ZÁPIS Č. 10/2012 ZE DNE 20. 9. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2012 ZE DNE 20. 9. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2012 ze dne 20. 9. 2012

 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 9. 2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Arendáš

 

Zahájení zasedání

 

    10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 9. 2012 do 20. 9. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 23. 8. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2012

5.      Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ekoregionu Úhlava

6.      Odřeknutí dotace na výměnu mostku přes řeku Úhlavu

7.      Úprava veřejného prostranství okolo kašny

8.      Prodej vytěženého dřeva

9.      Odkanalizování obcí

10. Technické zázemí pro obec

11. Informace o možnosti převodu majetku ČD na obec

12. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 200/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 10. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 10/2012 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Miroslav Mára 

 

3) Kontrola zápisu č. 9/2012 z 23. 8. 2012

   - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 6/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 6/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 201/2012 bylo schváleno.

 

5) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

      Starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Ekoregionu Úhlava, o.s., se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko ve výši 8.568,- Kč na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení turistických stezek v Královském hvozdu“ a poskytnutím příspěvku na činnost MAS ve výši 1512,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Ekoregionu Úhlava, o.s., se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

ve výši 8.568,- Kč na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení turistických stezek v Královském hvozdu“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 202/2012 bylo schváleno.

 

6) Dotace na výměnu mostku přes řeku Úhlavu

 Starosta seznámil přítomné s přidělením dotace na havarijní stavy od Plzeňského kraje

na projekt „Výměna mostku přes řeku Úhlavu“  ( most Konečný) ve výši 300.000,- Kč. Byla oslovena f. Lesní stavby Nýrsko o vypracování cenové nabídky. Firma předložila nabídku

ve výši 2.440.548,- Kč včetně DPH. Z důvodu nedostatku finančních prostředků obce na dofinancování vlastního podílu realizace stavby tj. 2.110.548,- Kč, starosta navrhuje neuzavírat smlouvu o poskytnutí dotace.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neuzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na havarijní stavy od Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků obce na dofinancování vlastního podílu realizace stavby.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 203/2012 bylo schváleno.

 

7) Úprava veřejného prostranství okolo kašny

     Starosta seznámil přítomné s vypracovanou žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Obnova veřejného prostranství s kašnou“. Celkové výdaje projektu činí

636.000,- Kč včetně DPH ( DPH ve výši 106.000,- Kč je nezpůsobilý výdaj). Starosta navrhuje podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Obnova veřejného prostranství s kašnou“ prostřednictvím MAS Ekoregionu Úhlava s celkovými výdaji na projekt 636.000,- Kč včetně DPH.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Obnova veřejného prostranství s kašnou“ prostřednictvím MAS Ekoregionu Úhlava s celkovými výdaji na projekt 636.000,- Kč včetně DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 204/2012 bylo schváleno.

 

8) Prodej dřeva z těžby

     Starosta seznámil přítomné s průběhem těžby dřeva v oblasti nad hotelem Bílá Strž.

Vyzval pana Sýkoru, který má tuto těžbu na starosti, aby podal zprávu o provedených pracích a vytěžené hmotě. Starosta sdělil, že vytěžené dřevo bylo nabídnuto f. Spider se sídlem Hamry 46 (p. Arendáš), která nabídku přijala.

Starosta navrhuje cenu : za kulatinu smrku ve výši 1850,- Kč/m3 bez DPH,

za kulatinu buku ve výši 800,- Kč/m3 bez DPH, za KPZ ve výši 700,- Kč/m3 bez DPH.

                               

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí s prodejem dřeva za cenu: za kulatinu smrku ve výši 1850,- Kč/m3 bez DPH,

                                                               za kulatinu buku ve výši 800,- Kč/m3 bez DPH,

                                                               za KPZ ve výši 700,- Kč/m3 bez DPH.

                               

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 205/2012 bylo schváleno.

9) Odkanalizování obcí

Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obcí.

 

10) Technické zázemí pro obec

Starosta seznámil přítomné s úvahou na umístění technického zázemí pro obec. Navrhuje využít pozemek ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě, kde bude po schválení územního plánu obce, možná výstavba.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

ZO nemá námitek k umístění technického zázemí pro obec na pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě. Dále souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace.

 

 

11) Informace o možnosti převodu majetku ČD na obec

Starosta seznámil přítomné s dopisem od Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ohledně možnosti využití nepotřebného majetku ČD.

 

12) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

     Starosta seznámil přítomné s provedenou kontrolou výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku vidimace a legalizace. Kontrola byla provedena dne 6. 9. 2012 Krajským úřadem Plzeňského kraje s výsledkem, že výkon přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace je zajišťován v souladu s platnou legislativou.

 

ZO vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku legalizace a vidimace.

 

b) Příručka „První pomoc není věda“

     Starosta seznámil přítomné s nabídkou na umístění inzerce o obci do připravované příručky.

 

c) Mše svatá

Starosta pozval přítomné na Mši svatou do kostela Panny Marie Bolestné, která se uskuteční 23. 9. 2012 od 14.00 hodin.

 

d) Podzimní toulka obcí

Starosta pozval přítomné na Podzimní toulku obcí, která se uskuteční 29. 9. 2012 od 10.00 hodin se srazem u kostela PM Bolestné.

 

e) oprava infokiosku

f) odměna p. Coufalové

g) činnost komisí

h) pohledávky

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.35 hodin.

 

 

Usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 20. 9. 2012 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

200) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 23. 8. 2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2012

5. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ekoregionu Úhlava

6. Odřeknutí dotace na výměnu mostku přes řeku Úhlavu

7. Úprava veřejného prostranství okolo kašny

8. Prodej vytěženého dřeva

9. Odkanalizování obcí

10. Technické zázemí pro obec

11. Informace o možnosti převodu majetku ČD na obec

12. Diskuse, ostatní, připomínky

 

201) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 6/2012.

 

202) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Ekoregionu Úhlava, o.s., se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko ve výši 8.568,- Kč na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení turistických stezek v Královském hvozdu“ a s poskytnutím příspěvku na činnost MAS ve výši 1512,- Kč.

 

 

203) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neuzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na havarijní stavy od Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků obce na dofinancování vlastního podílu realizace stavby.

 

204) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s  podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Obnova veřejného prostranství s kašnou“ prostřednictvím MAS Ekoregionu Úhlava s celkovými výdaji na projekt 636.000,- Kč včetně DPH.

 

205) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prodejem dřeva za cenu:

                                        za kulatinu smrku ve výši 1850,- Kč/m3 bez DPH,

                                        za kulatinu buku ve výši 800,- Kč/m3 bez DPH,

                                        za KPZ ve výši 700,- Kč/m3 bez DPH.

 Přílohy zápisu:

         1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu- rozpočtová opatření č. 6/2012

 Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce