ZÁPIS Č. 10/2013 ZE DNE 26. 9. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 10/2013 ZE DNE 26. 9. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2013 ze dne 26. 9. 2013

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 26. 9. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

Zahájení zasedání

10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 10. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 9. 2013 do 26. 9. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 22. 8. 2013

4. Příprava na zimní období

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 5/2013

6. Umístění závory na komunikacích

7. Žádost o zajištění přístupu k pozemkům p. Konvalinkové

8. Územní plán obce – informace

9. Kontrolní a finanční výbor

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 295/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 10. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 10/2013 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 9/2013 z 22. 8. 2013

- Úprava prostranství s kašnou – doplnění projektu : byla uhrazena faktura za doplňující práce.

- Byla uzavřena nájemní smlouva na byt č. 30/2 s panem Václavem Gromem.

- Byla zaslána výzva manželům Koryťákovým k předložení návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizační přípojky v pozemcích obce.

- Žádost pana Zdeňka Šnebergera o poskytnutí půjčky ve výši 9.000,- Kč na doplacení dlužného nájemného z bytu č. 2 v č.p. 23 :

Starosta informoval přítomné o jednání s manželi Šnebergerovými, kteří vysvětlili důvod své žádosti. Starosta navrhuje přehodnotit rozhodnutí z minulého zasedání.

Starosta navrhuje, z důvodu pomoci občanům v tíživé finanční situaci, poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 9.000,- Kč panu Zdeňkovi Šnebergerovi, bytem Hamry 23,

za těchto podmínek: měsíční splátka 500,- Kč, první splátka v lednu 2014.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 9.000,- Kč

z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci panu Zdeňkovi Šnebergerovi, Hamry 23, za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč a první splátka v lednu 2014.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 1

Usnesení č. 296/2013 bylo schváleno

Zastupitelstvo obce nemá námitek s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2/23 s panem Zdeňkem Šnebergerem do 31. 12. 2013.

- Žádost o odkoupení pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta informoval přítomné o prohlídce pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě a bylo zjištěno, že se na pozemku nachází septik pro dům č.p. 64 a pozemek je svažitý a není vhodný k dalšímu zastavění.

4) Příprava na zimní období

Starosta seznámil přítomné s přípravou na zimní období a to, se zakoupením posypového materiálu a nových zadních pneumatik na traktor v ceně cca 30.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením posypového matriálu a nových zadních pneumatik na traktor v ceně cca 30.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 2972013 bylo schváleno

5) Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 5/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 5/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 5/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 298/2013 bylo schváleno

6) Umístění závory na komunikaci

Starosta informoval přítomné o jednání s Lesy ČR ohledně jejich žádosti o umístění závory

na obecní komunikaci za domem č. p. 48. Důvodem osazení závory jsou vjezdy cizích vozidel do prostorů lesů v oblasti Ostrého přes zákaz vjezdu.

Starosta navrhuje umístit závoru na obecní komunikaci ppč. 3215 v k. ú. Hamry na Šumavě v části za domem č. p. 48.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Návrhy a připomínky:

- Zastupitelstvo obce požaduje vyjádření Lesů ČR o zajištění přístupu integrovaných záchranných složek do prostoru za závorou.

Na dalším zasedání bude znovu projednávána žádost o umístění závory.

7) Žádost o zajištění přístupu k pozemkům p. Konvalinkové

Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Lidmily Konvalinkové o zajištění přístupu k jejím pozemkům ppč. 3478, 3477, 3476 a st. p. č. 267/1 v k. ú. Hamry na Šumavě. Tyto pozemky se nacházejí v těsné blízkosti řeky Úhlavy a z části v 1. zóně CHKO Šumava. Byla provedena terénní pochůzka a bylo zjištěno, že přístup bude možný po pozemku ppč. 3511 (ost. plocha – ost. komunikace ) v k. ú. Hamry na Šumavě od komunikace na Křížkově po provedení prořezání stromů a náletových křovin. Pozemek prochází v dolní části potokem bez přemostění, proto přístup od Horníka není možný.

Starosta navrhuje zajistit přístup k pozemkům ppč. 3478, 3477, 3476 a st. p. č. 267/1 v k. ú. Hamry na Šumavě p. Konvalinkové po části pozemku ppč. 3511 (ost. plocha – ost. komunikace ) v k. ú. Hamry na Šumavě od komunikace na Křížkově po nezpevněné komunikaci k pozemku ppč. 3476 (v majetku p. Konvalinkové) provedením prořezáním stromů a náletových křovin. Dolní část komunikace v 1. zóně bude řešena po projednání se Správou CHKO Šumava s předpokladem jen pěší stezky. Průběh komunikace bude pro orientaci označen.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zajištěním přístupu k pozemkům ppč. 3478, 3477, 3476 a st. p. č. 267/1 v k. ú. Hamry na Šumavě p. Konvalinkové po části pozemku ppč. 3511 (ost. plocha – ost. komunikace ) v k. ú. Hamry na Šumavě od komunikace na Křížkově po nezpevněné komunikaci k pozemku ppč. 3476 (v majetku p. Konvalinkové) provedením prořezáním stromů a náletových křovin. Dolní část komunikace v 1. zóně bude řešena po projednání se Správou CHKO Šumava s předpokladem jen pěší stezky. Průběh komunikace bude pro orientaci označen.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 299/2013 bylo schváleno

8) Územní plán obce

Starosta seznámil přítomné s postupem prací na územním plánu obce. Do územního plánu byly zapracovány schválené připomínky a bude zahájena příprava na veřejné jednání.

9) Kontrolní a finanční výbor

Starosta informoval o svolání kontrolního a finančního výboru panem Arendášem na den

9. 9. 2013 bez udání programu. Finanční a kontrolní výbor se sešel a na začátku jednání pan Arendáš sdělil účel schůzky a to, ohledně navýšení ceny rekonstrukce kamenné zídky u kašny. Po kontrole množství navýšené práce bylo zjištěno neopoctatněnost připomínek pana Arendáše a výbory se bez usnesení, zápisu a prezenční listiny, rozešly. Dne 25. 9. 2013 pan Arendáš přinesl „ Zápis z jednání kontrolní komise a přizvaných hostů“ opět bez podpisů a vyjádření kontrolované osoby. Tento zápis nelze považovat za platný dokument. Svolání a jednání výborů nebylo v souladu se zákonem o obcích.

Starosta navrhuje, aby do příštího jednání zastupitelstva výbory předložily zpracovaný jednací řád výborů.

10) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.

Dále seznámil přítomné o tom, že Svazek obcí Údolí pod Ostrým zřídil spořící účet u KB.

Starosta informoval o zadání zpracování projektové dokumentace na přípojku ke sportovišti.

11. Diskuse, ostatní, připomínky

a) Starosta obce seznámil přítomné s dopisem pana Ing. Konečného a p. Szába, majitelů nemovitosti č. p. 34, kteří žádají úpravu levého břehu řeky u mostu Konečný.

ZO vzalo připomínku na vědomí a odkaz z usnesení z 23. 6. 2011 je nadále v platnosti.

b) Propustek zadní Hamry

Starosta informoval, že propustek zadní Hamry bude realizovat firma Lesní stavby, která nabídla cenu cca 71.000,- Kč.

c) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta informoval o podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě pro AQUA ENERGII pro přívodní potrubí k MVE za úplatu

5.000,- Kč bez DPH.

d) Podzimní toulka obcí dne 12. 10. 2013

Starosta pozval přítomné k účasti na Podzimní toulce obcí dne 12. 10. 2013.

Předsedající ukončil zasedání v 20.55 hod.

Usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 26. 9. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

295) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 22. 8. 2013

4. Příprava na zimní období

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 5/2013

6. Umístění závory na komunikacích

7. Žádost o zajištění přístupu k pozemkům p. Konvalinkové

8. Územní plán obce – informace

9. Kontrolní a finanční výbor

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

296) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 9.000,- Kč

z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci panu Zdeňkovi Šnebergerovi, Hamry 23, za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč a první splátka v lednu 2014.

297) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením posypového matriálu a nových zadních pneumatik na traktor v ceně cca 30.000,- Kč.

298) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 5/2013.

299) Zastupitelstvo obce Hamry se zajištěním přístupu k pozemkům ppč. 3478, 3477, 3476 a st. p. č. 267/1 v k. ú. Hamry na Šumavě p. Konvalinkové po části pozemku ppč. 3511

(ost. plocha – ost. komunikace ) v k. ú. Hamry na Šumavě od komunikace na Křížkově

po nezpevněné komunikaci k pozemku ppč. 3476 (v majetku p. Konvalinkové) provedením prořezáním stromů a náletových křovin. Dolní část komunikace v 1. zóně bude řešena

po projednání se Správou CHKO Šumava s předpokladem jen pěší stezky. Průběh komunikace bude pro orientaci označen.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce