ZÁPIS Č. 11/2013 ZE DNE 24.10. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 11/2013 ZE DNE 24.10. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2013 ze dne 24.10. 2013

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 10. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Przygrodski, Arendáš

Zahájení zasedání

11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 10. 2013 do 24. 10. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 26. 9. 2013

4. Příprava rozpočtu na rok 2014

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 6/2013

6. Umístění závory na komunikacích

7. Územní plán obce – informace

8. Tisíc stromků pro Plzeňský kraj

9. Odkanalizování obce - informace

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 300/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 11. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 11/2013 - p. Mára, p. Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 10/2013 z 26. 10. 2013

- Poskytnuta půjčka p. Šnebergerovi ve výši 9.000,- Kč

- Byly objednány zadní pneumatiky na traktor

- Zaslán dopis p. Konvalinkové ohledně zajištění přístupu k jejím pozemkům

- Starosta vyzval předsedy výborů o předložení zpracovaných jednacích řádů výborů.

Další body bez připomínek.

4) Příprava rozpočtu na rok 2014

Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu na rok 2014 a vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby do příštího zasedání podali návrhy a připomínky k rozpočtu.

Návrh rozpočtu byl předán všem členům zastupitelstva.

5) Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 6/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 6/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 6/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 301/2013 bylo schváleno

6) Umístění závory na komunikaci

Starosta informoval, že Lesy ČR nedodaly vyjádření o zajištění přístupu integrovaných záchranných složek do prostoru za závorou a proto tento bod bude projednáván na dalším zasedání zastupitelstva.

Starosta navrhuje vytvořit místo před závorou na možné otočení vozidla.

7) Územní plán obce Hamry

Starosta seznámil přítomné s vydáním veřejné vyhlášky o veřejném projednání Územního plánu obce Hamry, které se bude konat 15. 11. 2013 od 16.00 hodin v hotelu Kollerhof.

8) Tisíc stromků pro Plzeňský kraj

Starosta seznámil přítomné s vyhlášením projektu Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2014.

Projekt je určen na obnovu nebo výsadbu ovocných sadů, doprovodné zeleně místních a účelových komunikací a další liniové zeleně, nebo výsadbu veřejné zeleně v zastavěném území obce s cílem obnovy původních krajových odrůd jabloní a hrušní. Minimální odběr stromků je 10 ks a maximálně 30 ks. Z projektu je hrazen nákup stromků včetně příslušenství pro výsadbu (kůl, ochrana proti okusu a vázací materiál). Obec hradí dopravu z distribučního místa a výsadbu.

Starosta informoval o podání přihlášky na výsadbu 30 ks stromků na pozemcích ppč. 3230 a 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě jako doprovodnou zeleň při komunikaci (pozemek vedle

č.p. 42 a č.p. 44).

ZO vzalo na vědomí.

9) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.

10) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Starosta obce seznámil přítomné s dokončením úpravy komunikace na Grübru a terénními úpravami na Mottlovských dvorcích. Dále byl doložen certifikát na beton opravované hlavy zídky u telefonního automatu.

b) Uzavření Smlouvy na zimní údržbu k MVE Černé jezero

Starosta informoval o uzavření Smlouvy na zimní údržbu s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové na zimní údržbu k MVE Černé jezero.

ZO vzalo na vědomí.

c)Výměna vany v bytě č. 1 v č. p. 23

Starosta informoval o výměně děravé vany v bytě č. 1 v č.p. 23.

d) Termíny akcí na rok 2014

Starosta informoval přítomné o termínech akcí na rok 2014 a vyzval přítomné k účasti

na jednotlivých akcích.

e) Výstavba polní cesty HPC 1 Hamry

Paní Coufalová informovala přítomné o výsledku výběrového řízení na výstavbu polní cesty HPC 1 Hamry.

Předsedající ukončil zasedání v 21. 20 hod.

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 24. 10. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

300) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 26. 9. 2013

4. Příprava rozpočtu na rok 2014

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 6/2013

6. Umístění závory na komunikacích

7. Územní plán obce – informace

8. Tisíc stromků pro Plzeňský kraj

9. Odkanalizování obce - informace

10. Diskuse, ostatní, připomínky

301) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 6/2013.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce