ZÁPIS Č. 12/2013 ZE DNE 21.11. 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 12/2013 ZE DNE 21.11. 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2013 ze dne 21.11. 2013

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

Zahájení zasedání

12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 11. 2013 do 21. 11. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 24. 10. 2013

4. Příprava rozpočtu na rok 2014

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 7/2013

6. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7. Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

8. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

9. Žádost o poskytnutí půjčky

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 302/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 12. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 12/2013 - p. Przygrodski, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Kontrola zápisu č. 11/2013 z 24. 10. 2013

- bez připomínek.

4) Příprava rozpočtu na rok 2014

Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali návrhy a připomínky k rozpočtu, aby mohl být schválen na dalším zasedání zastupitelstva.

5) Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 7/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 7/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 7/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 303/2013 bylo schváleno

6) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Hamry č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Starosta navrhuje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 500,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 500,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 304/2013 bylo schváleno

7) Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

Starosta seznámil přítomné s přípravou plánu stabilizace a obnovy obce na rok 2014 a vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby do příštího zasedání podali návrhy a připomínky k plánu.

Návrh plánu byl předán všem členům zastupitelstva.

8) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné, že u několika pozemků bude skončena nájemní doba, proto navrhuje zveřejnit záměr pronájmu, aby mohly být pozemky opět pronajaty.

Starosta navrhuje zveřejnit záměr pronájmu pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 305/2013 bylo schváleno.

9) Žádost o poskytnutí půjčky

Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Olgy Lahvičkové o poskytnutí půjčky ve výši 8.000,- Kč na z důvodu vyřešení tíživé finanční situace.

a) Starosta navrhuje poskytnout paní Olze Lahvičkové, bytem Hamry č.p. 30, půjčku ve výši 8.000,- Kč na vyřešení tíživé finanční situace. Půjčka bude poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka 500,- Kč, první splátka v lednu 2014.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky paní Olze Lahvičkové, bytem Hamry 30, ve výši 8.000,- Kč z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci. Půjčka je poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč a první splátka v lednu 2014.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 306/2013 bylo schváleno.

10) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.

11) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3291,2810/2, 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné se žádostí f. BENOCO s.r.o., Na Roudné 18, 301 00 Plzeň

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3291 a 2810/2 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení potrubního přivaděče DN500, zemního kabelu NN a optického kabelu, na pozemku ppč. 3230 v k .ú. Hamry na Šumavě pro vedení zemního kabelu VN pro provoz „MVE Bílý potok“ a právo vstupu správce stavby na část pozemku ppč. 3291, na část pozemku ppč. 2810/2 a část pozemku ppč. 3230 vše v k. ú. Hamry na Šumavě při nutných opravách a údržbě zařízení „MVE Bílý potok“. Věcná břemena se zřizují úplatně za dohodnutou cenu 20.000,- Kč.

Starosta navrhuje, aby byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku

ppč. 3291 a 2810/2 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení potrubního přivaděče DN500, zemního kabelu NN a optického kabelu, na pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě

pro vedení zemního kabelu VN pro provoz „MVE Bílý potok“ a právo vstupu správce stavby

na část pozemku ppč. 3291, na část pozemku ppč. 2810/2 a část pozemku ppč. 3230

v k. ú. Hamry na Šumavě dle geometrického plánu při nutných opravách a údržbě zařízení „MVE Bílý potok“. Věcná břemena se zřizují úplatně za dohodnutou cenu 20.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku obce Hamry, a to na pozemku ppč. 3291 a 2810/2 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení potrubního přivaděče DN500, zemního kabelu NN a optického kabelu, na pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení zemního kabelu VN pro provoz „MVE Bílý potok“ a právo vstupu správce stavby na část pozemku ppč. 3291, na část pozemku ppč. 2810/2 a část pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě dle geometrického plánu při nutných opravách a údržbě zařízení „MVE Bílý potok“ s firmou BENOCO s.r.o., Na Roudné 18, 301 00 Plzeň. Věcná břemena se zřizují úplatně za dohodnutou cenu 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 307/2013 bylo schváleno

b) Příspěvek na „Babybox“

Starosta seznámil přítomné s dopisem od Občanského sdružení Babybox pro odložené děti, se sídlem Praha 10, o poskytnutí daru na zřizování a provoz schránek babyboxu.

c) ) Územní plán obce Hamry

Starosta seznámil přítomné s průběhem veřejného projednání Územního plánu obce Hamry, které se konalo 15. 11. 2013 od 16.00 hodin v hotelu Kollerhof.

d) Informace ohledně těžby štěrkopísku v lokalitě Bystřice na Úhlavou a Petrovice n. Úhl.

Předsedající ukončil zasedání v 20.50 hod.

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 11. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

302) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3 Kontrola zasedání z 24. 10. 2013

4. Příprava rozpočtu na rok 2014

5. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 7/2013

6. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7. Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

8. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

9. Žádost o poskytnutí půjčky

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

303) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 7/2013.

304) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 500,- Kč.

305) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemků

ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

306) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky paní Olze Lahvičkové, bytem Hamry 30, ve výši 8.000,- Kč z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci. Půjčka je poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč a první splátka v lednu 2014.

307) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku obce Hamry, a to na pozemku ppč. 3291 a 2810/2 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení potrubního přivaděče DN500, zemního kabelu NN a optického kabelu, na pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě pro vedení zemního kabelu VN pro provoz „MVE Bílý potok“ a právo vstupu správce stavby na část pozemku ppč. 3291, na část pozemku ppč. 2810/2 a část pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě dle geometrického plánu při nutných opravách a údržbě zařízení „MVE Bílý potok“ s firmou BENOCO s.r.o., Na Roudné 18, 301 00 Plzeň. Věcná břemena se zřizují úplatně za dohodnutou cenu 20.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce