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 161/2012 bylo schváleno.

 

h) Velikonoční koncert

Velikonoční koncert dne 8. 4. 2012 od 15.00 hodin v kostele Panny Marie Bolestné

 

ch) Výměna vodovodního vedení v bytě p. Prokopové - č. 23/3

ZO souhlasí s výměnou vodovodního potrubí v bytě č. 23/3 – Prokopová.

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.15 hod.

Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 3. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

156) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.   Schválení programu

3.   Kontrola zápisu č. 2/2012 z 23. 2. 2012 a 3/2012 z 12. 3. 2012

4.   Oslavy „ 20. výročí samostatnosti obce Hamry“

5.   Odkanalizování obce Hamry

6.   Diskuse, ostatní, připomínky

 

157) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na projekt „ Oslavy 20. výročí samostatnosti obce Hamry“ z Dispozičního fondu na celkové náklady cca 92.500,- Kč.

 

158) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 2/2012.

 

159) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí se zapojením se do projektu „Naučná stezka

po Královských rychtách“.

 

160) Zastupitelstvo obce Hamry ssouhlasí se zakoupením vibrační desky v ceně                      do 15.400,- Kč.

161) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí se zakoupením zahradního traktoru.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce