ZÁPIS Č. 1/2013 ZE DNE 24.1. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 1/2013 ZE DNE 24.1. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2013 ze dne 24.1. 2013

 

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 1. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Koleňák, Przygrodski

 

Zahájení zasedání

 

    1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 1. 2013 do 24. 1. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Kontrola zasedání z 13. 12. 2012

4.      Zřízení účtu u ČNB

5.      Žádost o poskytnutí půjčky

6.      Žádost o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací

7.      Rozpočet DSO Úhlava na rok 2013

8.      Stavba technického zázemí obce

9.      Odkanalizování obcí

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 227/2013 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 1. zasedání v r. 2013.

   Ověřovatelé zápisu č. 1/2013 - p. Coufal, p. Mára a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

3) Kontrola zápisu č. 13/2012 z 13. 12. 2012

     - bez připomínek

4 ) Zřízení účtu u ČNB

     Starosta seznámil přítomné s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je pro obec povinnost zřídit účet u ČNB. Na tento účet budou poskytovány dotace a návratné finanční výpomoci a převody daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní. Obec může požádat písemným oznámením finanční úřad a Ministerstvo financí, aby příjmy z výnosů daní nebo z podílu

na nich byly zasílány na dosavadní bankovní účet obce. Účet musí být zřízen do 31. 3. 2013.

     Starosta navrhuje, aby byl zřízen účet u ČNB a dále požádat Finanční úřad Klatovy a Ministerstvo financí, aby příjmy z výnosů daní nebo z podílu na nich byly zasílány na dosavadní bankovní účet u České spořitelny č. 2366527359/0800 z důvodu úvěrových podmínek na odkanalizování obce.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zřízením účtu u ČNB a dále s podáním písemného oznámení Finančnímu úřadu Klatovy a Ministerstvu financí, aby příjmy z výnosů daní nebo z podílu na nich byly zasílány na dosavadní bankovní účet u České spořitelny

č. 2366527359/0800 z důvodu úvěrových podmínek na odkanalizování obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro:    5     Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 228/2013 bylo schváleno.

 

5) Žádost o poskytnutí půjčky     

     Starosta seznámil přítomné s podanou žádostí pana Pavla Šnebergera, bytem Hamry 23

o poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč z důvodu nepříznivé finanční situace.

 

Starosta navrhuje, aby nebyla panu Pavlovi Šnebergerovi poskytnuta půjčka ve výši

10.000,- Kč z důvodu nejistoty se splacením půjčky.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neposkytnutím půjčky ve výši 10.000,- Kč panu Pavlovi Šnebergerovi, bytem Hamry 23 z důvodu nejistoty se splácením.

                                              

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti :    Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 229/2013 bylo schváleno.

 

6) Žádost manželů Křovinových o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací na ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Miroslava a Blanky Křovinových, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 41.000,- Kč.

 

Starosta zažádá o další informace ohledně vedení telekomunikačních sítí k pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě.

 

7) Rozpočet DSO Úhlava na rok 2013

      Návrh rozpočtu DSO Úhlava na rok 2013 byl vyvěšen 11. 12. 2012 na úřední desce a sejmut 27. 12. 2012. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Úhlava na rok 2013.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí rozpočet DSO Úhlava na rok 2013.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 230/2013 bylo schváleno.

 

8) Stavba technického zázemí obce

     Starosta seznámil přítomné s vypracovanou studií stavby „Technické zázemí obce“ na pozemku ppč. 3205 v k.ú. Hamry na Šumavě a s vyjádřením Správy CHKO Šumava k této stavbě.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

 

9) Dodatek k pojistné smlouvě

Starosta seznámil přítomné s dodatkem k pojistné smlouvě č. 43664020 -17 o pojištění

pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti činnostmi dle zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (špatné rozhodnutí zastupitelstva, starosty obce apod.). 

 

Tento bod bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva.

 

10) Odkanalizování obcí

Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obcí.

- rozpočet na jednotlivé přípojky

 

11) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

     sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2013

 

      Starosta navrhl, aby sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2013 zůstali ve stejné výši jako

byly v roce 2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nebyly podány žádné návrhy.

Návrh usnesení :

 

   ZO stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2013 takto :

               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH

  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH

 

              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2013 :

Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

Ubytování do 15 lůžek       - 1

                  do 30 lůžek      -   2

                  do 45 lůžek      -   3

                 nad 45 lůžek     -   4

Hostinská činnost :

restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    - 3

 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

 

Výsledek hlasování:   Pro :   5 Proti : 0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 231/2013 bylo schváleno.

 

b) Pořádání posezení k MDŽ

     Starosta navrhuje pořádat posezení k Mezinárodnímu dni žen 8.3 nebo 9. 3. 2013 v restauraci Pod skálou s hudbou. Příspěvek na jednu ženu 50,- Kč + květina.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pořádáním posezení k Mezinárodnímu dni žen v restauraci Pod skálou s hudbou a příspěvkem na ženu 50,- Kč + květina.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 232/2013 bylo schváleno.

 

c) Volba prezidenta ČR – 1. kolo konané 11. 1. – 12. 1. 2013

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem volby prezidenta ČR – 1. kolo konané 11. 1. a 12. 1. 2013.

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.30 hodin.

 

Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 1. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

227) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 13. 12. 2012

4. Zřízení účtu u ČNB

5. Žádost o poskytnutí půjčky

6. Žádost o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací

7. Rozpočet DSO Úhlava na rok 2013

8. Stavba technického zázemí obce

9. Odkanalizování obcí

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

228) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zřízením účtu u ČNB a dále s podáním písemného oznámení Finančnímu úřadu Klatovy a Ministerstvu financí, aby příjmy z výnosů daní nebo z podílu na nich byly zasílány na dosavadní bankovní účet u České spořitelny

č. 2366527359/0800 z důvodu úvěrových podmínek na odkanalizování obce.

 

229) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neposkytnutím půjčky ve výši 10.000,- Kč panu Pavlovi Šnebergerovi, bytem Hamry 23 z důvodu nejistoty se splácením.

 

230) Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí rozpočet DSO Úhlava na rok 2013.

 

231) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2013 takto :

               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH

  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH

 

              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2013 :

Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )

Ubytování do 15 lůžek       - 1

                  do 30 lůžek      -   2

                  do 45 lůžek      -   3

                 nad 45 lůžek     -   4

Hostinská činnost :

restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1

                                 do 40 míst k sezení     - 2

                                nad 40 míst k sezení    - 3

 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle

     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.

 

232) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pořádáním posezení k Mezinárodnímu dni žen v restauraci Pod skálou s hudbou a příspěvkem na ženu 50,- Kč + květina.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce