ZÁPIS Č. 9/2013 ZE DNE 22.8. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 9/2013 ZE DNE 22.8. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2013 ze dne 22.8. 2013

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 8. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : p. Przygrodski

Zahájení zasedání

9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 8. 2013 do 22. 8. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 25. 7. 2013

4. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 4/2013

5. Úprava prostranství s kašnou – doplnění projektu

6. Žádost o byt č. 2 v č. p. 30

7. Užívání obecních pozemků

8. Žádost o poskytnutí půjčky

9. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 289/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 9. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 9/2013 - p. Mára, p. Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 7/2013 z 25. 7. 2013

- Byla sepsána smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem X Energie, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 10 Praha 1

- Podána žádost o dotaci z Česko - německého fondu budoucnosti na renovaci kostela

- Ukončení smlouvy o postoupení pohledávky pana Jana Arendaše s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o. Plzeň

- Na účet obce byla zaslána dotace z PSOV Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč

na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v domě č. p. 23

4) Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 4/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 4/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 4/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 290/2013 bylo schváleno

5) Úprava prostranství s kašnou – doplnění projektu

Starosta seznámil přítomné s průběhem prací na úpravě prostranství s kašnou. Nejprve byly zahájeny stavební práce na opěrné zdi. Během těchto prací bylo dohodnuto, že opěrná zeď bude navýšena o 40 cm z důvodu vyrovnání výšky s terénem, dále osazení žulových sloupků do hlavy zdi a tím rozšíření hlavy o 10 cm. Doplňující práce byly vyčísleny

na 50.160,37 Kč bez DPH.

Starosta navrhuje uhradit fakturu za doplňující práce na opěrné zdi při úpravě prostranství s kašnou ve výši 50.160,37 Kč bez DPH.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s úhradou faktury za doplňující práce na opěrné zdi při úpravě prostranství s kašnou ve výši 50.160,37 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 1 - p. Arendáš Zdrželi se : 0

Usnesení č. 291/2013 bylo schváleno

6) Žádost o byt č. 2 v domě č. p. 30

Starosta seznámil přítomné se žádostí o pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 30 pana Václava Groma, bytem Zelená Lhota 31.

Starosta navrhuje pronajmout byt č. 2 v domě č. p. 30 panu Václavovi Gromovi, bytem Zelená Lhota 31 za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013

- nájemné bude uhrazeno předem za 3 měsíce z toho 2 nájmy budou jako kauce v případě neplacení nájemného

- elektřina bude převedena na nájemce bytu

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v domě č. p. 30 panu Václavovi Gromovi, bytem Zelená Lhota 31 za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013

- nájemné bude uhrazeno předem za 3 měsíce, z toho 2 nájmy budou jako kauce v případě neplacení nájemného

- elektřina bude převedena na nájemce bytu.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 292/2013 bylo schváleno

7) Užívání obecních pozemků

Starosta seznámil přítomné s problémem užívání obecních pozemků občany a firmami bez smluvního vztahu nebo jakékoliv dohody.

Pozemky u domu č.p. 44, 79 ( p. Němec), u rybníka pod č.p. 45 ( p. Przygrodski), Lesy ČR - skládky dřeva.

Uložení kanalizační přípojky od č. p. 84 k šachtě naproti domu č. p. 30.

Manželé Koryťákovi budou vyzváni k předložení návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizační přípojky v pozemcích obce.

8) Žádost o poskytnutí půjčky

Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Zdeňka Šnebergra o poskytnutí půjčky ve výši 9.000,- Kč na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č. p. 23.

a) Starosta navrhuje neposkytnout půjčky ve výši 9.000,- Kč na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č. p. 23.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 3

Usnesení nebylo přijato.

b) Starosta navrhuje poskytnout půjčky ve výši 9.000,- Kč na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č. p. 23.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 9.000,- Kč

na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č. p. 23.

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti : 5 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 293/2013 bylo schváleno

9. Diskuse, ostatní, připomínky

a) Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23

Starosta seznámil přítomné s ukončením akce „Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č. p. 23“s náklady ve výši 266.190,50 Kč.

b) Žádost o odkoupení pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Ing. Marie Heralové, bytem V Brance 1212, 334 01 Přeštice o odkoupení pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 796 m2. Tento pozemek má pronajatý do 30. 9. 2014. V žádosti je uvedeno, že na tomto pozemku je umístěn vícekomorový septik pro dům č. p. 64.

Starosta navrhuje pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě neprodávat.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě neprodávat.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 294/2013 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání v 21.55 hod.

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 8. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

289) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 25. 7. 2013

4. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 4/2013

5. Úprava prostranství s kašnou – doplnění projektu

6. Žádost o byt č. 2 v č. p. 30

7. Užívání obecních pozemků

8. Žádost o poskytnutí půjčky

9. Diskuse, ostatní, připomínky

290) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 4/2013.

291) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s úhradou faktury za doplňující práce na opěrné zdi při úpravě prostranství s kašnou ve výši 50.160,37 Kč bez DPH.

292) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v domě č. p. 30 panu Václavovi Gromovi, bytem Zelená Lhota 31 za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013

- nájemné bude uhrazeno předem za 3 měsíce, z toho 2 nájmy budou jako kauce v případě neplacení nájemného

- elektřina bude převedena na nájemce bytu.

293) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 9.000,- Kč

na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č. p. 23.

294) Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě neprodávat.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce