ZÁPIS Č.8/2013 ZE DNE 25.7. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č.8/2013 ZE DNE 25.7. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.8/2013 ze dne 25.7. 2013

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 7. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

Zahájení zasedání

8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 7. 2013 do 25. 7. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Kontrola zasedání z 20. 6. 2013 a 8. 7. 2013

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Oprava propustku Zadní Hamry

5. Změna dodavatele silové elektřiny

6. Žádost o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti na renovaci kostela

7. Řešení pohledávky

8. Odkanalizování obce

9. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 282/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 8. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 8/2013 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 6/2013 z 20. 6. 2013

- Byla podána žádost o směnu pozemků s Lesy ČR a připravena směnná smlouva s paní Skřipskou.

- Uzavřeny smlouvy na pronájem pozemků, kterým vypršela nájemné doba k 30. 6. 2013

- Uzavřena Smlouva o dílo na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 s firmou Jan Legát, Plzeň. Tato firma také započala práce dne 22. 7. 2013.

- Oprava propustku zadní Hamry – firma AQUAŠUMAVA Chudenín připravila zjednodušenou projektovou dokumentaci a provedla kalkulaci akce.

- Úprava veřejného prostranství s kašnou – byla uzavřena smlouva o dílo.

- Uzavřena Smlouva o spolupráci a partnerství č. 1/2013 s Městysem Dešenice a zaslán podíl obce ve výši 15.246,- Kč.

Kontrola zápisu z mimořádného zasedání č. 7/2013 z 8. 7. 2013

- Uzavřena smlouva o dílo s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

na úpravu veřejného prostranství s kašnou.

4) Oprava propustku zadní Hamry

Starosta seznámil přítomné se zjednodušenou projektovou dokumentací na opravu propustku zadní Hamry na pozemcích Lesů ČR a obce Hamry ( ppč. 3534, 3561, 3559 v k.ú. Hamry

na Šumavě)., předběžná cena na tuto akci činí cca 140.000,- Kč včetně DPH.

Starosta navrhuje provést opravu propustku na zadních Hamrech společně s Lesy ČR v nákladech obce do 140.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy propustku zadní Hamry společně s Lesy ČR s náklady obce do 140.000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 283/2013 bylo schváleno

5) Změna dodavatele silové elektřiny

Starosta seznámil přítomné s nabídkou energetického konzultanta o změně dodavatele silové elektřiny z ČEZ na dodavatele X-Energie. Z předložené tabulky vyplývá úspora pro obec 16.551,- Kč za 24 měsíců.

Starosta navrhuje změnit dodavatele silové elektřiny z ČEZ na X Energii, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 24817872.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením změny dodavatele silové elektřiny z ČEZ na X Energii, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:24817872 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o změně dodavatele silové elektřiny.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 2

Usnesení č. 284/2013 bylo schváleno

6) Žádost o dotaci z Česko–německého fondu budoucnosti na renovaci kostela

Starosta seznámil přítomné s přípravou žádosti o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ ve spolupráci a partnerstvím se sdružením Künische Gemeinde Hammern. Cílem projektu je malba vnitřního prostoru spojená s opravami omítky, opravy a nátěr celé fasády, nátěry oken, dveří a dřevěné zvonice, oprava střechy nad zádveřím, vyčištění a chemické ošetření podlahy kostela. Celkové náklady na projekt činí 606.226,- Kč, podíl Fondu činí maximálně 50 % na celkových nákladech tj. 303.113,- Kč.

Starosta navrhuje podat žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“

ve spolupráci a partnerstvím se sdružením Künische Gemeinde Hammern s celkovými náklady na projekt 606.226,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ ve spolupráci a partnerstvím se sdružením Künische Gemeinde Hammern s celkovými náklady na projekt 606.226,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 285/2013 bylo schváleno

7) Řešení pohledávky pana Jana Arendaše

Starosta seznámil přítomné se sdělením firmy PROFI-CZ, spol. s.r.o. Plzeň o stavu řešení pohledávky pana Jana Arendaše. Z důvodu, že dlužník nereaguje na výzvy a nezdržuje se na dostupných adresách, navrhuje firma PROFI-CZ, spol. s.r.o. několik možností:

- ukončení Smlouvy o postoupení pohledávky

- vyhledání prostřednictvím externích zdrojů na placených serverech – cena služby 2000,- Kč vč. DPH

- vyhledání prostřednictvím externí detektivní kanceláře – cena služby 3950,- Kč vč. DPH.

Starosta navrhuje řešit pohledávku pana Jana Arendaše ukončením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o. Plzeň, aby obci nevznikaly další náklady.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s ukončením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o. Plzeň ohledně pohledávky pana Jana Arendaše, aby obci nevznikaly další náklady.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 286/2013 bylo schváleno

8) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce a dále o jednání ohledně financování kanalizačního vedení V15 a navrhuje realizaci výstavby kanalizačního tlakového vedení V15 v obci ( vedení 188 m od č.p. 46 k č.p. 48 ).

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s realizací výstavby kanalizačního tlakového vedení V15 v obci (vedení 188 m od č. p. 46 k č. p. 48 ).

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 287/2013 bylo schváleno

9. Diskuse, ostatní, připomínky

a) Poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

Starosta seznámil přítomné s poskytnutím dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 ve výši 100.000,- Kč a s podepsáním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Starosta navrhuje přijmout dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 ve výši 100.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 ve výši 100.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 288/2013 bylo schváleno

b) Přehled pohledávek

Starosta seznámil přítomné s přehledem pohledávek.

Předsedající ukončil zasedání v 21.20 hod.

Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 7. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

282) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Kontrola zasedání z 20. 6. 2013 a 8. 7. 2013

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Oprava propustku Zadní Hamry

5. Změna dodavatele silové elektřiny

6. Žádost o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti na renovaci kostela

7. Řešení pohledávky

8. Odkanalizování obce

9. Diskuse, ostatní, připomínky

283) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy propustku zadní Hamry společně s Lesy ČR s náklady obce do 140.000,- Kč včetně DPH.

284) Zastupitelstvo obce Hamry s provedením změny dodavatele silové elektřiny z ČEZ na X Energii, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:24817872 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o změně dodavatele silové elektřiny.

285) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ ve spolupráci a partnerstvím se sdružením Künische Gemeinde Hammern s celkovými náklady na projekt 606.226,- Kč.

286) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s ukončením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o. Plzeň ohledně pohledávky pana Jana Arendaše, aby obci nevznikaly další náklady.

287) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s realizací výstavby kanalizačního tlakového vedení V15 v obci (vedení 188 m od č. p. 46 k č. p. 48 ).

288) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 ve výši 100.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce