ZÁPIS Č. 7/2013 ZE DNE 8.7. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 7/2013 ZE DNE 8.7. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2013 ze dne 8.7. 2013

Zápis z mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 8. 7. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Coufal

Zahájení zasedání

7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 18.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 7. 2013 do 8. 7. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Úprava veřejného prostranství s kašnou

4. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 280/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 7. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 7/2013 - p. Mára, p. Przygrodski a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Úprava veřejného prostranství s kašnou

Starosta seznámil přítomné s postupem na zadání veřejné zakázky.

Byly osloveny k podání cenové nabídky tyto firmy :

BM, zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko,

AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko,

Lesní stavby, s.r.o. Palackého 764, 340 22 Nýrsko, Silnice Klatovy, Spider 96, Hamry 46.

Do termínu podání nabídek tj. do 26. 6. 2013 došly 3 nabídky. Dne 1. 7. 2013 hodnotící komise provedla vyhodnocení těchto došlých nabídek:

Číslo pod kterým byla nabídka doručena

Obchodní firma/místo podnikání

Nabídková cena

bez DPH

Záruční doba

1.

AQUAŠumava s . r.o., Chudenín 30,

340 22 Nýrsko

364.890,54 Kč

5 let

2.

LS, Lesní stavby, Palackého 764,

340 22 Nýrsko

520.593,- Kč

6 let

3.

SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46,

340 22 Nýrsko

359.129,44 Kč

5 let

 Hodnotící komise konstatovala, že na základě bodového hodnocení na prvním místě byla nabídka č. 1 AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30,340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 364.890,54 Kč bez DPH. Tato nabídka obsahovala všechny doklady, a proto komise tuto nabídku doporučila jako nejvhodnější.

Na druhém místě z hlediska bodového hodnocení je nabídka č. 2 LS Lesní stavby s. r. o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 520.593,- Kč.

Nabídka č. 3 - SPIDER 96 s. r. o., 340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 359.129,44 Kč bez DPH. Tato nabídka byla vyřazena z důvodu nekompletnosti - chyběl návrh Smlouvy o dílo, doklad o technické a odborné způsobilosti a reference o firmě.

Starosta na základě hodnotící komise navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30,340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 364.890,54 Kč

bez DPH.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30,340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 364.890,54 Kč bez DPH na akci: „Obnova veřejného prostranství s kašnou“.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 281/2013 bylo schváleno

4. Diskuse, ostatní, připomínky

- Starosta obce seznámil přítomné o průběhu jednání ohledně financování kanalizačního vedení V15.

Předsedající ukončil zasedání v 18.50 hod.

Usnesení

z mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 8. 7. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

280) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Úprava veřejného prostranství s kašnou

4. Diskuse, ostatní, připomínky

281) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30,340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou 364.890,54 Kč

bez DPH na akci: „Obnova veřejného prostranství s kašnou“.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce