ZÁPIS Č. 11/2012 ZE DNE 25.10. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 11/2012 ZE DNE 25.10. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2012 ze dne 25.10. 2012

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 10. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Mára, Przygrodski

 

Zahájení zasedání

 

    11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 10. 2012 do 25. 10. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 20. 9. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2012

5.      Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

6.      Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

7.      Úprava veřejného prostranství okolo kašny

8.      Odkanalizování obcí

9.      Příspěvek na „Babybox“

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 206/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 11. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 11/2012 - p. Coufal, p. Koleňák a zapisovatel Karel Sýkora

 

3) Kontrola zápisu č. 10/2012 z 20. 9. 2012

   - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 7/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 7/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 207/2012 bylo schváleno.

 

5) Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

      Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 7993 m2 byl vyvěšen

7. 9. 2012 na úřední desce a sejmut 24. 9. 2012. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Do dnešního dne byla doručena obci 1 žádost. 

Žadatel : František a Milena Kolací, bytem Vinařice 444, 273 07 Vinařice

 

Starosta sdělil přítomným, že manželé Kolací při své návštěvě na obecním úřadě objasnili své důvody pronájmu pozemku. Na jednání bylo dohodnuto, že žadatelům bude pronajata část pozemku, a to pod Chatou na Papírně.

Starosta navrhuje, aby část pozemku ppč. 3205 o výměře cca 1390 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl pronajat manželům Kolací na dobu 3 let, cena nájemného 0,20 Kč/m2/rok.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 3205 o výměře cca

1390 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě manželům Františkovi a Mileně Kolací, bytem Vinařice 444, 273 07 Vinařice na dobu 3 let, cena nájemného 0,20 Kč/m2/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 208/2012 bylo schváleno.

 

6) Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

 Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok  

 2013 – 2014. Přítomným členům předal návrhy rozpočtů, aby na příštím zasedání podali své

   návrhy a přednesli úpravy rozpočtů.

 

7) Úprava veřejného prostranství okolo kašny

     Starosta seznámil přítomné se sdělením MAS Ekoregionu Úhlava, že projekt na Obnovu veřejného prostranství s kašnou splnil podmínky administrativní kontroly a prošel kladně kontrolou přijatelnosti dle podmínek stanovených pravidly Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV. LEADER.

8) Odkanalizování obcí

    

Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obcí.

 

V 8.05 hodin se dostavil pan Štefan Arendáš.

 

9) Příspěvek na „Babybox“

Starosta seznámil přítomné s žádostí Občanského sdružení Babybox pro odložené děti, se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha 10 o poskytnutí daru na inovaci a přemístění klatovského babyboxu.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Pan Pavel Koleňák navrhl poskytnout dar ve výši 1.000,- Kč.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím daru na inovaci a přemístění klatovského babyboxu ve výši 1.000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti, se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha 10.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 209/2012 bylo schváleno.

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce

     Starosta seznámil přítomné s žádostí o udělení souhlasu s užitím znaku obce firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava pro vyobrazení znaku na předmětech „BUTTON“.

     Starosta navrhuje udělit souhlas s užitím znaku obce Hamry firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava pro vyobrazení znaku na předmětech „BUTTON“.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s udělením souhlasu s užitím znaku obce Hamry firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava pro vyobrazení znaku na předmětech „BUTTON“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 210/2012 bylo schváleno.

 

b) Dopis od senátorky Jiřiny Rippelové

     Starosta seznámil přítomné s dopisem od senátorky Jiřiny Rippelové.

 

c) Levnější silová elektřina

Starosta pozval přítomné s nabídkou f. ČEZ Prodej s.r.o. na levnější silovou elektřinu.

d) Dotaz pana Vlasáka, proč není řešeno odkanalizování objektu č. p. 19 – problém bude řešen 13. 11. 2012 na místě samém při kontrolním dnu.

 

e) Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene

Starost seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Obec Hamry pro umístění výtlačného kanalizačního řádu stavby „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“ přes pozemek ppč. 3022 v k. ú. Hamry na Šumavě panem Štěpánem Bečvářem, bytem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň - Litice.

     Starosta navrhl, aby byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  s panem Štěpánem Bečvářem.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Obec Hamry pro umístění výtlačného kanalizačního řádu stavby „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsko“ přes pozemek ppč. 3022 v k. ú. Hamry na Šumavě panem Štěpánem Bečvářem, bytem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň - Litice.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 211/2012 bylo schváleno.

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21. 05 hodin.

 

 

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

206) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 20. 9. 2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2012

5. Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

6. Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

7. Úprava veřejného prostranství okolo kašny

8. Odkanalizování obcí

9. Příspěvek na „Babybox“

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

207) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 7/2012.

 

208) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 3205 o výměře

cca 1390 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě manželům Františkovi a Mileně Kolací, bytem Vinařice 444, 273 07 Vinařice na dobu 3 let, cena nájemného 0,20 Kč/m2/rok.

 

209) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím daru na inovaci a přemístění klatovského babyboxu ve výši 1.000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti, se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha 10.

 

210) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s udělením souhlasu s užitím znaku obce Hamry firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava pro vyobrazení znaku na předmětech „BUTTON“.

 

211) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Obec Hamry pro umístění výtlačného kanalizačního řádu stavby „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsko“ přes pozemek ppč. 3022 v k. ú. Hamry na Šumavě panem Štěpánem Bečvářem, bytem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň - Litice.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce