ZÁPIS Č. 5/2013 ZE DNE 23.5. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 5/2013 ZE DNE 23.5. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2013 ze dne 23.5. 2013

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 5. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Mára

Zahájení zasedání

5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 5. 2013 do 23. 5. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 25. 4. 2013

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2013

5. Směna pozemků

6. Pronájem pozemků

7. Žádost o snížení nájemného z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě

8. Úprava veřejného prostranství s kašnou

9. Odkanalizování obce

10. Diskuse, ostatní, připomínky

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 262/2013 bylo schváleno.

V 20. 15 hodin se dostavil na zasedání pan Coufal.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 5. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 5/2013 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Petr Przygrodski.

3) Kontrola zápisu č. 4/2013 z 25. 4. 2013

- Rozhodnutí k připomínkám ÚP byly zaslány Měst. úřadu v Klatovech a Ing. arch. Vávrovi zpracovateli ÚP obce.

- Úprava zídky u telefonního automatu – uskutečnilo se místní šetření ohledně opravy hlavy zídky a byla uplatněna záruční doba k odstranění závady u dodavatele f. BM, Skelná Huť.

- Oprava dřevěného zábradlí u mostu přes Bílý potok – uskutečněno místní šetření, oprava bude provedena ve vlastní režii.

- Autopřívěs – jednáno s prodejcem, vyšší cena než byla odsouhlasena.

- Prořezávač větví – zatím nezakoupen, vyšší cena než byla odsouhlasena.

- Vystoupení ze sdružení SMS – byl zaslán dopis o ukončení členství v SMS.

4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 2/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 2/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 263/2013 bylo schváleno.

5) Směna pozemků

a) Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit pozemky v majetku Lesů České republiky, které navazují na pozemek ppč. 1311 v k.ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Jedná se o pozemky ppč. 3169/2 o výměře 3019 m2 a ppč. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.

Lesy České republiky navrhly, aby jejich výše jmenované pozemky byly směněny

za pozemky ppč. 2856 o výměře 11435 m2 a ppč. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry

na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace. Důvodem je návaznost na komunikace v majetku Lesů ČR.

Starosta navrhuje zveřejnit záměr směnit pozemky ppč. 2856 o výměře 11435 m2 a

ppč. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace za pozemky ppč. 3169/2 o výměře 3019 m2 a ppč. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR. Důvodem je náročná budoucí údržba a oprava komunikace a návaznost na komunikace v majetku Lesů ČR.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ppč. 2856 o výměře 11435 m2 a ppč. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace za pozemky ppč. 3169/2 o výměře 3019 m2 a ppč. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 264/2013 bylo schváleno.

b) Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit část pozemku ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek, za část pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.

Za tímto účelem byl proveden geometrický plán. Výměry směněných pozemků jsou 75 m2.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku

ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek, za část pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 265/2013 bylo schváleno.

6) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné, že bude u několika pozemků vypršena nájemní doba, proto navrhuje zveřejnit záměr pronájmu, aby mohly být pozemky opět pronajaty.

Starosta navrhuje zveřejnit záměr pronájmu pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397, st. p. 335 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397, st. p. 335 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 266/2013 bylo schváleno.

7) Žádost o snížení nájemného z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starost seznámil přítomné se žádostí p. Zdeňky Coufalové o snížení nebo prominutí nájemného z pozemku ppč. 3230 o výměře 7835 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě na rok 2013. Důvodem je nemožnost využívat část pozemku k zemědělskému obhospodařování, neboť na pozemku probíhaly stavební práce a výstavba čerpací stanice v rámci odkanalizování obce a výkopové práce pro připojení MVE Bílý potok.

Starosta navrhuje prominout nájemné ve výši 784,- Kč z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě do konce uplynutí nájemní smlouvy tj. 31. 1. 2014 z důvodu stavebních prací

výstavby čerpací stanice v rámci odkanalizování obce a dále výkopových prací pro připojení MVE Bílý potok na pozemku.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prominutím nájemného ve výši 784,- Kč z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě do konce uplynutí nájemné doby tj. do 31. 1. 2014, z důvodu stavebních prací a výstavby čerpací stanice v rámci odkanalizování obce a dále výkopových prací pro připojení MVE Bílý potok na pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 267/2013 bylo schváleno.

8) Úprava veřejného prostranství s kašnou

Starosta seznámil přítomné s postupem na zahájení prací na úpravě veřejného prostranství s kašnou a to na zadání veřejné zakázky.

Starosta navrhuje, aby cenovou nabídku podaly tyto firmy :

BM, zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko,

AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko,

Lesní stavby, s.r.o. Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Silnice Klatovy

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Návrhy na další dodavatele předložit v průběhu příštího týdne tj. do 31. 5. 2013.

9) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.

Informoval o svolání veřejné schůze dne 24. 5. 2013 na hotel Kollerhof od 19.00 hodin ohledně podání informace o odkanalizování a předání projektové dokumentace na kanalizační přípojky.

10) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k.ú. Hamry na Šumavě pro vedení přivaděče MVE

Starosta seznámil přítomné se žádostí f. AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry 83, 340 22 Nýrsko o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě, který je v majetku obce Hamry, pro vedení přivaděče MVE.

Starosta navrhuje, aby bylo zřízeno věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě, který je v majetku obce Hamry, pro vedení přivaděče MVE pro f. AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry 83, 340 22.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě, který je v majetku obce Hamry, pro vedení přivaděče MVE

f. AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry 83, 340 22.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 268/2013 bylo schváleno

b) Žádost Sportovního klubu SK- o.s., Hamry 24 o zakoupení pohárů na turnaje v malé kopané, konaný dne 27. 7. 2013 a Hamerské sekyry konané dne 3. 8. 2013.

Starosta navrhuje, aby byly zakoupeny poháry na turnaj v malé kopané i na Hamerskou sekyru.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Návrhy:

Zakoupení pohárů v ceně 3.000,- Kč na každou akci.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením pohárů na turnaj v malé kopané, konaný dne 27.7. 2013 a na Hamerskou sekyru, konanou dne 3.8. 2013 pro Sportovní klub

SK – o.s. v ceně 3.000,- Kč na každou akci.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 269/2013 bylo schváleno

c) Malovaná mapa regionu

Starosta seznámil přítomné s nabídkou na prezentaci obce v malované mapě regionu v ceně cca 10.000,- Kč bez DPH.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí se zakoupením malovaných map regionu v ceně 10.000,- Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 3 Zdrželi se : 0

Usnesení nebylo přijato.

d) Autopřívěs

Starosta informoval přítomné o jednání s prodejcem autopřívěsů a konstatoval, že odsouhlasená cena na minulém zasedání ve výši 20.000,- Kč je nízká a proto navrhuje navýšit cenu o 7.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Pan Arendáš seznámil přítomné s možností nákupu přívěsu v Německu. Dodá k dispozici katalog na začátku příštího týdne.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením autopřívěsu v ceně do 27.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 270/2013 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání v 22.10 hod.

Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 5. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

262) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 25. 4. 2013

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2013

5. Směna pozemků

6. Pronájem pozemků

7. Žádost o snížení nájemného z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě

8. Úprava veřejného prostranství s kašnou

9. Odkanalizování obce

10. Diskuse, ostatní, připomínky

263) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 2/2013.

264) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ppč. 2856 o výměře 11435 m2 a ppč. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace za pozemky ppč. 3169/2 o výměře 3019 m2 a ppč. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.

265) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku

ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek,

za část pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.

266) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397, st. p. 335 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

267) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prominutím nájemného ve výši 784,- Kč z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě do konce uplynutí nájemné doby tj. do 31. 1. 2014, z důvodu stavebních prací a výstavby čerpací stanice v rámci odkanalizování obce a dále výkopových prací pro připojení MVE Bílý potok na pozemku.

268) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě, který je v majetku obce Hamry, pro vedení přivaděče MVE

f. AQUA ENERGIE s.r.o., Hamry 83, 340 22.

269) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením pohárů na turnaj v malé kopané, konaný dne 27.7. 2013 a na Hamerskou sekyru, konanou dne 3.8. 2013 pro Sportovní klub

SK – o.s. v ceně 3.000,- Kč na každou akci.

270) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením autopřívěsu v ceně do 27.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce